Jesteś tutaj: HomeBezpieczeństwo wewnętrzneO kierunku

O kierunku

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE trwają 3 lata i mogą być prowadzone w dwóch trybach:
• stacjonarnym
• niestacjonarnym

Absolwenci po skończonych studiach uzyskują tytuł licencjata.
Studenci mają do wyboru kształcenie w zakresie:
• zarządzanie kryzysowe
• bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE prowadzone są w oparciu o praktyczny profil kształcenia.95

Kandydatom zainteresowanym niezwykle ciekawą i pełną przygód pracą w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa, a w szczególności: służbach mundurowych, wyspecjalizowanych agencjach rządowych i instytucjach samorządowych polecamy studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że największą wagę przywiązujemy do tego, aby absolwent nabył takie umiejętności, które są konieczne do wykonywania zadań stawianych w miejscu przyszłego zatrudnienia. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia jest nasza kadra, która posiada nie tylko bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny, ale również branżowe doświadczenie zawodowe.

W programie studiów przeważają zajęcia o charakterze projektowym, warsztatowym i laboratoryjnym, które są realizowane zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią: w komendach policji, komendach straży pożarnej, agencjach ochrony, komórkach ochrony danych, centrach zarządzania kryzysowego, jak również w jednostkach wojskowych i na poligonach. Prowadzą je sami praktycy: policjanci, żołnierze, strażacy, kryminolodzy oraz inne osoby odpowiedzialne za zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W trakcie studiów, niezwykle ważną rolę odgrywają zajęcia związane z aktywnością fizyczną studentów. Stąd w programie studiów oprócz zajęć ogólnorozwojowych z wychowania fizycznego, przewidziano zajęcia z technik interwencji, sztuk walki, strzelectwa czy technik survivalowych oraz taktyki wojskowej.

Studenci mają do wyboru studia w zakresie:
• zarządzania kryzysowego
• bezpieczeństwa i porządku publicznego

Zarządzanie kryzysowe

Dla studentów, którzy planują podjąć pracę w służbach mundurowych, agencjach rządowych i instytucjach samorządowych związanych z zarządzaniem kryzysowym zostały przygotowane studia w zakresie zarządzanie kryzysowe. W trakcie nauki, dowiedzą się oni jakie zadania stawiane są instytucjom wszystkich szczebli w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacji pomocy w stanach zagrożenia i katastrof oraz systemów monitorowania i oceny bezpieczeństwa. W ramach zajęć praktycznych studenci poznają strukturę systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i Europie oraz nauczą się zasad reagowania oraz działania w stanach zagrożenia. Zajęcia praktyczne studenci odbywać będą w instytucjach i urzędach które uczestniczą w zarządzaniu kryzysowym na szczeblu lokalnych, regionalnych i krajowym.

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Dla studentów, którzy pragną w przyszłości podjąć pracę w jednostkach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego proponujemy studia właśnie w tym zakresie. W trakcie nauki studenci poznają podstawy funkcjonowania systemu instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w szczególności: strukturę i zadania podmiotów funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego, wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, sposoby prognozowania i rozpoznawania stanów zagrożenia, metody zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowanie krajowego i europejskiego systemu ochrony granic wraz z procedurami celnymi, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, zadania obrony terytorialnej i sposoby organizacji pomocy humanitarnej. Zajęcia praktyczne studenci odbywać będą w instytucjach i urzędach dla których zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego ogrywa podstawową rolę.

Programy studiów są przygotowane w taki sposób aby odpowiadały na potrzeby lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy oraz zmieniających się warunków życia społecznego, a także pozostawały w zgodzie z przewidywanymi kierunkami rozwoju gospodarczego.

W trakcie nauki, studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które przygotują ich do wykonywania niezwykle ciekawych zawodów. Wśród tych zajęć znajdą się: szkolenie podstawowe pracowników policji, szkolenie członka ochotniczej straży pożarnej, czy też szkolenie obrony terytorialnej. Ponadto, studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mogą uzupełnić wykształcenie o szereg dodatkowych kwalifikacji: pracownika ochrony, prywatnego detektywa, kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowej i służby informacyjnej. Ponadto, dla członków koła naukowego studentów bezpieczeństwa wewnętrznego organizowany jest podstawowy kurs taktyki wojskowej. Naszą Uczelnia uczestniczy również w programie Legii Akademickiej, której uczestnikami są również studenci bezpieczeństwa wewnętrznego.

Możliwości znalezienia pracy po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są niezwykle bogate. Studenci i absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w służbach mundurowych, takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna, straż miejska i wojsko, jak również różnego rodzaju rządowych i samorządowych instytucjach, które odpowiadają nie tylko za bezpieczeństwo społeczności lokalnych, ale i bezpieczeństwo całego państwa.

Bezpieczeństwo wewnętrzne można studiować w dwóch trybach: studiów stacjonarnych (zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku) i studiów niestacjonarnych (zajęcia prowadzone w formie zjazdów w soboty i niedziele). Studia trwają 3 lata, a po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Studia prowadzone są w doskonale wyposażonym, niezwykle wygodnym i nowoczesnym obiekcie. Do dyspozycji studentów bezpieczeństwa wewnętrznego jest kilkanaście tysięcy woluminów oraz kilkadziesiąt czasopism specjalistycznych znajdujących się w skomputeryzowanej bibliotece wydziałowej. Wiele z nich jest poświęconych aktualnej problematyce bezpieczeństwa i obronności państwa. Wydział dysponuje m. in. profesjonalnym sprzętem fotograficznym, specjalistycznym wyposażeniem survivalowym i bronią pneumatyczną.

Studenci bezpieczeństwa wewnętrznego nie tylko uczestniczą w obowiązkowych zajęciach, ale także podejmują wiele ciekawych inicjatyw. Organizują konferencje naukowe, spotkania towarzyskie, uroczystości studenckie i obozy szkoleniowe. Wśród nich, do najważniejszych można zaliczyć: Seminarium naukowe Bezpieczeństwo i Obronność Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku, Obóz szkoleniowy SecurityCamp oraz Zawody Strzeleckie o Puchar Dziekana Wydziału. Ponadto, studenci biorą udział w pracach wydziałowych kół naukowych, korzystają z istniejących zasobów uczelni, a co najważniejsze współpracują i realizują swoje pomysły z pracownikami Wydziału.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to również okazja do współpracy z renomowanymi uczelniami oraz pracodawcami nie tylko w Polsce, ale i za zagranicą. W ramach programu Erasmus+ nasi studenci i wykładowcy wyjeżdżają do wielu niezwykle atrakcyjnych miejsc w całej Europie nie tylko po to aby zrealizować cześć studiów i odbyć dodatkowe praktyki, ale także po to aby odwiedzić nieznane miejsca i poznać ciekawych ludzi. I co najważniejsze, wszystkie niezbędne koszty takiego przedsięwzięcia zostają pokryte ze specjalnego stypendium. Taki wyjazd to wyjątkowa okazja i prawdziwe wyzwanie dla każdego studenta!

stopkadol 1110