covid 1 4 informator23 24 baner  20latwsparcie

XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”

9

Już po raz dziewiętnasty, 12 kwietnia 2019 r., na Wydziale Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych miało miejsce wydarzenie naukowo-szkoleniowe - XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli instytutów badawczych (Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie),  uczelni (Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetów Medycznych w Białymstoku, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy, Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Płocku, Włocławku i Ciechanowie, towarzystw naukowych (Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego i Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego)  zakładów i instytucji (m. in. Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  w Ciechanowie, Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nidzicy). Podczas Konferencji wygłoszono 28 referatów, w tym 4 w sesji inauguracyjnej, 14 w dwóch sesjach plenarnych oraz 10 w sesji plakatowej. W moderowanej sesji plakatowej zaprezentowano aż 40 posterów.

Konferencja była organizowana przez: Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Uczelniane Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej przy PWSZ w Ciechanowie oraz Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa. Współorganizatorami zaś były: Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego oraz Zakład Pracy Socjalnej WOZiNH PWSZ w Ciechanowie.

Obrady odbywały pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora PWSZ Ciechanów, prof. dr hab. Leszka Zygnera, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika, Starosty Ciechanowskiego, Joanny Potockiej-Rak, Prezydenta Miasta Ciechanów, Krzysztofa Kosińskiego, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofii Małas, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Grażyny Wójcik, Prezesa Fundacji „Promocja Zdrowia” – Prof. Witolda Zatońskiego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – dr n. med. Ewy Kądalskiej.

Komitetowi Naukowemu Konferencji, w skład którego wchodzili m. in. Profesorowie Polskiej Akademii Nauk (Prof. Bożena Urbanek, Prof. Andrzej Ziemba), Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak), Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prof. Maria Kózka), Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Prof. Irena Wrońska), Prof. Bibiana Mossakowska, przewodniczyła Prof. Grażyna Skotnicka-Klonowicz.

Temat przewodni tegorocznej konferencji był odpowiedzią na sytuację demograficzną i związane z tym, a pojawiające się coraz częściej problemy ludzi starszych. W Polsce dotyczy to już 13% społeczeństwa, a w następnych latach odsetek osób w podeszłym wieku będzie się zwiększał. Wśród wielu trudności i ograniczeń jakie dotykają niniejszej grupy, zaburzenia poznawcze są jednymi z najtrudniejszych i stają się prawdziwym wyzwaniem w XXI wieku,
z którymi muszą mierzyć się przedstawiciele różnych dziedzin. Dlatego tak ważna jest dobra współpraca członków zespołu terapeutycznego.

Wykłady w części inauguracyjnej dotyczyły zaburzeń poznawczych z perspektywy naukowo-badawczej i klinicznej (Prof. Andrzej Ziemba, PAN w Warszawie), jak również etycznej (Ks. Prof. Ireneusz Mroczkowski, PWSZ w Ciechanowie), a także wyzwań w opiece pielęgniarskiej (dr n. o zdr. Zofia Sienkiewicz, WUM w Warszawie) oraz praktycznych aspektów opieki nad osobami z chorobą Alzheimera (mgr Anna Kamińska, PSPiPP i miały charakter wprowadzający do rozważanej problematyki w dalszych sesjach.

W pierwszej sesji plenarnej wygłoszono interesujące referaty obejmujące aspekty medyczne w opiece nad osobami starszymi. Począwszy od roli zespołu interdyscyplinarnego wobec pacjenta w starszym wieku w profilaktyce zaburzeń poznawczych (Z. Sienkiewicz i wsp., WUM), poprzez zaburzenia poznawcze u osób z chorobą Huntingtona będące dużym wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego (A. Bartoszek, UM w Łodzi), bezpieczeństwo pacjenta w psychiatrii jako element komunikacji zespołu terapeutycznego G. Dykowska i wsp., WUM), kompetencje społeczne w pielęgniarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad pacjentem z zaburzeniami poznawczymi (Z. Sienkiewicz i wsp., WUM), wpływ pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej stopień samodzielności pacjentów z zaburzeniami poznawczymi (E. Taranta i wsp. UMB), aż do analizy zachowań zdrowotnych pacjentów geriatrycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej (S. Orzechowski, UWM w Olsztynie) i ukazania Seniora w realnej codzienności funkcjonującego w Domu Lekarza w Warszawie (J. Czerniak).

Druga sesja obejmowała aspekty duchowe i psychospołeczne, i została zapoczątkowana referatem „Życie duchowe w okresie późnej dorosłości” (ks. G. Kaczorowski). Następnie przedstawiono społeczne uwarunkowania zdrowia ludzi w podeszłym wieku w Polsce (R. Maciąg, WUM), zjawisko występowania zaburzeń poznawczych i emocjonalnych w grupie osób starszych (A. Bartoszek i wsp. UM w Łodzi) oraz wsparcie społeczne w odniesieniu do stanu zdrowia u osób starszych (J. Jastrzębska, UKSW w Warszawie). Zwieńczeniem sesji było zaprezentowanie założeń i realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” (L. Borowik, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie) i Uniwersytety Trzeciego Wieku jako szansa na aktywne życie osób starszych (T. Dworecka, PWSZ w Ciechanowie).

W sesji studenckiej reprezentanci kół naukowych, m. in. Uniwersytetów w Lublinie, Olsztynie, Łodzi oraz PWSZ w Płocku, i Ciechanowie zaproponowali ciekawe rozwiązania dla poprawienia sytuacji seniorów i ich jakości życia, zapobiegania zaburzeniom poznawczym i ich terapii poprzez aktywność fizyczną, dietę, a także rehabilitację funkcji poznawczych. Nie zabrakło też rozwiązań dla zespołu terapeutycznego oraz podkreślenia znaczenia duchowości w opiece nad osobami starszymi. Sesja plakatowa również była skupiona wokół wiodącej problematyki i zawierała interesujące badania związane z funkcjonowaniem osób starszych, opieką pielęgniarską na podstawie studium przypadków (ICNP), postrzeganiem seniorów oraz wyzwaniami dla zespołu terapeutycznego, którą prezentowali zarówno teoretycy z różnych ośrodków akademickich, praktycy z instytucji leczniczych i opiekuńczych oraz studenci.  

Uczestnicy Konferencji mogli również skorzystać z dwóch warsztatów szkoleniowych: „Leczenie ran” prowadzonego przez firmę Urgo Medical i „Percepcja starości – zastosowanie kombinezonu geriatrycznego” prowadzonego przez mgr Magdalenę Rudnicką. 

Podniosłym wydarzeniem jakie miało miejsce podczas Konferencji była prezentacja książki o jej Patronce „Janina Fetlińska (1952-2010) Pielęgniarka, Społecznik, Senator”, której dokonali Maciej Małecki (poseł na Sejm RP) oraz dr Rafał Zgorzelski (pierwszy autor).

XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa jak zwykle zgromadziła liczne grono przedstawicieli różnych dziedzin z wielu uczelni i instytucji, a podejmowana problematyka skłaniała do dyskusji i jak zapewniali uczestnicy, będzie ona kontynuowana w ich ośrodkach. Można stwierdzić, że cel tego ważnego przedsięwzięcia został osiągnięty. Bardzo dziękujemy za twórczy wkład i zapraszamy do dyskusji…

stopkadol 1110