Jesteś tutaj: HomePomoc socjalnaDla studentaInformacje dla studentów

Informacje dla studentów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, na prośbę Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii, Pani dr hab. n. med. Iwony Paradowskiej- Stankiewicz, przekazuje link do krótkiej ankiety elektronicznej, kierowanej w szczególności do kobiet/matek oraz zwraca się z prośbą o jego rozpowszechnienie w środowisku szkolnym/środowisku pracy:
http://survey.iss.it/glob/index.php/196212?lang=p1
Ankieta dotyczy szczepień przeciwko wirusowi HPV, który jest czynnikiem wywołującym raka szyjki macicy i odbytu u kobiet oraz raka jamy ustnej, gardła, odbytu i prącia u mężczyzn. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, w trosce o wysoki poziom uodpornienia populacji dzieci i młodzieży przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na skutek działań wojennych w Ukrainie, zwraca się z prośbą o propagowanie szczepień ochronnych wśród rodziców dzieci ukraińskich. Zachęca do korzystania z wiarygodnych źródeł wiedzy o szczepieniach w języku polskim i ukraińskim poprzez Telefoniczną Informację Pacjenta 800 190 590 (bezpłatna infolinię NFZ) oraz podane niżej strony internetowe:
https://szczepieniaua.pl/ua/
https://szczepienia.pzh.gov.pl
https://www.gov.pl/web/ua/Profilaktyka-infektsiynykh-zakhvoryuvan-informatsiyni­materialy-Holovnoyi-sanitarnoyi-inspektsiyi-GIS
Jednocześnie, w związku z nadchodzącym Europejskim Tygodniem Szczepień przypadającym w terminie 24-30 kwietnia 2023 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie zwraca się z prośbą o zaakcentowanie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień, zachęcenie do korzystania ze sprawdzonych, rzetelnych źródeł informacji w Państwa przestrzeni medialnej.


Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi w roku akademickim 2022/2023 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio na stronie internetowej z odpowiednimi załącznikami

od 5 października 2022 r. do 22 października 2022 r. do godziny 14:00  zgodnie z harmonogramem w pokojach nr 18, 201 w budynku głównym Uczelni przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 22 października 2022 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1051,7 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2021 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wyniósł 3288 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r.)[W1] 

Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2022/2023, a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora.

Każdy Student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW UPŁYWA 22.10.2022R.
WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE W CELU POTWIERDZENIA PRZEZ DZIEKANA WYDZIAŁU.

EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie

7 baner 1600x960

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

KLIKNIJ, BY WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Zespół badawczy EUROSTUDENT.
8 facebook 1200x960


UWAGA STUDENCI ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZEŃ!
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją,
 sprawdźcie czy w dalszym ciągu jesteście uprawnieni do ubiegania się o nie w bieżącym roku.

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów w powiązaniu z okresem studiowania.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.
Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zarządzenie nr 17/2022 (z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Zmiany Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 62/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022)

Do pobrania: Zarządzenie 17 (wersja edytowalna)


 Komunikat Rektora
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 01 marca 2022r.

W odpowiedzi na licznie pojawiające się pytania o dalszy tryb nauki w naszej Uczelni wyjaśniam, że:

 • zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim odbywać się będą w systemie tradycyjnym, stacjonarnym w budynkach Uczelni;

 • w pomieszczeniach Uczelni nadal obowiązują przyjęte rygory sanitarno-epidemiologiczne tj.: dezynfekcja, maseczki ochronne, dystans społeczny, tym samym obowiązują zapisy Zarządzenia nr 68/2021 z dnia 01 października 2021 roku w sprawie: procedur bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego podczas przebywania w pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid-19, w tym prowadzenia zajęć;

 • w przypadku wejścia w życie powszechnego złagodzenia zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, Uczelnia stosownie dostosuje swoje regulacje.

Przypominam, że wszyscy mamy obowiązek dbać o zdrowie swoje, jak również innych osób przebywających  na terenie Uczelni.


Komunikat Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 21.01.2022r.

Wobec rosnącej liczby zakażeń i zapowiadanej piątej fali pandemii Covid-19, przypominam o bezwzględnym stosowaniu maseczek ochronnych, przestrzeganiu dystansu społecznego oraz dezynfekcji przez pracowników Uczelni i studentów na terenie Uczelni. W dalszym ciągu na terenie Uczelni obowiązują zapisy Zarządzenia nr 68/2021 z dnia 01 października 2021 roku w sprawie: procedur bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego podczas przebywania w pomieszczeniach Uczelni w trakcie pandemii Covid-19, w tym prowadzenia zajęć.

Podczas zbliżającej się zimowej sesji egzaminacyjnej zobowiązuję Dziekanów Wydziałów do właściwego organizowania egzaminów z zastosowaniem zapisów ww. zarządzenia oraz bieżącej kontroli przebiegu egzaminów pisemnych i ustnych.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, bardzo proszę o ograniczenie kontaktów osobistych w miejscu pracy wśród pracowników Uczelni do niezbędnego minimum.

Bardzo proszę Społeczność akademicką – dbajmy o swoje zdrowie i innych osób na terenie Uczelni.


 Basen 2021/2022

Informujemy, że od 03.11.2021 r. istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z krytej pływalni MOSiR w Ciechanowie. W zajęciach może brać udział każdy student studiów stacjonarnych PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w wymiarze 1 godziny (60 min.) dwa razy w tygodniu bez możliwości łączenia godzin. Z basenu można korzystać od poniedziałku do piątku. Wejście na basen możliwe jest tylko po okazaniu legitymacji studenckiej.

Kanclerz
mgr inż. Piotr Wójcik

W dniach 01.11.2021 - 21.11.2021 r. kryta pływalnia w Ciechanowie z powodu remontu nieczynna.


DODATKOWE ZAJĘCIA NA SIŁOWNI DLA STUDENTÓW

 • Środa            - 1630     -     1800
 • Piątek           - 1630     -     1800

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW


Wsparcie finansow stud


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW

Obowiązek ubezpieczenia studenta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach. W tym celu należy pobrać z dziekanatu zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je temu z rodziców lub dziadków, który będzie ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe, bo np. rodzice i dziadkowie nie żyją, wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni.

Uwaga: uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia  do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta.

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),

lub nie ukończył 26 roku życia i:

 • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
 • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,

oraz złoży wniosek wraz z dokumentami i oświadczy, że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie później niż w ciągu 7 dni od daty utraty tytułu do ubezpieczenia oraz w przypadku ukończenia 26 roku życia.

Potrzebne dokumenty:

wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Student podpisując wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię zobowiązuje się do zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.

Informację należy przekazać do pracowników Działu Kształcenia i Spraw Studenckich - drogą poczty Polskiej na adres Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9 06-400 Ciechanów z dopiskiem Dział Kształcenia i Spraw Studenckich lub osobiście, w siedzibie Uczelni PUZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój 201

Dodatkowe informacje

 1. Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia innych członków rodziny, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. Przez okres 4 miesięcy od daty ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów, student nie ma opłacanych składek ubezpieczenia, ale objęty jest tzw. parasolem ochronnym, uprawniającym go do otrzymywania świadczeń medycznych.

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta

Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego


Do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu studentom zapomóg. Zmiany zostały określone w Zarządzeniu nr 5/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni szczególnych zasad przyznawania studentom świadczeń stypendialnych – zapomóg.

Najważniejsze zmiany:

Do końca okresu ograniczenia funkcjonowania Uczelni do przyznawania zapomóg studentom stosuje się poniższe zasady:

 • zapomogę na wniosek studenta (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia) przyznaje Rektor w formie pisemnej, przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się;

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Wnioski należy składać za pośrednictwem Działu Kształcenia i Spraw Studenckich

 • nie stosuje się limitu przyznawania maksymalnie dwóch zapomóg w trakcie roku akademickiego.
 • w przypadku, gdy student ma trudności z przekazaniem osobiście wniosku o przyznanie świadczenia wraz z załączonymi dokumentami, dopuszcza się możliwość przesłania go za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

REGULAMIN WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

WNIOSEK DO POBRANIA


 

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Biorąc pod uwagę Zarządzenie 85/2020 Rektora PUZIM w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa podczas pobytu w budynkach uczelni w okresie trwania pandemii COVID-19) ustala się harmonogram i zasady  przyjmowania dokumentów związanych ze stypendiami. Pominięcie powyższego harmonogramu z winy studenta oznacza nowy termin przyjmowania dokumentów z realizacją od następnego miesiąca.

 1. Dokumenty dotyczące stypendium Rektora należy pozostawić we właściwym dziekanacie po uzyskaniu akceptacji przez Dziekana Wydziału.
 2. Dokumenty dotyczące stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyjmowane będą w następujących pokojach i terminach: Pokój nr 18 i pokój 111 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 3. W godzinach od 14:00 do 15:30 przyjmowanie uzupełnień do złożonych dokumentów oraz konsultacje trudnych przypadków.

UWAGA – Podstawą do przygotowania dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium jest skompletowanie dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021.

Harmonogram przyjmowania dokumentów


INFORMACJA DOTYCZĄCA

SKŁADANIA WNIOSKU O ZWROT NADPŁATY CZESNEGO

Student kończący studia lub nie kontynuujący studiów, otrzyma zwrot nadpłaty czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020 na wniosek w związku z Zarządzeniem nr 30/2020 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie oraz Instrukcją dotyczącą płatności czesnego wynikającą z wdrożenia w/w zarządzenia. Wniosek należy złożyć na piśmie w dziekanacie w formie przesłanego skanu pocztą elektroniczną, jak również należy przesyłać oryginał pocztą tradycyjną.

Jak wynika z instrukcji nadpłaconą kwotę zalicza się na poczet płatności w następnym semestrze.


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW!

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności zgłaszania się do Dziekanatu i Działu Kształcenia i Spraw Studenckich.


 


ZAJĘCIA NA SIŁOWNI

Szanowni Studenci, zapraszamy na zajęcia dodatkowe na siłowni
poniedziałek 16:30
środa 16:30

 


Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w roku akademickim 2019/2020 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 15 października 2019 r. do godz. 14:00.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 15 października 2019 r., po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

Od 1 października 2019 r. wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00-15:00 w pokoju nr 18. Wnioski należy składać osobiście!!!!

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 12 PAŹDZIERNIKA 2019 W GODZINACH 8:00-13:00 POKÓJ NR 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2018 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. 2715,- ( Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. ).

Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2019/2020 Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie , a w szczególności z wymogami wynikającymi z Regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
 • student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku

UWAGA STUDENCI !!!!!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi! Załączniki do Regulaminu (w tym wnioski) znajdują się w zakładce „Pomoc socjalna” – „Druki do pobrania”!!

 

UWAGA STUDENCI!!!!!!

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REGULAMINIE NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

 1. Zmiana dotychczasowej nazwy Regulaminu pomocy materialnej na regulamin świadczeń dla studentów , a tym samym włączenie kwestii przyznawania miejsca w domu studenta do obecnego regulaminu.

             2. O świadczenia pomocy materialnej nie mogą ubiegać się studenci:

                a) których łączny okres, w którym dana osoba mogła otrzymywać świadczenia w ramach studiów nie może przekroczyć 6 lat- niezależnie od rodzaju i długości trwania studiów oraz uczelni na jakiej odbywał/podejmował studia.

 • Termin 6 lat biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć,
 • W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

  b) Posiadający tytuł zawodowy (magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz licencjata, inżyniera lub równorzędny – jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia).

3. Studenci 1 roku studiów II stopnia mogą również ubiegać się o stypendium rektora.  UWAGA!!!! Zmiana Regulaminu- zniesiono limit 12 miesięcy, co oznacza, że każdy student 1 roku studiów II stopnia może złożyć wniosek o stypendium rektora!!!!

4. Kryterium dla przyznania stypendium rektora studentowi 1-szego roku studiów II stopnia jest średnia z ostatnich dwóch semestrów studiów I stopnia.

5. W przypadku stypendium rektora studentowi niezadowolonemu z decyzji będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, zamiast odwołania do Rektora.

6. Podniesienie dochodu miesięcznego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego do kwoty 1050,00 zł. netto na osobę.

7. W przypadku stypendium socjalnego –student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł. zobowiązany jest do przyniesienia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny (w przygotowanych załącznikach do regulaminu jest gotowy wniosek, z którym student może udać się do urzędu w celu uzyskania w/w zaświadczenia – załącznik nr 12). W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia w wyznaczonym terminie Komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium!!!

8. Student, który spełnia kryteria do samodzielnego rozliczania (kryteria szczegółowe określone w regulaminie § 12 ust.3) składa oświadczenie w formie załącznika 9a lub 9b.

9. Kwota, o której mowa w § 12 ust.3) pkt 5 lit. c wynosi co najmniej 930,35 zł. (tj. student samodzielny finansowo).

10. Zmiany w przyznawaniu zwiększonego stypendium socjalnego!!!! Obecnie będzie można uzyskać zwiększenie do stypendium TYLKO ze względu na szczególnie uzasadniony przypadek, przez co należy rozumieć:

a) ponoszenie kosztów zamieszkania w Domu studenta lub w bursie szkolnej (należy dołączyć do wniosku zaświadczeni z Domu Studenta lub z bursy szkolnej potwierdzające zamieszkanie i okres na jaki student został przyjęty),

b) sytuację materialną wychowanków domu dziecka (należy dołączyć do wniosku odpowiednie zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub studenta będącego sierotą pełną (należy dołączyć do wniosku akty zgonu rodziców),

c) inne szczególnie uzasadnione przypadki (należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające) – indywidualnie rozpoznawane przez Komisję stypendialną.

11. Zapomoga może być przyznana danemu studentowi tylko dwa razy w roku akademickim, niezależnie od przyczyny złożenia wniosku o jej przyznanie.

12. Student przebywający na urlopie może ubiegać się o przyznanie zapomogi, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 27 ust.1 i ust. 2 regulaminu.

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczące świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

 

 Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2019/2020      

Zarządzenie nr 26/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2019/2020 

stopkadol 1110