Jesteś tutaj: HomeZasady przyjmowania na studia obcokrajowców

Zasady przyjmowania na studia obcokrajowców

W celu ubiegania się o przyjęcie na studia kandydat z zagranicy (dalej cudzoziemiec) musi posiadać wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości lub świadectwo lub inny dokument wydany za granicą uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.

Ponadto posiadane przez cudzoziemca świadectwo uzyskane za granicą musi zostać opatrzone apostille lub zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce ( z mocy prawa lub w drodze decyzji właściwego kuratora oświaty).

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli spełniają ponadto następujące warunki:

1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
2. posługują się językiem polskim, co potwierdza:

 • a) ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • b) certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • d) dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 • e) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uznając, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim

3.wykazuje się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, jeżeli takie zaświadczenie lekarskie jest wymagane na danym kierunku studiów,
4. wykaże wymagane w uczelni predyspozycje do podjęcia tych studiów,
5. posiada ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy:

 • a) posiada polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub
 • b) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), lub
 • c) posiada potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej,

Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa jest z mocy prawa traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel polski!!!

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą cudzoziemcy: 

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
2) posiadający status uchodźcy nadany w RP,
3) korzystających z ochrony czasowej na terytorium RP,
4) będący pracownikami migrującymi, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia   o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
5) którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z poz. 2206 z późn. zm.),
7) którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
8) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
9) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i członków jego rodziny, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, oświadczający, iż nie ubiegają się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego (wzór oświadczenia- załącznik nr 1),
10) posiadający Kartę Polaka oświadczający, iż nie ubiegają się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego (wzór oświadczenia- załącznik nr 1).

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych dla kandydatów obywateli polskich na studia wyższe.

Cudzoziemcy, przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co pozostali kandydaci z polskim obywatelstwem, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”).
 

Cudzoziemcy, niespełniający żadnego z powyższych warunków mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 4. decyzji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

jako:

 1. stypendyści strony polskiej,
 2. na zasadach odpłatności,
 3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 4. stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 5. stypendyści uczelni.

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie zobowiązany jest dostarczyć w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:

1) wydrukowane i podpisane podanie (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji IRK),
2) poświadczoną przez Uczelnię kopię: oryginału świadectwa dojrzałości / oryginału świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydanego w Polsce uprawniające do podjęcia właściwych studiów albo odpowiedni dokument wydany za granicą tj.:
- kserokopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał do wglądu) opatrzone apostille lub zalegalizowane, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego kuratora oświaty (art.93 ust.3 i art.93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
3) fotografia wgrana do systemu irk.pwszciechanow.edu.pl
4) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia, jeśli takie zaświadczenie wymagane jest na danym kierunku studiów,
5) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa powyżej,
6) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa powyżej, a w przypadku braku powyższych dokumentów musi uzyskać potwierdzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
7) poświadczoną przez Uczelnię kopię wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) potwierdzoną przez Uczelnię kopię paszportu (strona ze zdjęciem),
9) oświadczenie cudzoziemca o podstawie ubiegania się o przyjęcie na studia (wzór oświadczenia – załącznik nr 1),
10) oryginał tłumaczenia świadectwa oraz wszystkich innych wymaganych dokumentów, które wydane są w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie,
11) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wskazany nr konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji (do wglądu),
12) w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, także inne dokumenty obowiązujące kandydatów obywateli polskich określone odrębnymi przepisami.
 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów

Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia w Uczelni, dokonuje elektronicznej rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej IRK na stronie internetowej www.irk.pwszciechanow.edu.pl  oraz składa za pośrednictwem Działu Kształcenia i Spraw Studenckich komplet wymaganych dokumentów, celem weryfikacji w terminach wskazanych w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

     1. Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania.
 

Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate)

Legalizacja
Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) z prawem państwa jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów.

Legalizacji świadectwa szkoły średniej (maturalnego) może dokonać:

 1. konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 2. władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 3. akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej

     2. Uznanie równoważności zagranicznego wykształcenia

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim następuje:

1) z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski

Z mocy prawa uznawane są następujące świadectwa:

 1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną zostały edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.

  Dotyczy to obecnie świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

 2. Dyplomy Internationa Baccalaureate (IB) oraz świadectwa European Baccalaureate (EB),
 3. Objęte umowami międzynarodowymi zawartymi przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.

2) w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty – decyzja kuratora oświaty

 W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie.

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (w Warszawie: KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE–adres: Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa; tel.: +48 (0) 22 551 24 00 wew. 5121; fax: +48 (0) 22 826 64 97; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) ). Szczegóły dotyczące procedury znajdziesz tutaj.

Więcej informacji tutaj.

Załączniki

- załączniki nr 1- oświadczenie cudzoziemca o podstawie ubiegania się o przyjęcie na studia,

- załącznik nr 2 - oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ

Dokumenty źródłowe

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1125),
 • Uchwała 27/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019,

stopkadol 1110