Jesteś tutaj: HomeZadania USZJK

Zadania

1.

      Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej: UKJK) podejmuje i realizuje zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (dalej: USZJK) na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (dalej: PUZ).

2.

1. Do zadań UKJK należy, w szczególności:

 1. dostosowywanie strategii zapewnienia jakości kształcenia zgodnie z przepisami prawa;
 2. aktualizowanie procedur dla zapewnienia jakości kształcenia, w tym dostosowania programów studiów do poziomów i efektów uczenia się opisanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; 
 3. doskonalenie zasad monitorowania i okresowych przeglądów programów studiów,
 4. aktualizowanie dokumentacji USZJK;
 5. przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu ciągłe doskonalenie procesu kształcenia, dotyczących zasad: oceniania, zapewnienia jakości kadry, gromadzenia i publikowania informacji na temat kształcenia w PUZ oraz warunków prowadzenia zajęć i bazy dydaktycznej;
 6. wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia;
 7. ustalanie harmonogramu badania poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia;
 8. przedstawianie Rektorowi oraz Senatowi PUZ corocznego sprawozdania z podejmowanych działań
  i efektów funkcjonowania USZJK oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia;

 9. ciągłe doskonalenie USZJK;
 10. wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

3.

1. UKJK w ramach swojego składu tworzy:

 1. Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK),
 2. Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

 4.

1. Do zadań UZZJK należy w szczególności:

 1. monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach,
 2. podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia, poprzez szkolenia obejmujące aktualne zmiany w przepisach prawa i doświadczenia dotyczące wdrażania PRK oraz podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 3. analizowanie prawidłowości stosowania punktów ECTS,
 4. monitorowanie mobilności studentów i pracowników PUZ,
 5. inicjowanie i wspieranie ogólnouczelnianych badań ankietowych studentów, pracowników i absolwentów, dotyczących w szczególności programów studiów, warunków studiowania, efektów uczenia się, oceny nauczycieli akademickich.

2. Do zadań UZOJK należy w szczególności:

1) przygotowywanie dla wydziałowych zespołów wytycznych i zadań w zakresie oceny jakości kształcenia,
2) monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, prowadzonych na wydziałach,
3) analiza sprawozdań wydziałowych komisji ds. oceny jakości kształcenia,
4) analiza wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych,
5) publikowanie informacji o podejmowanych w PUZ działaniach projakościowych
i ich wynikach.

3. W razie potrzeby uczelniane zespoły mogą powoływać, w porozumieniu z Rektorem, zespoły eksperckie wskazując im zadania i określając czas ich realizacji.

5.

1. Pracami komisji i wchodzących w jej skład zespołów kieruje i koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.
2. Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia zostały określone w § 34 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (Załącznik do Zarządzenia nr 32/2019 Rektora PWSZ w Ciechanowie z dnia 30 września 2019 r.) oraz w §21 Zarządzenia Nr 48/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 13 listopada 2019 roku.

6.

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) podejmuje i realizuje zadania USZJK i Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na odnośnym wydziale Uczelni.

7.

1. Do zadań WKJK w szczególności należy:

 1. wdrażanie na Wydziale opracowanych przez UKJK procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia;
 2. opracowywanie i wdrażanie na Wydziale procedur, które wynikają ze specyfiki kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
 3. uzyskanie informacji o osiąganiu przedmiotowych efektów uczenia się oraz doskonaleniu procesu dydaktycznego;
 4. coroczne opracowywanie raportu samooceny i jego przedkładanie Dziekanowi wraz z wnioskami mającymi na celu doskonalenie jakości kształcenia;
 5. przedstawianie UKJK propozycji zmian dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;
 6. systematyczna współpraca z przewodniczącym UKJK.
 7. Szczegółowe zadania WKJK należy doprecyzować na poziomie wydziału i kierunku, uwzględniając jego autonomię i specyfikę.

8.

1. WKJK w ramach swojego składu tworzy:

 1. Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK),
 2. Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

 9.

 1. Do zadań WZZJK należy w szczególności:

 1. określanie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale,
 2. opracowywanie programów studiów oraz wprowadzania zmian zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. opracowanie metod podnoszących jakość dydaktycznej działalności kadry,
 4. gromadzenie, analiza i wykorzystanie opinii pracodawców przy tworzeniu programów studiów,
 5. opiniowanie poprawności przydziału zajęć dydaktycznych,
 6. uczestniczenie w opracowywaniu kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,
 7. gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na Wydziale,
 8. coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań projakościowych.

2. Do zadań WZOJK należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na Wydziale,
 2. koordynowanie procedury oceny nauczycieli po każdym cyklu kształcenia opracowanej przez UKJK oraz przedstawianie szczegółowych wyników tych ocen Dziekanowi,
 3. podejmowanie działań w zakresie monitorowania losów absolwentów i formułowanie płynących z nich wniosków,
 4. analizowanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy,
 5. monitorowanie prawidłowości oceniania studentów,
 6. analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS,
 7. monitorowanie jakości procesu dyplomowania oraz prac dyplomowych,
 8. ocena obsługi dziekanatowej przez studentów,
 9. dokonywanie corocznej oceny efektów uczenia się i przedstawianie jej przed zakończeniem roku akademickiego Dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.

3. Szczegółowe zadania WZZJK i WZOJK należy doprecyzować na poziomie wydziału
i kierunku, uwzględniając jego autonomię i specyfikę.

 10.

Pracami komisji i wchodzących w jej skład zespołów kieruje i koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

stopkadol 1110