Jesteś tutaj: HomeCzasopismaStudia MazowieckieProcedura recenzowania

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  1. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów, za wyjątkiem opracowań zamawianych przez Redakcję.
  2. Artykuły są oceniane przez niezależnych recenzentów z naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci nie mogą wchodzić w skład rady naukowej i zespołu redakcyjnego czasopisma.
  3. Lista recenzentów jest publikowana corocznie na stronie internetowej periodyku. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
  4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i anonimowości, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację (double-blind rewiew proces).
  5. Recenzje sporządzane są na formularzu recenzyjnym zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma.
  6. Pisemne recenzje mają charakter opiniodawczy. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma.
  7. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

FORMULARZ RECENZJI

stopkadol 1110