Jesteś tutaj: HomeKandydatZASADY PRZYJĘCIA

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA

Rekrutacja na studia składa się z dwóch etapów:

 • I Etap - Rejestracja przez Internet w systemie IRK,
 • II Etap – Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie świadectw dojrzałości, a w przypadku studiów drugiego stopnia na podstawie dyplomu studiów I stopnia (na kierunek zarządzanie oraz praca socjalna także na podstawie dyplomu jednolitych studiów magisterskich), 

Rekrutacja na studia niestacjonarne wg. kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania limitu miejsc.

 

Zasady przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego lub dojrzałości, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kandydat wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze z najwyższą punktacją.
Kwalifikacyjne postępowanie rekrutacyjne odbywa się w odniesieniu do kandydatów posiadających świadectwo maturalne z egzaminu pisemnego (tzw. „nowa matura") wynik z poszczególnych przedmiotów uwzględnionych podczas kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego jest przeliczany na punkty według reguły:

 • nowa matura na poziomie podstawowym — wyniki procentowe z egzaminu maturalnego przeliczane są wprost na punkty (przykład: wynik 40% z egzaminu oznacza 40 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),
 • nowa matura na poziomie rozszerzonym — wyniki procentowe z egzaminu maturalnego przeliczane są na podwójną ilość punktów (przykład: wynik 40% z egzaminu oznacza 2 x 40 punktów = 80 punktów dla potrzeb kwalifikacyjnego postępowania rekrutacyjnego),

W przypadku tzw. „starej matury”

 • „stara matura”: do postępowania rekrutacyjnego podobnie jak w „nowej maturze” bierze się trzy przedmioty wybrane przez kandydata.
 • w przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości w systemie „starej matury” nie zdawali na maturze trzech przedmiotów, pod uwagę bierze się przedmiot z najlepszą oceną ze świadectwa ukończenia szkoły.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i otrzymują maksymalną liczbę punktów rankingowych tj. 600 punktów.

Zasady przyjęcia na jednolite studia magisterskie kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów studiów I stopnia – kierunek pedagogika, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

 • Przyjęcie na studia następuje poprzez rekrutację a następnie w przypadku osób, które zdobyły doświadczenie zawodowe poza uczelnią lub w trakcie studiów, student będzie mógł ubiegać się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym zostać wpisany na wyższy semestr poprzez potwierdzenie efektów uczenia się uzyskane w systemie lub poza systemem studiów.

W przypadku studiów drugiego stopnia punkty uzyskuje się z przeliczenia wyniku na podstawie dyplomu.

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie oraz Praca Socjalna:

 • Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oraz Praca Socjalna jest: ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie tych studiów.

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo:

 • Studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu praktycznym, są kierowane do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo będą przyjmowani na podstawie kryteriów:
  - średnia ocen z toku studiów,
  - punkty za ocenę z egzaminu dyplomowego,
  - punkty za ocenę z pracy dyplomowej,
  - aktywność o charakterze naukowym (autorstwo, współautorstwo).

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony został na dyplomie IB według zasady przeliczania wyników Matury Międzynarodowej na punkty.

Osoby, które w 2022 r. przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub matury zagranicznej i w terminie składania dokumentów nie będą posiadały świadectwa maturalnego/dojrzałości, składają komplet dokumentów wraz z wystawionym przez dyrekcję szkoły zaświadczeniem o pozytywnym wyniku egzaminu maturalnego oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, pod warunkiem dostarczenia oryginału świadectwa do 30 września 2022 r., pod rygorem unieważnienia wyników rekrutacji i skreślenia z listy osób przyjętych na studia

stopkadol 1110