Jesteś tutaj: HomePomoc socjalnaDla studentaInformacje dla studentów

Informacje dla studentów

DODATKOWE ZAJĘCIA NA SIŁOWNI DLA STUDENTÓW

 • Środa            - 1630     -     1800
 • Piątek           - 1630     -     1800

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW


Wsparcie finansow stud


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Obowiązek ubezpieczenia studenta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach. W tym celu należy pobrać z dziekanatu zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je temu z rodziców lub dziadków, który będzie ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe, bo np. rodzice i dziadkowie nie żyją, wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni.

Uwaga: uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia  do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta.

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),

lub nie ukończył 26 roku życia i:

 • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
 • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,

oraz złoży wniosek wraz z dokumentami i oświadczy, że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie później niż w ciągu 7 dni od daty utraty tytułu do ubezpieczenia oraz w przypadku ukończenia 26 roku życia.

Potrzebne dokumenty:

wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Student podpisując wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię zobowiązuje się do zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.

Informację należy przekazać do pracowników Działu Kształcenia i Spraw Studenckich - drogą poczty Polskiej na adres Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9 06-400 Ciechanów z dopiskiem Dział Kształcenia i Spraw Studenckich lub osobiście, w siedzibie Uczelni PUZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój 201

Dodatkowe informacje

 1. Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia innych członków rodziny, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. Przez okres 4 miesięcy od daty ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów, student nie ma opłacanych składek ubezpieczenia, ale objęty jest tzw. parasolem ochronnym, uprawniającym go do otrzymywania świadczeń medycznych.

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta

Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego


Do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu studentom zapomóg. Zmiany zostały określone w Zarządzeniu nr 5/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni szczególnych zasad przyznawania studentom świadczeń stypendialnych – zapomóg.

Najważniejsze zmiany:

Do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni do przyznawania zapomóg studentom stosuje się poniższe zasady:

 • zapomogę na wniosek studenta (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia) przyznaje Rektor w formie pisemnej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Wnioski należy składać za pośrednictwem Działu Kształcenia i Spraw Studenckich

 • nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku akademickiego.
 • w przypadku, gdy student ma trudności z przekazaniem osobiście wniosku o przyznanie świadczenia wraz z załączonymi dokumentami, dopuszcza się możliwość przesłania go za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

REGULAMIN WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

WNIOSEK DO POBRANIA


 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Biorąc pod uwagę Zarządzenie 85/2020 Rektora PUZIM w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa podczas pobytu w budynkach uczelni w okresie trwania pandemii COVID-19) ustala się harmonogram i zasady  przyjmowania dokumentów związanych ze stypendiami. Pominięcie powyższego harmonogramu z winy studenta oznacza nowy termin przyjmowania dokumentów z realizacją od następnego miesiąca.

 1. Dokumenty dotyczące stypendium Rektora należy pozostawić we właściwym dziekanacie po uzyskaniu akceptacji przez Dziekana Wydziału.
 2. Dokumenty dotyczące stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyjmowane będą w następujących pokojach i terminach: Pokój nr 18 i pokój 111 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 3. W godzinach od 14:00 do 15:30 przyjmowanie uzupełnień do złożonych dokumentów oraz konsultacje trudnych przypadków.

UWAGA – Podstawą do przygotowania dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium jest skompletowanie dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021.

Harmonogram przyjmowania dokumentów


INFORMACJA DOTYCZĄCA

SKŁADANIA WNIOSKU O ZWROT NADPŁATY CZESNEGO

Student kończący studia lub nie kontynuujący studiów, otrzyma zwrot nadpłaty czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020 na wniosek w związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz Instrukcją dotyczącą płatności czesnego wynikającą z wdrożenia w/w zarządzenia. Wniosek należy złożyć na piśmie w dziekanacie w formie przesłanego skanu pocztą elektroniczną, jak również należy przesyłać oryginał pocztą tradycyjną.

Jak wynika z instrukcji nadpłaconą kwotę zalicza się na poczet płatności w następnym semestrze.


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW!

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności zgłaszania się do Dziekanatu i Działu Kształcenia i Spraw Studenckich.


 


ZAJĘCIA NA SIŁOWNI

Szanowni Studenci, zapraszamy na zajęcia dodatkowe na siłowni
poniedziałek 16:30
środa 16:30

 


Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 15 października 2019 r. do godz. 14:00.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 15 października 2019 r., po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

Od 1 października 2019 r. wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00-15:00 w pokoju nr 18. Wnioski należy składać osobiście!!!!

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 12 PAŹDZIERNIKA 2019 W GODZINACH 8:00-13:00 POKÓJ NR 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2018 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. 2715,- ( Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. ).

Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2019/2020 Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie , a w szczególności z wymogami wynikającymi z Regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
 • student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku

UWAGA STUDENCI !!!!!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi! Załączniki do Regulaminu (w tym wnioski) znajdują się w zakładce „Pomoc socjalna” – „Druki do pobrania”!!

 

UWAGA STUDENCI!!!!!!

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REGULAMINIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 1. Zmiana dotychczasowej nazwy Regulaminu pomocy materialnej na regulamin świadczeń dla studentów , a tym samym włączenie kwestii przyznawania miejsca w domu studenta do obecnego regulaminu.

             2. O świadczenia pomocy materialnej nie mogą ubiegać się studenci:

                a) których łączny okres, w którym dana osoba mogła otrzymywać świadczenia w ramach studiów nie może przekroczyć 6 lat- niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów oraz uczelni na jakiej odbywał/podejmował studia.

 • Termin 6 lat biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć,
 • W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  b) Posiadający tytuł zawodowy (magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz licencjata, inżyniera lub równorzędny – jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia).

3. Studenci 1 roku studiów II stopnia mogą również ubiegać się o stypendium rektora.  UWAGA!!!! Zmiana Regulaminu- zniesiono limit 12 miesięcy, co oznacza, że każdy student 1 roku studiów II stopnia może złożyć wniosek o stypendium rektora!!!!

4. Kryterium dla przyznania stypendium rektora studentowi 1-szego roku studiów II stopnia jest średnia z ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia.

5. W przypadku stypendium rektora studentowi niezadowolonemu z decyzji będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, zamiast odwołania do Rektora.

6. Podniesienie dochodu miesięcznego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego do kwoty 1050,00 zł. netto na osobę.

7. W przypadku stypendium socjalnego –student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł. zobowiązany jest do przyniesienia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny (w przygotowanych załącznikach do regulaminu jest gotowy wniosek, z którym student może udać się do urzędu w celu uzyskania w/w zaświadczenia – załącznik nr 12). W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia w wyznaczonym terminie Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium!!!

8. Student, który spełnia kryteria do samodzielnego rozliczania (kryteria szczegółowe określone w regulaminie § 12 ust.3) składa oświadczenie w formie załącznika 9a lub 9b.

9. Kwota, o której mowa w § 12 ust.3) pkt 5 lit. c wynosi co najmniej 930,35 zł. (tj. student samodzielny finansowo).

10. Zmiany w przyznawaniu zwiększonego stypendium socjalnego!!!! Obecnie będzie można uzyskać zwiększenie do stypendium TYLKO ze względu na szczególnie uzasadniony przypadek, przez co należy rozumieć:

a) ponoszenie kosztów zamieszkania w Domu studenta lub w bursie szkolnej (należy dołączyć do wniosku zaświadczeni z Domu Studenta lub z bursy szkolnej potwierdzające zamieszkanie i okres na jaki student został przyjęty),

b) sytuację materialną wychowanków domu dziecka (należy dołączyć do wniosku odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub studenta będącego sierotą pełną (należy dołączyć do wniosku akty zgonu rodziców),

c) inne szczególnie uzasadnione przypadki (należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające) – indywidualnie rozpoznawane przez Komisję stypendialną.

11. Zapomoga może być przyznana danemu studentowi tylko dwa razy w roku akademickim, niezależnie od przyczyny złożenia wniosku o jej przyznanie.

12. Student przebywający na urlopie może ubiegać się o przyznanie zapomogi, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 27 ust.1 i ust. 2 regulaminu.

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

 

 Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2019/2020      

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2019/2020 

stopkadol 1110