Jesteś tutaj: HomeTerminarz rekrutacji 2020/2021

Reklama TC 2021

Terminarz rekrutacji 2020/2021

Biuro Rekrutacji

POKÓJ NR 18, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 62 00 lub 23 672 2050 wew. 180


A. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021, a w szczególności terminarz rekrutacji uzależniony jest od faktycznych dat matur w roku 2020.

B. Tegoroczna rekrutacja uwzględnia konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa wynikających z wprowadzonych przepisów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniom COVID – 19, stąd też składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych podczas rekrutacji, powinno do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami Uczelni.

C. Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca 2020r., a wyniki mają być znane do 11 sierpnia. W terminie poprawkowym wyniki będą znane 30 września. Ustalenia powyższe, wymogi zachowania bezpieczeństwa oraz terminy otrzymania świadectw dojrzałości mają wpływ na podjęcie szczególnych działań związanych z rekrutacją na studia na rok akademicki 2020/2021.

Mając powyższe na uwadze wprowadza się następujące procedury i harmonogram rekrutacji na studia do Uczelni na rok akademicki 2020/2021:

1. Podczas przekazywania przez kandydatów dokumentów wymaganych w toku rekrutacji, do minimum ograniczony będzie bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami Uczelni.

2. Procedura administracyjna rekrutacji obejmuje dwa etapy:

 • Przekazanie wymaganych dokumentów w trybie on-line.
 • Przekazanie wymaganych dokumentów przez zrekrutowanych kandydatów. Forma przekazania dokumentów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

3. Procedura rejestracji w IRK dotycząca kandydata na studia:

 • założenie osobistego konta rejestracyjnego (identyfikatorem konta jest e- mail kandydata);
 • wypełnienie i zatwierdzenie ankiety osobowej, z podaniem informacji odpowiednio o ukończonej szkole ponadpodstawowej, ukończonych studiach pierwszego stopnia lub studiach magisterskich tj. dokumentach uprawniających do podjęcia studiów;
 • dokonanie wyboru kierunku studiów;
 • ubiegający się o przyjęcie na studia podaje, ze świadectwa dojrzałości do postępowania rekrutacyjnego, trzy przedmioty z najwyższą punktacją spośród zdanych na maturze i wpisuje do postępowania rekrutacyjnego;
 • wprowadzenie informacji dotyczących poziomu zdawanych przedmiotów oraz ich wynikach;
 • ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia podaje nazwę dyplomu, kierunek ukończonych studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich oraz wynik na dyplomie;
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości podanej w IRK na rachunek bankowy o numerze wygenerowanym przez IRK;
 • dołączenie w systemie IRK zeskanowanego świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów.

Rejestrację internetową uznaje się za dokonaną prawidłowo w przypadku, gdy zostaną wprowadzone przez kandydata wszystkie niezbędne i prawdziwe dane, wybrany zostanie kierunek studiów, forma studiów oraz zostanie wniesiona przez kandydata opłata rekrutacyjna.

4. Dokumenty obowiązujące kandydatów podczas rekrutacji 2020/2021.

Na studia pierwszego stopnia:

 • wygenerowana przez elektroniczny system rekrutacji, ankieta osobowa kandydata z wybieranym kierunkiem studiów zawierająca: zdjęcie kandydata (jedna sztuka, jak do dowodu osobistego, tożsame jak fotografia wgrana do system irk.puzim.edu.pl), imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców również nazwę państwa urodzenia i informacje o posiadaniu Karty Polaka;
 • na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie kandydaci składają kopię oryginału lub odpisu dokumentu, na kopii dokumentu należy zamieścić oświadczenie następującej treści "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego świadectwa dojrzałości (data i podpis kandydata)"*- zapis i podpis proszę zamieścić na pierwszej stronie, albo składają odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania oświadczenia), jednego z następujących dokumentów wskazanych w lit. c do f :
 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.zm.);
 • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4 lit. f;
 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 • fotografia, jak do dowodu osobistego wgrana do systemu irk.puzim.edu.pl
 • zaświadczenie lekarskie (lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z dnia 26 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1651), (stanowisko w sprawie złożenia zaświadczenia lekarskiego będzie uzależnione od rekomendacji Ministerstwa Zdrowia),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wskazany numer konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji - jedynie do wglądu- której wysokość określa odrębne zarządzenie;

- ponadto:

 • Na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie  może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement. Należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonymi oświadczeniami na kopiach dokumentów, następującej treści  "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)" - *oświadczenie i podpis na pierwszej stronie, zaś podpis na każdej stronie, albo składają odpis poświadczony  notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania  oświadczenia).
 • Na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonym oświadczeniem na kopiach dokumentów, następującej treści "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)"*oświadczenie i podpis na pierwszej stronie, zaś podpis na każdej stronie, albo składają odpis poświadczony  notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania  oświadczenia). Wskazane jest załączenie dokumentów potwierdzających aktywność o charakterze naukowym (opracowania naukowe, autorstwo, współautorstwo), udział w konferencjach naukowych (bierny, aktywny).
 • Na studia drugiego stopnia na kierunek Praca socjalna  może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement. Do rekrutacji należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonymi oświadczeniami na kopiach dokumentów, następującej treści "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)" - oświadczenie i podpis na pierwszej stronie, zaś podpis na każdej stronie suplementu*, albo składają odpis poświadczony  notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania  oświadczenia).

 

Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Uchwała nr 118/V/2019 Senatu z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021.: warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021.

5.Kierunki studiów.

Studia stacjonarne: licencjackie, inżynierskie, jednolite studia magisterskie, studia magisterskie drugiego stopnia.

 • Studia licencjackie: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Logistyka, Pielęgniarstwo, Praca socjalna.
 • Studia inżynierskie: Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Rolnictwo.
 • Studia magisterskie drugiego stopnia: Pielęgniarstwo studia II stopnia, Zarządzanie studia II stopnia; Praca socjalna studia II stopnia (pod warunkiem zgody MNiSW).
 • Jednolite studia magisterskie: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

6. HARMONOGRAM REJESTRACJI KANDYDATÓW W IRK I REKRUTACJI NA STUDIA**

REJESTRACJA NA STRONIE UCZELNI ZAKŁADKA DLA KANDYDATA irk.puzim.edu.pl

L.p.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

STUDIA STACJONARNE

TERMINY

1.

Początek elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie IRK zgodnie z procedurą - pierwszy etap

od 9 czerwca 2020 r.

2.

Elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK zgodnie z procedurą pierwszego etapu

do 10 września 2020r.

3.

 Przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej.

Forma przekazania dokumentów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.                                                                                   

od 11 sierpnia

do 14 września

2020 r.

4.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego pierwszego etapu rekrutacji na indywidualnych kontach kandydatów w IRK z uwzględnieniem potwierdzenia wyników w ogólnopolskim systemie Krajowego Rejestru Matur.                                                                      

do 17 września

2020 r.

Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie elektronicznej.

do 18 września

2020 r.

5.

Elektroniczna rejestracja kandydatów w IRK zgodnie z procedurą - drugi etap.

od 15 września

do 25 września

2020 r.

6.

Przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej

Forma przekazania dokumentów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

do 26 września

2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego drugiego etapu rekrutacji na indywidualnych kontach kandydatów w IRK z uwzględnieniem potwierdzenia wyników w ogólnopolskim systemie Krajowego Rejestru Matur.

do 29 września 2020 r

7.

Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie elektronicznej.

do 30 września

2020 r.

8.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- Elektroniczna rejestracja kandydatów w IRK zgodnie z procedurą   ***

do 10 października 2020 r.

9

Przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej

Forma przekazania dokumentów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

do 13 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na indywidualnych kontach kandydatów w IRK

do 15 października 2020 r.

Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie elektronicznej

do 16 października 2020 r.

 • * ponadto, sposób potwierdzania dokumentów będzie uzależniony od obowiązujących w tym czasie przepisów,
 • ** w związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną terminy poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego mogą ulec zmianie,
 • *** rekrutacja uzupełniająca pod warunkiem nie wypełnienia limitu miejsc na danym kierunku studiów.

7. Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne na rok akademicki 2020/2021

Na studia niestacjonarne rekrutacja będzie się odbywała według kolejności zgłoszeń na poszczególne kierunki. W przypadku kierunku Pielęgniarstwo studia drugiego stopnia, na podstawie konkursu z uzyskanych punktów w oparciu o złożone w rekrutacji obowiązujące dokumenty. Studia niestacjonarne na poszczególnych kierunkach zostaną uruchomione pod warunkiem zrekrutowania wymaganej liczby kandydatów.
Przewiduje się zaproponowanie zrekrutowanym kandydatom na studia niestacjonarne, studiów stacjonarnych, wprowadzając dla nich inną, uzgodnioną organizację zajęć.

Kierunki studiów objęte rekrutacją

Studia niestacjonarne: licencjackie, inżynierskie, studia magisterskie drugiego stopnia.

 • Studia licencjackie: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Logistyka.
 • Studia inżynierskie: Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Rolnictwo.
 • Studia magisterskie drugiego stopnia: Pielęgniarstwo studia II stopnia, Zarządzanie studia II stopnia.

L.p.

 ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

STUDIA NIESTACJONARNE

TERMINY

1

Początek elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie IRK zgodnie z procedurą  

od 9 czerwca 2020 r.

2

Koniec rejestracji kandydatów w IRK

24 września 2020 r.

3

Przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej.

Forma przekazania dokumentów zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

po 11 sierpnia do 24 września 2020 r.

4

Potwierdzenie woli podjęcia studiów w formie elektronicznej

24 września 2020 r.

5

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia niestacjonarne

do 26 września 2020 r.

W związku z wprowadzonymi przepisami związanymi z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniom COVID - 19 ryzyko związane z funkcjonowaniem Uczelni oraz aktualna sytuacja może powodować wprowadzenie innych zasad i ustaleń.

2) Na studia drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie  może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement. Należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonymi oświadczeniami na kopiach dokumentów, następującej treści                     "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)"*, albo składają odpis poświadczony  notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania  oświadczenia).

3) Na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwo może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonym oświadczeniem na kopiach dokumentów, następującej treści "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)"*, albo składają odpis poświadczony  notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania  oświadczenia). Wskazane jest załączenie dokumentów potwierdzających aktywność o charakterze naukowym (opracowania naukowe, autorstwo, współautorstwo), udział w konferencjach naukowych (bierny, aktywny).

4) Na studia drugiego stopnia na kierunek Praca socjalna może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz suplement. Do rekrutacji należy przekazać kserokopię dyplomu i suplementu wraz z zmieszczonymi oświadczeniami na kopiach dokumentów, następującej treści "Oświadczam, że dokument jest zgodny z oryginałem mojego dyplomu ukończenia studiów/suplementu do dyplomu (data i podpis kandydata)"*, albo składają odpis poświadczony  notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się zamieszczania  oświadczenia).

stopkadol 1110