Jesteś tutaj: HomeUdostępnianie zbiorówRegulamin korzystania ze zbiorów

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Biblioteki Uczelnianej
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Biblioteka Uczelniana Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest jednostką ogólnouczelnianą, w skład której wchodzą biblioteki:
1. Biblioteka Uczelniana, ul. Gabriela Narutowicza 9.
2. Biblioteka Uczelniana Mława, ul. Warszawska 52.

Biblioteka działa zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642), Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego dalej RODO oraz na podstawie regulacji szczegółowych zawartych w Statucie PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

§2

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą obsługi użytkowników w Bibliotece Uczelnianej w Ciechanowie zwanej dalej Biblioteką. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o PUZ oznacza Państwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

§ 3

Biblioteka udostępnia zbiory poprzez:
a) udostępnianie na zewnątrz (wypożyczalnie),
b) udostępnianie prezencyjne (czytelnie),
c) wypożyczanie międzybiblioteczne.

§ 4

Prawo do korzystania z usług Biblioteki posiadają:
a) studenci PUZ,
b) pracownicy PUZ,
c) uczniowie Akademickiego Centrum Kształcenia,

§ 5

1. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się po zapoznaniu z Regulaminem Biblioteki, wpisaniu do komputerowego rejestru czytelników.
2. Studenci I roku muszą odbyć zajęcia „ Szkolenie biblioteczne” z wpisem do karty egzaminacyjnej.

§ 6

Korzystanie z Biblioteki odbywa się na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (studenci PUZ), dowodu osobistego (pracownicy dydaktyczni i administracyjni PUZ).

§ 7

1. Studenci po zakończeniu lub przerwaniu studiów oraz pracownicy PUZ przy rozwiązaniu stosunku służbowego z PUZ rozliczają się z Biblioteką na podstawie karty obiegowej.
2. Po uzyskaniu podpisu na karcie obiegowej dane użytkownika są usuwane z komputerowej bazy Biblioteki.

§ 8

1.Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 9

Szczegółowe zasady udostępniania księgozbioru określają dalsze postanowienia.

§ 10

Przy zapisie do wypożyczalni obowiązuje okazanie ważnej legitymacji studenckiej – studenci PUZ lub dowodu osobistego – pracownicy PUZ.

§ 11

1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach oraz art. 88 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz obowiązek poinformowania o ich zmianie.

§ 12

Czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczenia:
a) do 10 woluminów łącznie - pracownicy dydaktyczni PUZ
b) do 6 woluminów łącznie - studenci PUZ, pracownicy administracyjni PUZ.

§ 13

Książki wypożycza się na okres:
a) 60 dni – studenci PUZ, pracownicy administracyjni PUZ
b) 90 dni – pracownicy dydaktyczni PUZ.
c) 30 dni – uczniowie PUZ

§ 14

1. Książki zarezerwowane przez katalog on-line należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia rezerwacji.
2. Książki zamówione (dotyczy książek wypożyczonych) należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną o dostępności książki.
3. Po upływie powyższego terminu rezerwacja i zamówienie zostają anulowane.
4. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu 2 godzin od jej złożenia.
5. Po zarejestrowaniu wypożyczeń i zwrotów czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta, zgłosić ewentualne uwagi.
6. Po wyjściu z wypożyczalni zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

§ 15

1. Biblioteka powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o zbliżającym się terminie zwrotu oraz o przetrzymaniu książki.
2. Przed upływem terminu zwrotu istnieje możliwość prolongaty. Warunkiem dokonania prolongaty jest brak zamówienia na daną pozycję.
3. W przypadku przetrzymywania książek powyżej 60 dni Biblioteka wysyła upomnienie drogą pocztową.

§ 16

1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany je odkupić.
2. W sytuacji niemożności odkupienia wypożyczonej książki czytelnik może przekazać bibliotece publikację o podobnej wartości i zgodną z profilem zbiorów lub wg uzgodnień dokonanych z Dyrektorem Biblioteki.
3. Jeśli w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednego z tomów dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić danego tomu – zobowiązany jest do odkupienia wszystkich tomów lub pozycji o podobnej wartości i zgodnej z profilem zbiorów. Pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki.
4. Biblioteka nie przyjmuje ekwiwalentu pieniężnego za zagubione lub zniszczone książki.
5. Powyższe zasady stosuje się również w odniesieniu do innych materiałów bibliotecznych.

§ 17

Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:
a) gazet oraz czasopism bieżących i archiwalnych,
b) wydawnictw albumowych i encyklopedycznych,
c) informatorów,
d) zbiorów specjalnych,
e) materiałów sprowadzonych z innych bibliotek.

§ 18

Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotekami na terenie kraju.

§ 19

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka zamawia książki oraz kopie artykułów z czasopism.

§ 20

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka nie sprowadza:
a) zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, mapy, dokumenty życia społecznego, muzykalia, ikonografia, płyty DVD i CD, normy, patenty itp.),
b) czasopism w wersji oryginalnej,
c) wydawnictw encyklopedycznych i słowników.

§ 21

Prawo do składania zamówień na materiały sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych mają studenci ostatniego roku studiów oraz pracownicy dydaktyczni i administracyjni PWSZ.

§ 22

Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są w wypożyczalniach bibliotek.

§ 23

1. W celu złożenia zamówienia na książkę należy podać nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania, ISBN; przy zamówieniu na artykuł z czasopisma należy podać nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, ISSN. Czytelnik zamawiający wybraną pozycję podpisuje stosowne oświadczenie, w którym zobowiązuje się pokryć koszty jego zamówienia według faktury przedstawionej przez bibliotekę wypożyczającą.
2. O sprowadzeniu zamówionych książek czytelnik jest informowany telefonicznie lub e-mailowo.

§ 24

Książki sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane się wyłącznie na okres wskazany przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 25

Biblioteka wypożycza zbiory własne bibliotekom na terenie kraju na okres 30 dni.

II. Udostępnianie prezencyjne i korzystanie ze stanowisk komputerowych w czytelni

§ 26

Czytelnie są ogólnodostępne w zakresie korzystania z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących i archiwalnych.

§ 27

Książki z księgozbioru podręcznego i czasopisma oraz materiały specjalne udostępnianie są wyłącznie na miejscu.

§ 28

1. Użytkowników Czytelni obowiązuje:
a) pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, torebek, itp. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione przez czytelników wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty,
b) wpisanie się czytelnie do rejestru odwiedzin Czytelni,
c) zgłoszenie wnoszonych własnych materiałów u dyżurującego bibliotekarza,
d) zakaz wynoszenia wykorzystanych materiałów poza Czytelnię bez uzgodnienia tego z dyżurującym bibliotekarzem,
e) oddanie materiałów bibliotecznym w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszanie zauważonych braków i uszkodzeń dyżurującemu bibliotekarzowi,
f) zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków, alkoholu i palenia papierosów, wyłączenie telefonów komórkowych,
2. Pracownicy Biblioteki uprawnieni są do nadzoru osób korzystających z Czytelni w zakresie korzystania ze zbiorów i stanowisk komputerowych.

§ 29

1. Z baz danych oraz innych źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece skorzystać można na stanowiskach komputerowych w czytelniach i wypożyczalniach. Poza siecią Uczelni dostęp do baz możliwy jest po zalogowaniu.
2. Dostęp do elektronicznych baz danych dostępnych w Bibliotece określają warunki licencji.
3. Użytkownikami stanowisk komputerowych mogą być studenci, pracownicy uczelni oraz uczniowie Akademickiego Centrum Kształcenia.

§ 30

Biblioteka nie odpowiada za dane zapisywane na dyskach komputerów.

§ 31

1. Czytelnik ma prawo do korzystania z Internetu w czytelniach wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych z poszanowaniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W przypadku naruszenia powyższych zasad bibliotekarz ma prawo poprosić czytelnika o opuszczenie stanowiska komputerowego.
3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w oprogramowaniu.
4. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają prawo do korzystania z własnego sprzętu komputerowego, z wyjątkiem dostępu do przewodowej sieci Internet.
5. Zauważone uszkodzenia lub awarie korzystający z komputera winien wskazać bibliotekarzowi w celu odnotowania tego, w przeciwnym razie ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 32

Każdorazowo odwiedziny w czytelni czytelnik jest zobowiązany potwierdzić wpisem do rejestru odwiedzin.

III. Wypożyczanie indywidualne

§ 33

1. Zamówienie na wypożyczanie zbiorów użytkownik składa się na czytelnie wypełnionych rewersach, korzystając z katalogu komputerowego.
2. Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie.
3. Studenci niepełnosprawni obsługiwani są poza kolejnością.

IV. Postanowienia końcowe

§ 34

Kwestie sporne w zakresie naruszenia przepisów Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

§ 35

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Biblioteki do Rektora PUZ w Ciechanowie.

§ 36

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

stopkadol 1110