Jesteś tutaj: HomeJednolity System AntyplagiatowyRegulamin

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY PRAC DYPLOMOWYCH
W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ
im. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zakresy i harmonogram czynności obowiązujących studentów i pracowników PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w zakresie sprawdzania oryginalności pisemnych prac dyplomowych.

§ 2

1. Student przekazuje promotorowi pracę dyplomową przeznaczoną do sprawdzenia w JSA w wersji elektronicznej wraz z wypełnionymi załącznikami:

  1. plik z tekstem pracy,
  2. plik załącznik nr 1 - Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w systemie antyplagiatowym (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu antyplagiatowego),
  3. plik załącznik nr 2 - umowa licencyjna (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Załączniki nr 1 i nr 2 do pracy dyplomowej nie podlegają ocenie antyplagiatowej.

2. Pliki wymienione w § 2 pkt 1 przeznaczone do wysłania do JSA należy opisać następująco:

  1. imię i nazwisko studenta,
  2. nr albumu, rodzaj pracy (lic., inż., mgr),
  3. kierunek studiów oraz forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne).

3. Promotor przesyła 3 pliki oraz nazwisko recenzenta do Biura zleceń – Biblioteki Uczelnianej.

4. Część tekstową elektronicznej wersji pracy zawierającą wyłącznie treść pracy dyplomowej, która podlega ocenie antyplagiatowej, należy złożyć w formacie pdf.

5. Pracownik Biura zleceń niezwłocznie przesyła pracę do JSA.

6. Po sprawdzeniu w JSA – system generuje raport szczegółowy i przesyła go do promotora i recenzenta pracy dyplomowej.

7. Promotor loguje się na swoim koncie w systemie JSA i dokonuje analizy raportu i pracy dyplomowej. Promotor analizuje wygenerowany w postaci raportu ogólny wynik badania pod kątem występowania w pracy nieuprawnionych zapożyczeń, a w szczególności ustala czy wskaźniki ogólne (suma wartości wskaźników dla wszystkich referencyjnych baz porównawczych) Procentowego Rozmiaru Podobieństwa – PRP nie przekraczają przyjętych poziomów tolerancji, sygnalizowanych wyróżnieniem kolorem pomarańczowym (poziom ostrzegawczy) lub czerwonym (poziom alarmowy) dla każdego z czterech wariantów długości frazy.

8. Promotor sprawdza również, czy nie próbowano ukryć obecności nieuprawnionych zapożyczeń w pracy przez manipulacje na tekście, analizując wskaźniki:
- wykorzystania znaków specjalnych lub znaków spoza alfabetu tekstu pracy;
- nierozpoznanych wyrazów;
- liczby fragmentów innego stylu.

9. Jeżeli z analizy ogólnych wyników badania, według kryteriów wskazanych w pkt. 8 wynika, że praca wymaga dodatkowej oceny z punktu widzenia występowania niedopuszczalnych zapożyczeń lub manipulacji na tekście, wówczas promotor jest zobowiązany sprawdzić szczegółowe wyniki badania w treści pracy.
Na podstawie analizy wyniku badania promotor pracy dyplomowej podejmuje decyzję o akceptacji Raportu z badania w systemie JSA, która oznacza brak zastrzeżeń promotora co do oryginalności pracy lub podejmuje decyzję o braku akceptacji Raportu, która oznacza podejrzenie o nieoryginalności pracy. Po przeanalizowaniu promotor:
a) akceptuje pracę i przesyła ją do studenta w celu przygotowania wersji papierowej – wypełnia Wnioski promotora, które generuje program JSA i wraz z raportem skróconym dołącza do pracy dyplomowej. Te dokumenty składa w dziekanacie.
b) nie akceptuje pracy i kieruje ją do poprawy.

10. Praca dyplomowa może być poddawana procedurze antyplagiatowej wielokrotnie.

§ 3

1. Jeżeli analiza oryginalności pracy dyplomowej wskazuje, że praca nie jest oryginalna, promotor:

  1. powiadamia pisemnie dziekana o podejrzeniu popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1062);
  2. przekazuje dziekanowi złożone przez studenta oświadczenie, o których mowa w § 2 ust. 2 wraz z przygotowanymi w procesie sprawdzania oryginalności pracy: Raportem Ogólnym JSA, plikiem Raportu Szczegółowego JSA i opinią dotyczącą oryginalności pracy dyplomowej z systemu JSA.
  3. Dziekan niezwłocznie powiadamia Rektora PUZ o stwierdzeniu nieoryginalności pracy dyplomowej i naruszeniu przepisów obowiązujących w Uczelni.
  4. Rektor poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 312 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021, poz. 478 ze. zm.).

2. Po obronie pracy dyplomowej Dziekanat dostarcza do Biura Zleceń - Biblioteki Uczelnianej wykaz obronionych prac wraz z datą obrony, celem przesłania ich do ORPPD.

stopkadol 1110