Jesteś tutaj: HomeWYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWY SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ INZYNIERII I EKONOMII

 Wydział Inżynierii i Ekonomii działając zgodnie z wizją i misją Uczelni, zawartą w jej Strategii Rozwoju na lata 2012 - 2020, służy przede wszystkim społeczności lokalnej, poprzez działalność dydaktyczną młodzieży i dorosłych, wychodzącą swoim ukierunkowaniem na potrzeby rynku pracy, dostosowująca w sposób elastyczny swoją ofertę do wymagań studentów.

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Wydziału Inżynierii i Ekonomii jest naszym celem strategicznym.

Zarządzeniem Nr 48/2019 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 13 listopada 2019 roku wprowadzono Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwany USZJK,

USZJK obejmuje swoim działaniem całą społeczność akademicką, w tym nauczycieli akademickich i studentów i wymaga ich zaangażowania się w działania na rzecz jakości kształcenia. Na szczeblu Uczelni, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia jest zarazem Przewodniczącym Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w skład której wchodzą również Dziekani wydziałów, przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studentów oraz Kierownik Działu Kształcenia.

Zakres działania USZJK w szczególności obejmuje:

 1. ocenę i monitorowanie kwalifikacji nauczycieli akademickich oraz możliwości i warunków ich rozwoju;
 2. ocenę jakości zajęć dydaktycznych i warunków ich prowadzenia;
 3. ciągłe monitorowanie i systematyczne doskonalenie programów kształcenia;
 4. okresową, systematyczną weryfikację założonych efektów uczenia się;
 5. ocenę jakości, przejrzystości i dostępności informacji na temat oferty kształcenia;
 6. monitorowanie warunków kształcenia i ich poprawianie;
 7. ocenę mobilności studentów;
 8. monitorowanie losów absolwentów oraz badanie opinii pracodawców w zakresie ich przygotowania do;
 9. analizowanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w zakresie odpowiedzialności Uczelni;
 10. analizę i ocenę Biura Karier;
 11. wdrażanie planów naprawczych za pomocą odpowiedniej procedury.

Czytaj cały tekst
Wydzialowa Komisja ds Jakosci Ksztalcenia
Wydziałowe Procedury Zapewnienia Jakości
Zalacznik_WP_01_Z1
Zalacznik_WP_01_Z2
Zalacznik_WP_02_Z1
Zalacznik_WP_03_Z1
Zalacznik_WP_04_Z1
Zalacznik_WP_05_Z1
Zalacznik_WP_06_Z1
Zalacznik_WP_07_Z1

stopkadol 1110