Jesteś tutaj: HomeStudia podyplomowe

Reklama TC 2021

Studia podyplomowe

Logopedia ogólna - studia kwalifikacyjne

Charakterystyka: Studia przygotowują do pełnienia zawodu logopedy, a w szczególności do prowadzenia badań i działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, do przeprowadzania badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych oraz do prowadzenia doradztwa logopedycznego. Absolwent studiów po ich ukończeniu (4 semestry) wraz z dwuletnią praktyką w pracy logopedycznej może ubiegać się o certyfikaty polskich towarzystw logopedycznych.

Informacje dotyczące zapisów pod numerem tel. 604 562 889 – mgr Agnieszka Kuskowska

Czas trwania: 4 semestry

Informatyka dla nauczycieli

Studia mają charakter kwalifikacyjny, dający jego absolwentom uprawnienia do nauczania przedmiotu informatykaw szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Są przeznaczone dla nauczycieli chcących poznać problemy informa­tyki i sposoby wykorzystania komputerów w celu wzbogacania i uatrakcyjniania lekcji z prowadzonego przedmiotulub w celu zdobycia wiedzy potrzebnej do prowadzenia zajęć z podstaw informatyki.

Informatyka dla nauczycieli skierowana jest do osób posiadających ukończone studia wyższe I lub II stopnia, pracujących lub pragnących podjąć pracę jako nauczyciele w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach.

W trakcie trwania studiów podyplomowych absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw informatyki, informa­tycznego wspomagania nauczania wybranych przedmiotów oraz nowoczesnych sposobów nauczania, w tym metody­kę nauczania na odległość. Absolwent poznaje podstawy transmisji sygnałów, projektowania lokalnych sieci kompute­rowych i sposobów ich zarządzania.

Zdobyty w toku studiów na zajęciach laboratoryjnych zasób wiedzy praktycznej pozwoli absolwentowi na swobod­ne posługiwanie się komputerem w swoim miejscu pracy i domu przy wykonywaniu różnego typu zadań jak: przygo­towywanie materiałów do zajęć, kontaktowanie się z uczniami i rodzicami oraz kadrą zarządzającą i dydaktyczną szko­ły za pośrednictwem sieci Internet, pobieranie informacji tekstowych i audiowizualnych z zasobów Internetu. Absolwentbędzie posiadał umiejętności umożliwiające samodzielne tworzenie prezentacji multimedialnych rozszerzających i wzbo­gacających metody przekazywania wiedzy w czasie zajęć dydaktycznych. Wiedza z zakresu projektowania i zarządza­nia lokalnymi sieciami komputerowymi oraz ochrony danych wraz z podstawami tworzenia systemów bazodanowychpozwoli absolwentowi na tworzenie na terenie szkoły komputerowych sieci informacyjnych, oferujących dostęp do za­sobów Internetu zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Poznanie podstaw nauczania na odległość pozwoli na pełniej­sze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób z różnych przyczyn wykluczonych z typowego procesu nauczania.

Czas trwania: 3 semestry

Teleinformatyczne wspomaganie działalności gospodarczej

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technik i usług teleinformatycznych, w tym sieci Internet i jej zasobów, jako narzędzi wspomagających prowadzenie działalności gospodarczą. Nowoczesna gospodarka wymaga od osób w niej funkcjonujących posiadania wiedzy obejmującej wiele dziedzin: od typowo ekonomicznej, obejmującej podstawowe zasady efektywnego gospodarowania po znajomość nowoczesnych technik komunikacyjnych i technologii informacyjnych.
Celem studiów jest ukazanie wpływu, jaki nowoczesne techniki teleinformatyczne wywierają na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych i usługowych oraz zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie i użytkowanie różnorodnych systemów i programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej. 
Studia podyplomowe adresowane są głównie dla osób posiadających wykształcenie wyższe prowadzących własną działalność gospodarczą, planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnionych lub p-szukujących zatrudnienia w sektorze:
- prywatnych przedsiębiorstw
- organizacji publicznych i edukacyjnych
- administracji państwowej i samorządowej
- służb mundurowych (straży miejskiej, policji i wojska)
Treść zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
- podstawy e-biznesu, podstawy organizacji systemów informatycznych
- podstawy teleinformatyki i jej wpływu na sposób prowadzenia biznesu
- podstawowe strategie marketingowe, w tym marketingu internetowego
- zasadnicze programy użytkowe i systemy operacyjne
- podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych
- metody zarządzania nowoczesnymi sieciami komputerowymi
- podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku sieciowym
- budowę strony internetowej i współczesne usługi multimedialne
- sposoby wykorzystania programów do tworzenia grafiki menadżerskiej i użytkowej
Po ukończeniu studium jego uczestnik potrafi:
- wdrożyć w jednostce gospodarczej elementy gospodarki elektronicznej obejmującej handel elektroniczny, elektroniczne transakcje i elektroniczny transfer funduszy
- zaprojektować i wdrożyć strategię marketingową obejmującą sieć Internet
- skompletować i uruchomić terminale sieciowe tj. komputer, przełącznik, router,
- konfigurować wybrane elementy sieci komputerowych, archiwizować i kompresować dane
- zainstalować systemy operacyjne rodziny Windows oraz podstawowe programy użytkowe oraz zarządzać ich aktualizacjami
- swobodnie wykorzystywać biurowe programy edycyjne i kalkulacyjne
- przedstawić graficznie dowolną zawartość w postaci prezentacji, wykonać stronę internetową
- wdrożyć podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku sieciowym.

Czas trwania: 3 semestry

Studium pedagogiczne

Funkcjonuje ono jako jednostka międzywydziałowa, której zadaniem jest nadawanie uprawnień pedagogicznych zainteresowanym osobom. Oferta studium kierowana jest do studentów, jak i osób spoza uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia wyższych studiów.Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Wielką zaletą studium pedagogicz­nego jest wysoko kwalifikowana kadra związana z oświatą, oraz najbardziej konkurencyjna w kraju stawka odpłat­ności za zajęcia. 

Czas trwania: 3 semestry 

ZASADY NABORU: złożenie dokumentów, tj. podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy (dostępnena stronie internetowej Uczelni), 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej -100 zł na rachunek bankowy. Konto bankowe: 63102015920000230200845701

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Charakterystyka: uczestnikami kształcenia mogą być pielęgniarki i położne, które ukończyły szkołę medyczną, wyższą szkołę medyczną i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej. Kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek i położnych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 1966r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz.U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1923) oraz szczegółowych programów nauczania zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

ZASADY NABORU: złożenie dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej Uczelni) jednego zdjęcia, kserokopia 1 i 4 strony Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, dokonanie wpłaty określonej przez organizatora dla każdej formy kształcenia na rachunek bankowy: 63102015920000230200845701 

stopkadol 1110