Jesteś tutaj: HomeBezpieczeństwo wewnętrznePraktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA

IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO W CIECHANOWIE

Filia w Mławie

Wydział Nauk Technicznych i Społecznych

REGULAMIN ORGANIZACJI I REALIZACJI

PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA KIERUNKU

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZE

PROFIL PRAKTYCZNY


CIECHANÓW 2020

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Regulamin dotyczy studenckich praktyk zawodowych studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, realizowanych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Niniejszy regulamin, uwzględnia specyfikę praktyk zawodowych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest uszczegółowieniem „Ramowego regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie”, wprowadzonego Zarządzeniem nr 38/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 30.10.2019r., obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020.

CELE PRAKTYK
§ 2

 1. Celem praktyk zawodowych jest nabycie przez studenta – praktykanta nowych lub pogłębienie posiadanych już umiejętności, wiedzy i zachowań, które są pożądane, potrzebne lub nawet niezbędne podczas wykonywania zawodu.
 2. Ogólnymi celami praktyki zawodowej realizowanej w ramach studiów są:
  • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez studenta w czasie studiów i nabycie nowych umiejętności poprzez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych.
  • Poszerzenie wiedzy zdobytej w czasie studiów.
  • Nabycie umiejętności i zachowań oczekiwanych w środowisku pracy (praca w zespole, należyty stosunek do pracy i innych współuczestników, z którymi praca jest wykonywana).
  • Zapoznanie studentów - praktykantów z organizacją i funkcjonowaniem instytucji przyjmującej oraz jej komórek związanych z realizacją zadań bezpośrednio powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów.
  • Zapoznanie z wyposażeniem technicznym, technologicznym i informatycznym instytucji.
  • Poznanie środowiska zawodowego, zasad etyki zawodowej, całościowego (holistycznego) i zindywidualizowanego podejścia do osób, w procesie realizacji praktyk zawodowych.
 3. Szczegółowe cele praktyki zawodowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, zawarte są w programie kształcenia (karcie przedmiotu) praktyk zawodowych.

PROGRAM I HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
§ 3 

 1. Szczegółowy program praktyki oraz jej harmonogram ustalany jest i podpisany nie później niż w pierwszym tygodniu praktyki przez: opiekuna uczelnianego, opiekuna zakładowego i praktykanta. Załącznik nr 3 do Regulaminu. W programie szczegółowym są określone: stanowiska, na których będzie pracował praktykant oraz przykładowe wykonywane prace, zestawione w odniesieniu do zakładanych efektów uczenia się, określonych dla semestralnej praktyki zawodowej.
 2. W szczegółowym harmonogramie praktyki określone są działy i komórki zakładu pracy, w których będzie realizowana praktyka zawodowa określonych liczbą dni rozliczeniowych.
 3. W wyniku realizacji praktyki zawodowej student ma osiągnąć efekty uczenia się wyszczególnione w Tab. 1.

Tabela 1. Efekty uczenia się dla praktyki zawodowej na kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

Efekty uczenia się
01 Zna i potrafi opisać zasady funkcjonowania wybranych działów istniejących w instytucjach, komórkach administracji samorządowej/rządowej oraz innych podmiotach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
02 Potrafi opisać wybrane elementy struktury organizacyjnej istniejącej w wybranych instytucjach, komórkach administracji samorządowej/rządowej oraz innych podmiotach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
03 Ma doświadczenie związane
z pracą na stanowisku typowym dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
04 Potrafi identyfikować rzeczywiste zagrożenia BHP   w miejscu odbywania praktyk oraz zna praktyczne sposoby zapobiegania im.*
05 W oparciu o kontakty z pracownikami instytucji podnosi swoje kompetencje   zawodowe (praktyczne umiejętności oraz wiedzę) w zakresie:a) obsługi urządzeń biurowych, programów komputerowych itp.);
b) opracowania podstawowej dokumentacji wykorzystywanej w instytucjach, komórkach administracji samorządowej/rządowej oraz innych podmiotach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) prowadzenia dokumentacji praktyk zawodowych i dokumentacji z realizacji zadań otrzymanych w trakcie praktyk;
d) realizacji procesów edukacyjnych, zarządczych zachodzących w miejscu odbywania praktyk;
e) organizacji i kierowania pracami instytucji, komórek administracji samorządowej/rządowej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
06 Potrafi dostrzec problem występujący w instytucjach, komórkach administracji samorządowej/rządowej oraz innych podmiotach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, opisać go oraz przedstawić koncepcję rozwiązania.*
07 Potrafi rozwiązać praktyczne zadania (co najmniej mini -zadania) z zakresu działalności instytucji, komórek administracji samorządowej/rządowej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego*
08 Potrafi komunikować się w środowisku zawodowym stosując różne techniki i z użyciem specjalistycznej terminologii wykorzystywanych przez pracowników instytucji, komórek administracji samorządowej/rządowej oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
09 Potrafi przygotować szeroką informację z zakresu swojej działalności zawodowej na praktyce i przekazać ją innym pracownikom.
10 Przestrzega zasad postępowania, gwarantujących właściwą jakość działań zawodowych oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy.
11 Utrzymuje właściwe relacje w środowisku zawodowym.
12 Interpretuje zjawiska społeczne specyficzne dla studiowanego kierunku, w szczególności: kulturowe, społeczne, prawne i polityczne.

 

DOKUMENTOWANIE PROCESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
§ 4

 1. Praktykant zobowiązany jest do prowadzenia dokumentowania procesu realizacji praktyk w postaci elektronicznej, następnie, drukuje dokumenty, uzupełnia o wymagane podpisy i pieczątki i komplet dokumentów z praktyki przekazuje Opiekunowi Uczelnianemu.

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych:

 • Załącznik nr 1 - Deklaracja odbywania praktyki zawodowych
 • Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę
 • Załącznik nr 3 - Porozumienie w sprawie organizacji praktyki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Załącznik nr 4 - Arkusz zakładowej praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 5 - Szczegółowy program i harmonogram zakładowej praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 6 - Dziennik zakładowej praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 7 - Sprawozdanie z zakładowej praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 8 - Protokół zaliczenia praktyki zawodowej

Ad. 1. Załącznik nr 1. Deklaracja odbywania praktyki zawodowej

Przed przystąpieniem do odbywania praktyk student wypełnia deklarację odbywania praktyki, zawartą w Zał. 1 do regulaminu, w którym wskazuje wybrane przez siebie miejsce odbywania praktyki lub wnosi o wskazanie takiego miejsca przez uczelnię.

Ad. 2. Załącznik nr 2. Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę

Miejsce odbywania praktyki, wskazane przez studenta na podstawie wypełnionego przez zakład pracy zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, zawartego w Zał. 2 do regulaminu, musi zostać zaakceptowane przez uczelnianego opiekuna praktyk.

Ad. 3. Załącznik nr 3. Porozumienie w sprawie organizacji praktyki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Przed rozpoczęciem praktyki Uczelnia zawiera pisemne porozumienia z instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki.

Ad. 4. Załącznik nr 4 – Arkusz zakładowej praktyki zawodowej

Student otrzymuje z uczelni Arkusz zakładowej praktyki zawodowej (Zał. nr 4), zawierającą m.in. skierowanie na praktykę, na której zakład potwierdza stawienie się studenta na praktykę, odbycie przez niego wymaganych szkoleń oraz termin odbycia praktyki (w tym liczbę dni), zaliczenia praktyki w danym zakładzie. Arkusz z numerem nr 1 dotyczy dokumentowania praktyki w pierwszym zakładzie w trakcie danego semestru. Po zakończeniu praktyki w danym zakładzie, wypełniony Arkusz, stanowi część dokumentacji, którą kompletuje student. W wyjątkowym przypadkach, student   trakcie semestru może odbywać praktykę w kolejnym zakładzie pracy, otrzymuje w takim przypadku kolejny Arkusz zakładowej praktyki z numerem nr 2. Suma praktyk zakładowych składa się na praktykę odbytą w danym semestrze, która podlega zaliczeniu na ocenę.

Ad. 5. Załącznik nr 5 – Szczegółowy program i harmonogram zakładowej praktyki zawodowej

W szczegółowym programie praktyki zawodowej określone są: działy (komórki) zakładu w których student będzie odbywał praktykę oraz przykładowe wykonywane przez niego prace, zestawione w odniesieniu do zakładanych efektów uczenia się, określonych dla praktyki zawodowej (Zał. nr 5). Szczegółowy program praktyki i harmonogram praktyki ustalany jest wspólnie przez: uczelnianego i zakładowego opiekuna praktyk zawodowych i studenta oraz podpisany przez nich nie później niż w pierwszym tygodniu praktyki. Szczegółowy program i harmonogram praktyki jest opracowywany dla zakładu pracy, dla którego wystawiony jest Arkusz zakładowej praktyki zawodowej, Załącznik nr 4, dlatego otrzymuje taki sam numer.

Ad. 6. Załącznik nr 6 – Dziennik zakładowej praktyki zawodowej

Praktykant zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki (Zał. nr 6), w postaci elektronicznej, w edytorze tekstów, w którym będzie odnotowywał prace, jakie wykonywał w poszczególnych dniach roboczych. W opisie dnia roboczego powinien zwracać uwagę na zagadnienia związane z osiąganiem efektów uczenia się wymaganych w programie praktyki.

Dziennik w postaci elektronicznej student uzupełnia na bieżąco, drukuje i daje do podpisu opiekunowi zakładowemu w ustalonych cyklach, najpóźniej na koniec praktyki w danym zakładzie.

Oprócz dziennika praktyki praktykant gromadzi dodatkowe dokumenty, potwierdzające nabyte przez niego określone kompetencje (wydruki, rysunki, opracowania itp.) stanowiące razem z dziennikiem praktyki jego portfolio.

Należy przy tym zwrócić uwagę na uzgodnienia z zakładem pracy, w którym jest realizowana praktyka, jakie dokumenty można zamieścić w portfolio – bez naruszenia zasad poufności obowiązujących w firmie.

W przypadku realizacji praktyki w kilku zakładach, konieczne jest prowadzenie odrębnych dzienników praktyk. Dziennik praktyki jest opracowywany dla zakładu pracy, dla którego wystawiony jest Arkusz zakładowej praktyki zawodowej, Załącznik nr 4, dlatego otrzymuje taki sam numer.

Ad. 7. Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z zakładowej praktyki zawodowej

Student przygotowuje sprawozdanie z praktyki (Zał. nr 7) zawierające element samooceny w zakresie stopnia osiągnięcia założonych efektów uczenia się. Integralną częścią sprawozdania jest dziennik praktyki i inne załączniki stanowiące port folio praktykanta.

Ad. 8. Załącznik nr 8 – Protokół zaliczenia praktyki zawodowej

Protokół zaliczenia praktyki zawodowej wypełnia się w przypadku komisyjnego zaliczenia praktyki, który najczęściej będzie się odbywał na przedostatnim semestrze, po zrealizowaniu 6 miesięcznych praktyk.

Podsumowanie

Kompletna dokumentacja praktyk w semestrze, składa się z następujących załączników, opracowanych dla każdego zakładu pracy, w którym student odbywał praktykę w danym semestrze.:

 • Załącznik nr 1 - Deklaracja odbywania praktyk zawodowych
 • Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę
 • Załącznik nr 3 - Porozumienie w sprawie organizacji praktyki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Załącznik nr 4 - Arkusz zakładowej praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 5 - Szczegółowy program i harmonogram zakładowej praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 6 - Dziennik zakładowej praktyki zawodowej
 • Załącznik nr 7 - Sprawozdanie z zakładowej praktyki zawodowej

Kompletna dokumentacja przekazana opiekunowi uczelnianemu, w trakcie ustnego zaliczenia praktyki, uzupełniona jest o ocenę z zaliczenie praktyki w danym semestrze wykazywaną w załączniku nr 8 -Protokół zaliczenia praktyki zawodowej.

 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK
§ 5

 1. Praktyka zawodowa trwa 6 miesięcy (120 dni rozliczeniowych). Dzień rozliczeniowy trwa 8 godzin zegarowych i w niektórych przypadkach może składać się z godzin wypracowanych np. w dwóch dniach kalendarzowych.
 2. Przed przystąpieniem do odbywania praktyk student wypełnia deklarację odbywania praktyki, zawartą w Zał. 1 do regulaminu, w którym wskazuje wybrane przez siebie miejsce odbywania praktyki lub wnosi o wskazanie takiego miejsca przez uczelnię. Miejsce odbywania praktyki, wskazane przez studenta na podstawie wypełnionego przez zakład pracy zaświadczenia o przyjęciu na praktykę, zawartego w Zał. 2 do regulaminu, musi zostać zaakceptowane przez uczelnianego opiekuna praktyk.
 3. Przed rozpoczęciem praktyki Uczelnia zawiera pisemne porozumienia z instytucjami przyjmującymi studentów na praktyki. Formularz porozumienia z zakładem pracy zawarty jest w Zał. 3 do regulaminu.
 4. Praktyka zawodowa może odbywać się w różnych instytucjach, zwanych dalej „zakładami pracy„, których działalność jest powiązana z kierunkiem studiów, takich jak :
  • instytucjach bezpośrednio odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • komórkach administracji samorządowej/rządowej odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • innych podmiotach odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. W przypadku, gdy efekty uczenia się przewidziane w programie praktyki zawodowej nie mogą być osiągnięte w jednym zakładzie pracy, dopuszcza się możliwość realizacji praktyki w kilku zakładach pracy.
 6. Przed przystąpieniem do praktyki, praktykant wraz z uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk opracowują szczegółowy program i harmonogram (załącznik nr 5 do Regulaminu)
 7. Praktykant otrzymuje z Uczelni skierowanie, zawarte w Arkuszu Zakładowej Praktyki Zawodowej, (załącznik nr 4 do Regulaminu), na którym zakład potwierdza stawienie się praktykanta na praktykę oraz odbycie przez niego wymaganych szkoleń. Arkusz ZPZ pełni także funkcję protokołu zaliczenia praktyki zakładowej.

OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA
§ 6

 1. Do obowiązków praktykanta na etapie przygotowania do obycia praktyki zawodowej należą:
  • Wybór miejsca odbywania praktyki z listy przygotowanej przez uczelnię lub samodzielne wyszukanie miejsca praktyki na zasadach i w terminie określonym przez uczelnię.
  • Udział w uzgodnieniach szczegółowego programu i harmonogramu praktyki z uczelnianym i zakładowym opiekunem praktyk zawodowych.
  • Ubezpieczenie się na czas trwania praktyki od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych okoliczności specyficznych dla danego kierunku studiów oraz miejsca praktyki
  • Udział w szkoleniu - przed praktyką, prowadzonym przez uczelnianego opiekuna praktyk zawodowych. Okazanie opiekunowi dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oraz potwierdzeń posiadania aktualnych badań, specyficznych dla danego miejsca praktyki
 2. Praktykant na etapie realizacji praktyki zawodowej:
  • Stawia się w miejscu praktyki w wyznaczonym terminie i uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach (w tym szkolenie BHP).
  • Posiada wymagane ubezpieczenia.
  • Jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy.
  • W sytuacjach, w których wymaga tego charakter praktyki, zobowiązany jest do noszenia odzieży i obuwia ochronnego (lub/i innych elementów zabezpieczających przed urazami) oraz identyfikatora.
  • Uzgadnia z zakładowym opiekunem praktyki szczegóły organizacyjne realizacji poszczególnych etapów praktyki.
  • Jest obowiązkowo obecny na praktyce. Praktykant jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie zakładowemu opiekunowi praktyk każdą usprawiedliwioną (zwolnienie lekarskie) nieobecność na praktyce. Nieobecności praktykant zobowiązuje się odpracować w terminie uzgodnionym z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych.
  • Bierze czynny udział w praktyce, sumiennie wykonuje zadania zlecone przez zakładowego opiekuna praktyk zawodowych i przestrzega przepisów oraz zasad obowiązujących w zakładzie pracy.
  • Dokumentuje przebieg praktyki.
  • Komunikuje się okresowo z uczelnianym opiekunem praktyk, zdając cząstkowe relacje z przebiegu praktyki (mailowo lub telefonicznie)
 3. Po zrealizowaniu praktyki, praktykant:
  • Sporządza sprawozdanie z praktyki, w tym dokonuje samooceny w zakresie osiągniętych efektów kształcenia;
  • Przystępuje do zaliczenia praktyki przed komisją wyznaczoną przez uczelnię.

MODELOWY PRZEBIEG PRAKTYKI ZAKŁADOWEJ
§ 7

 1. W ramach praktyki, w chronologicznej kolejności, praktykant:
  • Zapoznaje się z przepisami BHP oraz regulaminami obowiązującymi w zakładzie pracy, które jest zobowiązany przestrzegać podczas praktyki.
  • Poznaje zakres działalności zakładu pracy ( trukturę organizacyjną, zakres przypisanych zadań, umocowanie prawne, infrastrukturę informatyczną, zasady współpracy z otoczeniem zewnętrznym).
  • Poznaje zakres działania i zasady funkcjonowania wybranych jednostek (komórek) zakładu pracy powiązanych z kierunkiem i specjalnością studiów, w tym procedury postępowania w różnych sytuacjach, zbierania i analizy informacji, współpracy z różnymi podmiotami gospodarczymi w Polsce i na świecie. Student poznaje ww. zagadnienia podczas pracy w wybranych komórkach zgodnie z ustalonym szczegółowym harmonogramem praktyki.
  • Poznaje zagadnienia związane z komunikacją z klientem, interesantem lub innym podmiotem gospodarczym, infrastrukturą informatyczną oraz obiegiem dokumentów stosowanym w jednostkach organizacyjnych zakładu pracy ze szczególnym naciskiem na problemy ochrony wrażliwych danych osobowych i transmisji danych.
  • Praktycznie zapoznaje się z zasadami użytkowania i utrzymania wybranych elementów wyposażenia, urządzeń i systemów technicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, typowych dla studiowanego kierunku, podczas pracy w wybranych komórkach zakładu lub na wybranych stanowiskach pracy.
  • Współuczestniczy w wykonywaniu pod nadzorem zakładowego opiekuna praktyk zadań umożliwiających osiągnięcie założonych efektów uczenia się.
  • Uczestniczy wraz z innymi pracownikami zakładu pracy w działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
  • Wypełnia obowiązki w wybranej jednostce organizacyjnej zakładu na odpowiednim stanowisku do poziomu wykształcenia i wykazywanych umiejętności.

Warunki zaliczenia praktyki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
§ 8

 1. Sześciomiesięczną praktykę zawodową, wymaganą tokiem studiów, zalicza się poprzez złożenie zaliczeń praktyk z semestrów, w których odbywała się praktyka, zgodnie z programem studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest osiągnięcie i udokumentowanie wszystkich zakładanych efektów uczenia się przewidzianych na praktyce zawodowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 3. Opis systemu i metod weryfikacji efektów uczenia się praktyki zawodowej zamieszczono w  Tab. 2.
  Wynika z niej, że część efektów uczenia się jest weryfikowana przez zakładowego opiekuna praktyki, podczas praktyki. Inną część efektów weryfikuje uczelniany opiekun praktyki, a pozostała część efektów jest weryfikowana poprzez rozwiązywanie mini zadań zawodowych.

  Tabela 2. System i metody weryfikacji efektów uczenia się praktyki zawodowej realizowanej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
  System i metody weryfikacji efektów uczenia się praktyki zawodowej Nr efektu uczenia się na kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne
  Bezpośredni nadzór na pracami studenta ( wpis do dziennika praktyki i opinia wydana przez opiekuna zakładowego ) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
  Sprawozdanie z praktyki (opinia wydana przez opiekuna uczelnianego ) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
  Rozwiązywanie mini zadań* zawodowych opracowanych przez opiekuna zakładowego i opiekuna uczelnianego 05, 06, 07
  * Wymagane rozwiązanie co najmniej 6 mini zadań w toku sześciomiesięcznej praktyki zawodowej. Mini zadanie jest to zadanie złożone co najmniej z dwóch efektów uczenia się.

 4. Student zobowiązany jest do przedstawienia opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki zgodnie z wymogami dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 5. Zaliczenia semestralne praktyki zawodowej dokonuje opiekun praktyk.
 6. Zaliczenie końcowe praktyki następuje na posiedzeniu Komisji zaliczającej, w trakcie którego następuje ustne zaliczenie praktyki. Wynik pracy Komisji zawarty jest w Protokole zawartym w Zał. 8 do regulaminu.
 7. Na wniosek studenta Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym terminie.
 8. Student, który nie odbył wszystkich wymaganych w planach studiów praktyk, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

 1. Koszty wyżywienia, noclegów oraz dojazdów związanych z odbywaniem praktyki poza miejscem zamieszkania ponosi student, uczelnia nie zwraca poniesionych w tym zakresie wydatków.
 2. Za odbytą praktykę studentowi nie przysługuje wynagrodzenie; instytucja, w której odbywa się praktyka, może jednak zawrzeć ze studentem odrębną umowę regulującą tę kwestię.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie wewnętrzne przepisy Uczelni oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje praktyki zawodowe dla roczników rozpoczynających studia od roku 2019/2020.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
§ 10

Z odbywaniem praktyki zawodowej związane są dokumenty zawarte w Załącznikach 1 - 8 do regulaminu a mianowicie:

stopkadol 1110