RŚZ.262.30.2018 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 17.12.2018 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  -  30.11.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców służące rozwojowi kompetencji
wychowawczych i społecznych w związku z realizacją projektu:

„ Młodzi- Ambitni – Kompetentni ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III
Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.1 „Kompetencje
w szkolnictwie wyższym”, nr projektu POWR.03.01.00-00-U131/17, celem rozwoju i podniesienia
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu,
2. Formularz oferty - Załacznik nr 2,
3. Projekt umowy - Załacznik nr 3,
4. Wykaz usług - Załącznik nr 4,
5. Oświadczenie wykonawcy - Załacznik nr 5.

RŚZ.262.29.2018 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 10.12.2018 r.

Ciechanów, 20.11.2018

RŚZ.262.29.20018

Przedmiot zamówienia : Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla studentów PWSZ w Ciechanowie w związku z realizacją projektu :"Kompetentni i nowocześni PWSZ Ciechanów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 3.5. kompleksowe programy szkół Wyższych. POWR.03.05.00-00-Z059/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Progamu Operacyjneo Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


ZAŁĄCZNIKI


 Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.1018

stopkadol 1110