Jesteś tutaj: HomePomoc socjalnaDla studenta

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW


Obowiązek ubezpieczenia studenta, który jest obywatelem polskim i nie ukończył 26 roku życia spoczywa w pierwszej kolejności na rodzicach lub dziadkach. W tym celu należy pobrać z dziekanatu zaświadczenie o studiowaniu i przekazać je temu z rodziców lub dziadków, który będzie ubezpieczał studenta. Gdy jest to niemożliwe, bo np. rodzice i dziadkowie nie żyją, wówczas ubezpieczenia zdrowotnego można dokonać za pośrednictwem uczelni.

Uwaga: uczelnia nie jest zobowiązana do automatycznego zgłoszenia  do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia dokonuje wyłącznie na wniosek studenta.

Uczelnia zgłasza do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

 • ukończył 26 rok życia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu (praca, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek),

  lub nie ukończył 26 roku życia i:
  • jest sierotą zupełną, tj. nie żyją obydwoje rodzice oraz dziadkowie,
  • jest wychowankiem domu dziecka, rodziny zastępczej w okresie usamodzielnienia i nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu,
  • nie jest obywatelem Polski, ale spełnia kryteria ustawy o repatriacji i posiada ważną Kartę Polaka albo opinię Konsulatu Polskiego wydawaną do celów ubezpieczenia zdrowotnego,

oraz  złoży wniosek wraz z dokumentami i oświadczy, że nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu.

Kiedy złożyć wniosek?

Nie później niż w ciągu 7 dni od daty utraty tytułu do ubezpieczenia oraz w przypadku ukończenia 26 roku życia.

Potrzebne dokumenty:

wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym,

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Student podpisując wniosek o objęcie ubezpieczeniem przez Uczelnię zobowiązuje się do zgłoszenia powstania innego tytułu do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty jego powstania, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W informacji przekazywanej uczelni należy podać datę powstania nowego tytułu do ubezpieczenia.

Informację należy przekazać do pracowników Działu  Kształcenia i Spraw Studenckich - drogą poczty Polskiej  na adres Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9 06-400 Ciechanów z dopiskiem Dział Kształcenia i Spraw Studenckich lub osobiście, w siedzibie Uczelni PUZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój  201

Dodatkowe informacje

1. Student ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia innych członków rodziny, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
2. Przez okres 4 miesięcy od daty ukończenia studiów bądź skreślenia z listy studentów, student nie ma opłacanych składek ubezpieczenia, ale objęty jest tzw. parasolem ochronnym, uprawniającym go do otrzymywania świadczeń medycznych.

ZAŁĄCZNIKI
Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym studenta
Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Oferty Pracy

 OFERTY AKTUALNE

POS-group


Regionalna Izba Obrachunkowa

Akademia Developerska IBPM


GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO


Akademia Integracji Systemów Biznesowych - Czekaliśmy na Ciebie !


GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

WARS S.A.

Zakłady Mięsne Sochocin Sp z o.o.


Fabryka Narzędzi FANAR S.A.


Fabryka Narzędzi FANAR S.A.


Firma konstruktorska w Adamówku k. Warszawy

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

GITD

Cyber Szkoła Przyszłości dla nowej IT-generacji "KIBERone”


GITD

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą


Fanar


NUVANO


NDE sp. z o.o. 


Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej


Instytucja Państwowa realizująca zadania w obszarze bezpieczeństwa państwa


SOLID SECURITY Sp. z o.o.  zatrudni:  pracowników ochrony


MUGLER TELCO NETWORKS przedstawia oferty pracy na terenie Niemiec:


Agencja Optymalizacji Zatrudnienia Łowcy Pracy


Sofidel


Knapp Polska


IL Cosmetics


Zespół Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej


evoSOLUTIONS


Cedrob S.A.


Ecotec Polska Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: Monter farm solarnych


 

Przedszkole "Zamkowe skrzaty"

Fabryka Urządzeń Dźwigowych 

Technikum Lotnicze w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowisko:


Norcosprctra Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowisko:


Bel Polska Sp. z o.o.prowadzi nabór na stanowisko:


Fundacja Euro Most 


Starostwo Powiatowe w Ciechanowie prowadzi nabór na stanowiska :


ETI Polam Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowiska:
- Mechanik utrzymania ruchu, miejsce pracy Pułtusk,
- Technologruchu, miejsce pracy Pułtusk,


Nabór na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:
- główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego BIP: 59526,
- główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego BIP: 59506 – 2 etaty,
- radca Szefa KPRM w Departamencie Bezpieczeństwa Narodowego BIP: 59533.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko  -  Edukatora w Parku Nauki Torus


Nabór na stanowisko pracy w służbie cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Praca na Mazurach


Firmą rekrutacyjna ProworkPL zaprasza studentów do skorzystania z naszych ofert pracy, min: w BRANŻY EDUKACJA PRACA JAKO NAUCZYCIEL DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

https://prowork.pl/wyniki-wyszukania/?kraj=0&branza=33&nazwa_stanowiska=


Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko

Inżyniera budowy w Dziale Realizacji


Firma JPP Marine prowadzi nabór na szkolenie zawodowe: spawacz, monter konstrukcji stalowych.


Firma BDI Zapraszamy studentki do wzięcia udziału
w Future Female Leader in Product Supply
w Warszawie w Fabryce Pampers organizowanym przez Procter & Gamble

Dwudniowe spotkanie odbędzie się 17-18 stycznia 2019 - start o godz. 9:00.
Zaproszenie


OFERTY ARCHIWALNE

Czytaj więcej: Oferty Pracy

Jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne

Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych: Dotyczy osób, które osiągają dochód np. z umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło bądź innych dochodów, które rozliczane są na zasadach ogólnych w Urzędzie Skarbowym. Wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego od każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny (w tym od pełnoletniego, uczącego się rodzeństwa). Nawet jeśli ktoś nie osiągnął dochodów, konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne podaje się na podstawie posiadanego zaświadczenia z ZUS lub zakładu emerytalno-rentowego MSW lub wysokość składek podana w złożonym oświadczeniu złożonym w załączniku nr 7. Uwaga! Jeśli rodzice rozliczają się wspólnie należy dane dochodowe wynikające z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego podać np. przy jednym rodzicu.

Dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem: Dotyczy osób, które osiągają dochód z prowadzenia działalności gospodarczej (własna firma, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) oraz innych form działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. Ten dochód potwierdza się zaświadczeniem naczelnika US. Dotyczy członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych w 2019 r. przyjmuje się dochód w wysokości dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 (właściwe obwieszczeni dostępne na stronie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie). Wysokość dochodu jest zależna od:

 1. rocznej wartości zapłaconego podatku w przypadku podatku opłaconego w formie karty podatkowej lub
 2. stawki podatkowej oraz rocznej wartości przychodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  Uwaga! Przy obliczaniu dochodu wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu:

Gospodarstwo rolne: W pierwszej kolejności należy podać informację o wielkości gospodarstwa rolnego (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy/nakazu płatniczego). W dniu 22 lub 23 września 2020 r. Prezes GUS ogłosi kwotę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2019. Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo, właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych), które należały do tej osoby w 2019 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę. Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w kolumnę nr 12. Jeśli rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego można wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych wpisać u jednego z rodziców, nie wykazując gospodarstwa u drugiego rodzica lub podzielić gospodarstwo, wpisując u obydwojga rodziców, stosownie do części własności wynikającej z dokumentu. Uwaga! W przypadku mniejszej powierzchni gruntów niż 1 ha przeliczeniowy nie ustala się dochodu z gospodarstwa rolnego. Uwaga! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku! Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Alimenty: dochód niepodlegający opodatkowaniu w postaci alimentów. Dotyczy osób, które otrzymują alimenty (łącznie, w skali roku) od osoby zobowiązanej do ich świadczenia (np. matka, ojciec, mąż, żona) lub wypłacone z funduszu alimentacyjnego (również łącznie w skali roku). Te dochody podaje się za okres roku. Dochody w postaci alimentów i świadczenia otrzymywanego z funduszu alimentacyjnego wpisuje się u osoby, która je faktycznie otrzymuje, natomiast osoby zobowiązanej do płacenia alimentów nie dodaje się jako członka rodziny.

Inne dochody: dotyczy osób, które osiągnęły inne dochody nieopodatkowane (poza wskazanymi gospodarstwo rolne, alimenty, itd.), o których mowa w § 21 ust.1 pkt 31 lit. a-ff, Uwaga! Przy obliczaniu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu!
Uwaga! W ten sposób wpisać należy dochody wszystkich członków rodziny, w zależności od sytuacji.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczą powyższe sytuacje, w rubrykę wpisujemy "0" lub stawiamy "- ".
W rubrykę Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi (tabela nr 2 pkt 1): należy zsumować dochody roczne poszczególnych członków rodziny wskazane w kolumnie nr 15 tabeli nr 1.

Odliczenie z tytułu:
- płacenia alimentów na inne osoby nie będące we wspólnym gospodarstwie domowym dotyczy osób, które płacą alimenty na osoby spoza rodziny nie wpisane do wniosku. Uwaga! W takiej sytuacji odejmuje się kwotę alimentów przekazanych w poprzednim roku kalendarzowym,
- opłat za pobyt członków rodziny w instytucji zapewniającej codzienne utrzymanie dotyczy osób, które ponoszą koszty za pobyt członków rodziny w instytucjach zapewniających codzienne utrzymanie. Uwaga! W takiej sytuacji odejmuje się ponoszoną kwotę.
- czynsz dzierżawny dotyczy osób, które dzierżawią gospodarstwo na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 5-6 Regulaminu. Uwaga! W takiej sytuacji odejmujemy kwotę zapłaconego czynszu w poprzednim roku kalendarzowym.
Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi (tabela nr 2 pkt 3) tu wpisujemy kwotę pomniejszoną o zapłacone alimenty na osoby spoza rodziny oraz ponoszone opłaty za pobyt w instytucji zapewniającej codzienne utrzymanie lub zapłacony czynsz dzierżawny.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczą powyższe odliczenia lub w/w opłaty, w rubrykę wpisujemy "0" lub "-".

UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Uzyskanie dochodu, w rozumieniu § 20 Regulaminu dotyczy osób, które uzyskały dochód w bieżącym roku kalendarzowym.
Uwaga! Kwotę dochodu obliczamy na podstawie miesięcznego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Utrata dochodu, w rozumieniu § 19 Regulaminu dotyczy osób, które utraciły dochód, który był osiągany w poprzednim roku kalendarzowym.
Uwaga! Utraconą kwotę dochodu obliczamy dzieląc ją przez 12 miesięcy i uzyskujemy wartość utraconego dochodu w przeliczeniu na jeden miesiąc.
Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego (tabela nr 2 pkt 5) - te pole obliczamy w następujący sposób : dochód wskazany w Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi (tabela nr 2 pkt 1) lub w przypadku jeśli były odliczone zobowiązania Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi (tabela nr 2 pkt 3) należy podzielić przez 12-m-cy, a następnie od uzyskanej kwoty odjąć dochód utracony miesięczny oraz/lub dodać dochód uzyskany miesięczny.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczy dochód utracony / dochód uzyskany w pole Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego wpisujemy kwotę miesięczną tj. (dochód roczny rodziny netto wskazany w tabeli nr 2 pkt 1 lub 3 podzielony przez 12 miesięcy).
Dochód netto miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę wynosi (tabela nr 2 pkt 6) - te pole obliczamy następująco: Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego (tabela nr 2 pkt 5) dzielimy przez ilość członków w rodzinie wpisanych we wniosku.
Uwaga! Ten dochód to dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę.

UWAGA! ŻADNA RUBRYKA NIE POWINNA ZOSTAĆ PUSTA, W MIEJSCA, KTÓRE NIEDOTYCZĄ NALEŻY WPISAĆ "0" LUB "-"

Konto w domenie uczelni

 

PO CO MI KONTO W DOMENIE UCZELNI ?

Każdy student rozpoczynający naukę w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ma obowiązek korzystania z uczelnianego adresu e-mail do czasu zakończenia studiów.
Adres ten jest niezbędny podczas logowania do systemów informatycznych funkcjonujących w Uczelni, takich jak Wirtualna Uczelnia, Platforma moodle, Azure Dev Tools for Teaching czy katalog biblioteczny Opac WWW.

CZY SĄ JAKIEŚ KORZYŚCI Z POSIADANIA KONTA W DOMENIE UCZELNI ?

Posiadanie adresu studenckiego w domenie z dopiskiem „edu.pl” często umożliwia skorzystanie ze zniżki np. na zakup oprogramowania komputerowego lub subskrypcji usługi, a niekiedy nawet jest oferowane bezpłatnie.

JAK ZALOGOWAĆ SIĘ NA KONTO W DOMENIE UCZELNI ?

Studenckie konto składa się z indywidualnego numeru studenta (nr albumu) oraz domeny (@student.puzim.edu.pl). Jeśli znasz swój nr albumu, to możesz zalogować się na konto używając adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod adresem https://accounts.google.com/

JAK SPRAWDZIĆ CZY POSIADAM UCZELNIANY ADRES E-MAIL ?

Jeśli nie wiesz czy posiadasz uczelniane konto lub nie znasz jego adresu, wejdź na stronę https://accounts.google.com/ i wybierz opcję Nie pamiętasz adresu?


W następnym oknie wpisz adres swój prywatny adres e-mail, przez który dokonano rejestracji na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata, następnie kliknij DALEJ


W kolejnym oknie podaj swoje imię i nazwisko oraz kliknij DALEJ


Następnie ukaże się informacja z prośbą o uzyskanie kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany na podany we wcześniejszym kroku adres e-mail. Kliknij WYŚLIJ


Po chwili na prywatną skrzynkę e-mail przyjdzie wiadomość z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać w kolejnym oknie i kliknąć DALEJ


Pojawi się okienko w którym należy wybrać konto w domenie @student.puzim.edu.pl


Jeśli logujesz się po raz pierwszy, wpisz hasło otrzymane e-mailem powitalnym wysłanym przez Uczelnię na prywatny adres e-mail. Jeśli nie znasz hasła, wybierz opcję NIE PAMIĘTASZ HASŁA ?


Następnie WYPRÓBUJ INNY SPOSÓB


Następnie WYŚLIJ


Po chwili na prywatną skrzynkę e-mail przyjdzie wiadomość z kodem weryfikacyjnym, który należy wpisać w kolejnym oknie i kliknąć DALEJ


Teraz należy utworzyć własne hasło do uczelnianego konta wpisując je dwukrotnie w poniższe okna, po czym klikamy ZAPISZ HASŁO


BRAWO! Możesz już korzystać z uczelnianego konta Google

Pomoc materialna

UWAGA STUDENCI ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZEŃ!
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją,
 sprawdźcie czy w dalszym ciągu jesteście uprawnieni do ubiegania się o nie w bieżącym roku.

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów w powiązaniu z okresem studiowania.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.
Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zarządzenie nr 17/2022 (z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Zmiany Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 62/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022)


Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi
w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio
na stronie internetowej z odpowiednimi załącznikami

od 1 października 2021 r. do 18 października 2021 r. do godziny 14:00
zgodnie z harmonogramem w pokojach nr 18, 111
w budynku głównym Uczelni przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych
posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie
do 18 października 2021 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2020 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wyniósł 3819 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r.)


Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022, a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Każdy Student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna”

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00
DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Studenci Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium rektora
 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomoga

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni (aktualnie 1050 zł netto na osobę w rodzinie).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (np. student zakwaterowany w Domu Studenta).

Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez następujących członków rodziny:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i in. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.

Kto może ubiegać się o świadczenia?

Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od wieku.
Świadczenia przysługują nie dłużej niż przez okres 6 lat. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Nie ma znaczenia, czy student ubiega się o świadczenia oraz czy je pobiera.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 Od powyższych zasad istnieje wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeszcze na jednym kolejnym kierunku studiów przez okres nieprzekraczający 6 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów i zapomóg zawarte są w Regulaminie.

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Biorąc pod uwagę Zarządzenie 85/2020 Rektora PUZIM w sprawie Instrukcji Bezpieczeństwa podczas pobytu w budynkach uczelni w okresie trwania pandemii COVID-19) ustala się harmonogram i zasady  przyjmowania dokumentów związanych ze stypendiami. Pominięcie powyższego harmonogramu z winy studenta oznacza nowy termin przyjmowania dokumentów z realizacją od następnego miesiąca.

 1. Dokumenty dotyczące stypendium Rektora należy pozostawić we właściwym dziekanacie po uzyskaniu akceptacji przez Dziekana Wydziału.
  Nieprzekraczalny termin składania dokumentów dotyczących stypendium Rektora upływa 16.11.2020.
 2. Dokumenty dotyczące stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przyjmowane będą w następujących pokojach i terminach: Pokój nr 18 i pokój 111 w godzinach od 8:00 do 14:00.
 3. W godzinach od 14:00 do 15:30 przyjmowanie uzupełnień do złożonych dokumentów oraz konsultacje trudnych przypadków.

UWAGA – Podstawą do przygotowania dokumentów związanych z ubieganiem się o przyznanie stypendium jest skompletowanie dokumentów zgodnie z wymogami Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni  Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021.

 

Harmonogram przyjmowania dokumentów

stopkadol 1110