Jesteś tutaj: HomeKandydatSTUDIA PODYPLOMOWE/SZKOLENIAPrzygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela

Podyplomowe Studia „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela” trwają 3 semestry.

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat).

Termin rekrutacji trwa od 10 kwietnia do 10 maja 2021, a rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na 29 maja 2021.

Dokumenty kandydat składa bądź przesyła do Dziekanatu - Biura Rekrutacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51, Ciechanów 06-400. Za skuteczne dostarczenie dokumentów uznaje się termin ich wpływu na Wydział.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • zgłoszenie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia,) załącznik do pobrania
  • kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia), załącznik do pobrania
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat), (oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika),

W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą albo w całości w formule online, albo w formule łączonej - częściowo online i częściowo w siedzibie Uczelni.

Nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Czesne

  • Wysokość czesnego za uczestnictwo w studiach podyplomowych trwających 3 semestry wynosi 4050,00 zł tj. za każdy semestr 1350,00 zł - opłata semestralna za studia podyplomowe może być pobierana jednorazowo lub ratalnie.
  • Opłata czesnego w formie semestralnej jest wnoszona w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. W przypadku podziału opłaty semestralnej na dwie raty, pierwszą ratę należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, drugą ratę nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru.
  • W przypadku rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty obowiązują stawki powiększone o 2%. W takim przypadku wysokość opłat za semestr wynosi 2 x po 688,50 zł.
  • Czesne uczestnik studiów podyplomowych wnosi na indywidualny numer rachunku wygenerowany przez Uczelnię w określonym terminie.

 

stopkadol 1110