Jesteś tutaj: HomeUdostępnianie zbiorówRegulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ

§ 1

 1. Biblioteka Uczelniana jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, o zadaniach dydaktycznych i usługowych tworząc system biblioteczno-informacyjny.
 2. Zadaniem Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej i informacji naukowo−technicznej w zakresie dyscyplin będących przedmiotem nauczania PUZ im. Ignacego Mościckiego, a w szczególności:
  1. gromadzenie, przekazywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
  2. opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
  3. udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu,
  4. organizowanie i prowadzenie informacji naukowo-technicznej,
  5. prowadzenie szkolenia studentów i pracowników w zakresie podstaw informacji naukowej,
  6. pracownicy biblioteki zobowiązani są służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w docieraniu do źródeł wiedzy każdemu użytkownikowi.

§ 2

 1. Strukturę wewnętrzną Biblioteki określa Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki.
 2. Strukturę organizacyjną Biblioteki Uczelnianej tworzą:
  1. Biblioteka Uczelnia przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie,
  2. Biblioteka Uczelniana przy ul. Warszawskiej 52 w Mławie

§ 3

 1. Dyrektora Biblioteki Uczelnianej zatrudnia Rektor w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dyrektor zrządza Biblioteką Uczelnianą oraz nadzoruje funkcjonowanie systemu biblioteczno-informatycznego, a w szczególności:
  1. jest przełożonym pracowników w niej zatrudnionych,
  2. współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach realizacji ich planów oraz w procesie kształcenia studentów,
  3. przygotowuje plany działalności bibliotecznej i nadzoruje ich wykonanie,
  4. przygotowuje projekty planu rzeczowo-finansowego w ramach przyznanych Bibliotece środków finansowych i nadzoruje ich wykonanie,
  5. Odpowiada za:
   1. właściwy rozwój kadry,
   2. realizację wyznaczonych jednostce zadań,
   3. majątek i przydzielone środki finansowe,
   4. warunki pracy zgodne z przepisami bhp i ppoż.

§ 4

 1. Z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego mogą korzystać pracownicy, studenci, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Akademickiego Centrum Kształcenia.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, odbywa się na podstawie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Biblioteka nie pobiera opłat za świadczone usługi.

§ 5

 1. Ewidencja majątku Biblioteki Uczelnianej prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
 2. Gospodarkę finansową Biblioteka Uczelniana prowadzi na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
 3. Środki finansowe Bibliotece przydziela Rektor w porozumieniu z Kanclerzem Uczelni na wniosek Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.
 4. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Kwestura w PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

§ 6

 1. Zmiany regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Rektora.

stopkadol 1110