Jesteś tutaj: HomeJednolity System AntyplagiatowyRegulamin

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY PRAC DYPLOMOWYCH
W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zakresy i harmonogram czynności obowiązujących studentów i pracowników PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych.

§ 2

 1. Student przekazuje promotorowi pracę dyplomową w wersji wydrukowanej oraz w wersji elektronicznej, które muszą być zgodne, co promotor potwierdza swoim podpisem.
 2. Kontroli identyczności tekstów dokonuje promotor składając swój podpis na płycie i wydruku komputerowym pracy w brzmieniu – Pracę przyjąłem/przyjęłam oraz datę.
  W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy tekstami, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej. Praca w postaci wydruku komputerowego pozostaje u promotora pracy do chwili zakończenia procedury.
 3. Student składa w Biurze zleceń – Bibliotece Uczelnianej płytę CD/DVD z nagraną elektroniczną wersją pracy dyplomowej wraz z załącznikami nr 1 i nr 2, które stanowią odrębne pliki. Płytę należy trwale opisać w następujący sposób: imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek i rodzaj studiów, płyta musi zawierać podpis promotora będący potwierdzeniem zgodności wersji papierowej z elektroniczną pracy.
  - część tekstowa elektronicznej wersji pracy zawierająca wyłącznie treść pracy dyplomowej, 
  która podlega ocenie antyplagiatowej powinna być złożona w jednym z następujących formatów edytowalnych: doc; docx; rtf; txt; odt; pdf. Wersja elektroniczna pracy może również składać się z kilku plików, przy czym rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 15 MB.
  załącznik nr 1 do pracy dyplomowej - Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w systemie antyplagiatowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego)
  załącznik nr 2 do pracy dyplomowej - umowa licencyjna (wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora PWSZ w Ciechanowie nr 14/2013 z dnia 19.04.2013 r.)
  Załączniki nr 1 i nr 2 do pracy dyplomowej nie podlegają ocenie antyplagiatowej.
 4. Pracownik biura informuje studenta telefonicznie o fakcie wygenerowania raportu z systemu JSA i przesyła drogą elektroniczną na adres e-mailowy studenta pracę zapisaną w formacie PDF.
 5. Pracownik biura informuje studenta telefonicznie o fakcie wygenerowania raportu z systemu JSA. Płyta z pracą zakwalifikowaną do obrony pozostaje w Biurze zleceń – Bibliotece Uczelnianej. Następnie zostaje przekazana do ORPD tuż po obronie na podstawie listy przekazanej do Biura zleceń z dziekanatów (lista studentów powinna zawierać datą obrony pracy).

§ 3

 1. Po zakończeniu badania promotor analizuje wygenerowany w postaci raportu ogólny wynik badania pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźniki ogólne (suma wartości wskaźników dla wszystkich referencyjnych baz porównawczych) Procentowego Rozmiaru Podobieństwa – PRP nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji sygnalizowanych wyróżnieniem kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy) lub czerwonym (poziom alarmowy) dla każdego z czterech wariantów długości frazy.
  Dodatkowo promotor sprawdza czy nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń w pracy przez manipulacje na tekście, analizując
  wskaźniki:
  1. wykorzystania znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy;
  2. nierozpoznanych wyrazów;
  3. liczby fragmentów innego stylu.
 2. Jeżeli z analizy ogólnych wyników badania, według kryteriów wskazanych w ust. 1 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy.
 3. Na podstawie analizy wyniku badania promotor pracy dyplomowej podejmuje decyzję o akceptacji Raportu z badania w systemie JSA, która oznacza brak zastrzeżeń promotora co do oryginalności pracy lub podejmuje decyzję o braku akceptacji Raportu, która oznacza podejrzenie o nieoryginalności pracy.
 4. W przypadku akceptacji Raportu promotor generuje z systemu JSA Raport Ogólny z badania JSA, zapisuje go i wykonuje jego wydruk a następnie przygotowuje Opinię promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony (zał. nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego). Dokumenty te składa we właściwym dziekanacie.
 5. W przypadku braku akceptacji Raportu promotor generuje z systemu JSA Raport Ogólny z badania JSA, zapisuje go i wykonuje jego wydruk oraz generuje i zapisuje Raport Szczegółowy z badania JSA. Następnie promotor kieruje pracę do ponownego sprawdzenia.

§ 4

 1. Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:
  1. powiadamia pisemnie dziekana o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1191, z późn. zm.);
  2. przekazuje dziekanowi złożone przez studenta oświadczenie, o których mowa w § 1 ust. 1 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Raportem Ogólnym JSA, plikiem Raportu Szczegółowego JSA i Opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej.
 2. Dziekan niezwłocznie powiadamia Rektora PUZ o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.
 3. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

stopkadol 1110