Pomoc materialna

Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi
w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio
na stronie internetowej z odpowiednimi załącznikami

od 1 października 2021 r. do 18 października 2021 r. do godziny 14:00
zgodnie z harmonogramem w pokojach nr 18, 111
w budynku głównym Uczelni przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych
posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie
do 18 października 2021 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2020 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wyniósł 3819 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r.)


Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022, a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

Każdy Student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna”

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00
DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Studenci Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni (aktualnie 1050 zł netto na osobę w rodzinie).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (np. student zakwaterowany w Domu Studenta).

Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez następujących członków rodziny:

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i in. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.

Kto może ubiegać się o świadczenia?

Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od wieku.
Świadczenia przysługują nie dłużej niż przez okres 6 lat. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Nie ma znaczenia, czy student ubiega się o świadczenia oraz czy je pobiera.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):

 Od powyższych zasad istnieje wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeszcze na jednym kolejnym kierunku studiów przez okres nieprzekraczający 6 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów i zapomóg zawarte są w Regulaminie.