Jesteś tutaj: HomeZasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2019/2020

dla kandydata

Zasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2019/2020

Uchwała nr 102/V/2018 Senatu PWSZ w Ciechanowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020

Informacje dla kandydatów na studia
do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
w roku akademickim 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020 od 10 czerwca do 23 września 2019 roku

Rejestracja kandydatów na studia w PWSZ w Ciechanowie odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej: irk.pwszciechanow.edu.pl

I. Kandydaci na studia składają bądź przedkładają do wglądu następujące dokumenty:

 • Ankietę osobową o przyjęcie na wybrany kierunek i formę studiów wygenerowaną przez elektroniczny system rekrutacji,
 • Poświadczoną przez uczelnię kserokopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości, lub świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu uzyskanego za granicą uznanego za równoważny odpowiedniemu świadectwu dojrzałości, (szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w Uchwale nr 102/V/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 14 grudnia 2018 r.)
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych u kandydata do podjęcia studiów na kierunkach: pielęgniarstwo, pedagogika, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, praca socjalna,
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe, w kwocie 85,00 zł, na konto wygenerowane w systemie IRK, (potwierdzenie jedynie do wglądu),
 • Poświadczoną przez uczelnię kserokopię oryginału lub odpis notarialny dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego a także laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – jeżeli wynik olimpiady nie jest wpisany do świadectwa dojrzałości,
 • Kandydaci, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym przedmiotów objętych konkursem świadectw dojrzałości, składają dodatkowo świadectwo
 • Fotografię, jedna sztuka, jak do dowodu osobistego, tożsama jak fotografia wgrana do system irk. pwszciechanow.edu.pl naklejona na ankietę, Przy składaniu dokumentów dowod osobisty do wglądu.

II. Zasady rekrutacji na studia stacjonarne:

 • Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów z uwzględnieniem powyższych dokumentów. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzona jest na podstawie świadectwa dojrzałości.
 • Na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kopię oryginału lub odpisu albo odpis notarialny jednego z tych dokumentów (oryginał do wglądu) oraz złoży kopię oryginału suplementu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydaci którzy ukończyli studia na kierunkach w zakresie programowym zbliżonym do kierunku studiów drugiego stopnia, jeżeli po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 15 punktów ECTS, możliwe będzie uzyskanie przez nich dyplomu ukończenia tych studiów. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym, których absolwenci będą mogli podjąć studia z ewentualnym warunkiem uzupełnienia programu o dodatkowe punkty ECTS zawiera się w następujących dziedzinach:
  a) dziedzina nauk społecznych
  b) dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych,
  c) dziedzina nauk rolniczych,
  d) dziedzina nauk humanistycznych.
 • Na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo* może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Wskazane załączenie dokumentów potwierdzających aktywność o charakterze naukowym (opracowania naukowe, autorstwo, współautorstwo), udział w konferencjach naukowych (bierny, aktywny). Kandydaci składają kopię oryginału lub odpisu(oryginał do wglądu) albo odpis notarialny jednego z tych dokumentów.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, będą przyjmowani na podstawie kryteriów:
  a) średnia ocen z toku studiów,
  b) punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego,
  c) punkty za ocenę z pracy dyplomowej,
  d) aktywność o charakterze naukowym (autorstwo, współautorstwo).
 • Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do wysokości liczby studentów ustalonej limitem przyjęć. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2019/2020 jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów, zakwalifikowanie przez wydziałową komisję rekrutacyjną oraz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia studiów, złożoną w formie elektronicznej do 6 sierpnia i odpowiednio do 27 września 2019 roku.
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata-osoby niepełnosprawnej, która nie uzyskała wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.
 • Laureaci lub finalisci olimpiady stopnia centralnego a także laureaci konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

*Pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW

III. Rekrutacji na studia niestacjonarne:

 • Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie wymaganych dokumentów.
 • W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami przyjęć na studia stacjonarne.
 • Warunkiem uruchomienia studiów niestacjonarnych jest zrekrutowanie wymaganej liczby kandydatów.
 • Informacje o odpłatnościach za kształcenie na studiach niestacjonarnych znajdą się na stronie internetowej: pwszciechanow.edu.pl. Kandydaci mający ograniczony dostęp do Internetu mają możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

IV. Zasady konkursu świadectw dojrzałości obowiązujące na wszystkich kierunkach uwzględniają trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze.

Kandydat do rekrutacji wybiera dojrzałości trzy przedmioty z najlepszymi wynikami. Kandydaci z tzw. „starą maturą” mogą do postępowania rekrutacyjnego uzupełnić przedmiot ze świadectwa ukończenia szkoły.

V. Internetowa rekrutacja kandydatów dostępna od 10 czerwca 2019 r.

Harmonogram przyjmowania dokumentów:

Na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkie kierunki – od 10 czerwca do 21 września 2019 r.

Na studia niestacjonarne rekrutacja trwa do pierwszego terminu odbywania zajęć.
– I etap – od 10 czerwca do 27 lipca 2019 r.
– II etap – od 1 sierpnia nie później niż do 21 września 2019 r.
– III rekrutacja uzupełniająca - od 23 września do 2 października 2019 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – odpowiednio I etap - 2 sierpnia 2019 r., II etap - 26 września 2019 r. i III etap - 4 października 2019 r.

BIURO REKRUTACJI

ul. Narutowicza 9 pok. nr 18
06-400 Ciechanów

telefon bezpośredni: (23) 672 62 00 oraz tel. (23) 672 20 50 wew. 180 lub 2011
fax 23 672 20 50 wew. 1162
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA: Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji zawierają Uchwała nr 102/V/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 14 grudnia 2018 r. oraz INFORMATOR 2019/2020 dostępny na stronie Uczelni.

Przyjmowanie dokumentów – od 10 czerwca 2019 roku w Biurze Rekrutacji.

Z A P R A S Z A M Y

stopkadol