Jesteś tutaj: HomePomoc socjalnaJak wypełnić wniosek o stypendium socjalne

Jak wypełnić wniosek o stypendium socjalne

Dochód opodatkowany na zasadach ogólnych: Dotyczy osób, które osiągają dochód np. z umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło bądź innych dochodów, które rozliczane są na zasadach ogólnych w Urzędzie Skarbowym. Wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbowego od każdego pełnoletniego członka Twojej rodziny (w tym od pełnoletniego, uczącego się rodzeństwa). Nawet jeśli ktoś nie osiągnął dochodów, konieczne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne podaje się na podstawie posiadanego zaświadczenia z ZUS lub zakładu emerytalno-rentowego MSW lub wysokość składek podana w złożonym oświadczeniu złożonym w załączniku nr 7. Uwaga! Jeśli rodzice rozliczają się wspólnie należy dane dochodowe wynikające z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego podać np. przy jednym rodzicu.

Dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem: Dotyczy osób, które osiągają dochód z prowadzenia działalności gospodarczej (własna firma, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy) oraz innych form działalności opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem. Ten dochód potwierdza się zaświadczeniem naczelnika US. Dotyczy członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych w 2019 r. przyjmuje się dochód w wysokości dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 (właściwe obwieszczeni dostępne na stronie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie). Wysokość dochodu jest zależna od:

  1. rocznej wartości zapłaconego podatku w przypadku podatku opłaconego w formie karty podatkowej lub
  2. stawki podatkowej oraz rocznej wartości przychodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
    Uwaga! Przy obliczaniu dochodu wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu:

Gospodarstwo rolne: W pierwszej kolejności należy podać informację o wielkości gospodarstwa rolnego (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy/nakazu płatniczego). W dniu 22 lub 23 września 2020 r. Prezes GUS ogłosi kwotę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2019. Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć liczbę hektarów przeliczeniowych z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo, właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych), które należały do tej osoby w 2019 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę. Uzyskany wynik będzie dochodem, który należy wpisać w kolumnę nr 12. Jeśli rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa rolnego można wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych wpisać u jednego z rodziców, nie wykazując gospodarstwa u drugiego rodzica lub podzielić gospodarstwo, wpisując u obydwojga rodziców, stosownie do części własności wynikającej z dokumentu. Uwaga! W przypadku mniejszej powierzchni gruntów niż 1 ha przeliczeniowy nie ustala się dochodu z gospodarstwa rolnego. Uwaga! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2019 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2019 roku! Przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.

Alimenty: dochód niepodlegający opodatkowaniu w postaci alimentów. Dotyczy osób, które otrzymują alimenty (łącznie, w skali roku) od osoby zobowiązanej do ich świadczenia (np. matka, ojciec, mąż, żona) lub wypłacone z funduszu alimentacyjnego (również łącznie w skali roku). Te dochody podaje się za okres roku. Dochody w postaci alimentów i świadczenia otrzymywanego z funduszu alimentacyjnego wpisuje się u osoby, która je faktycznie otrzymuje, natomiast osoby zobowiązanej do płacenia alimentów nie dodaje się jako członka rodziny.

Inne dochody: dotyczy osób, które osiągnęły inne dochody nieopodatkowane (poza wskazanymi gospodarstwo rolne, alimenty, itd.), o których mowa w § 21 ust.1 pkt 31 lit. a-ff, Uwaga! Przy obliczaniu dochodu niepodlegającego opodatkowaniu wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu!
Uwaga! W ten sposób wpisać należy dochody wszystkich członków rodziny, w zależności od sytuacji.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczą powyższe sytuacje, w rubrykę wpisujemy "0" lub stawiamy "- ".
W rubrykę Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi (tabela nr 2 pkt 1): należy zsumować dochody roczne poszczególnych członków rodziny wskazane w kolumnie nr 15 tabeli nr 1.

Odliczenie z tytułu:
- płacenia alimentów na inne osoby nie będące we wspólnym gospodarstwie domowym dotyczy osób, które płacą alimenty na osoby spoza rodziny nie wpisane do wniosku. Uwaga! W takiej sytuacji odejmuje się kwotę alimentów przekazanych w poprzednim roku kalendarzowym,
- opłat za pobyt członków rodziny w instytucji zapewniającej codzienne utrzymanie dotyczy osób, które ponoszą koszty za pobyt członków rodziny w instytucjach zapewniających codzienne utrzymanie. Uwaga! W takiej sytuacji odejmuje się ponoszoną kwotę.
- czynsz dzierżawny dotyczy osób, które dzierżawią gospodarstwo na zasadach, o których mowa w § 14 ust. 5-6 Regulaminu. Uwaga! W takiej sytuacji odejmujemy kwotę zapłaconego czynszu w poprzednim roku kalendarzowym.
Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi (tabela nr 2 pkt 3) tu wpisujemy kwotę pomniejszoną o zapłacone alimenty na osoby spoza rodziny oraz ponoszone opłaty za pobyt w instytucji zapewniającej codzienne utrzymanie lub zapłacony czynsz dzierżawny.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczą powyższe odliczenia lub w/w opłaty, w rubrykę wpisujemy "0" lub "-".

UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Uzyskanie dochodu, w rozumieniu § 20 Regulaminu dotyczy osób, które uzyskały dochód w bieżącym roku kalendarzowym.
Uwaga! Kwotę dochodu obliczamy na podstawie miesięcznego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
Utrata dochodu, w rozumieniu § 19 Regulaminu dotyczy osób, które utraciły dochód, który był osiągany w poprzednim roku kalendarzowym.
Uwaga! Utraconą kwotę dochodu obliczamy dzieląc ją przez 12 miesięcy i uzyskujemy wartość utraconego dochodu w przeliczeniu na jeden miesiąc.
Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego (tabela nr 2 pkt 5) - te pole obliczamy w następujący sposób : dochód wskazany w Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi (tabela nr 2 pkt 1) lub w przypadku jeśli były odliczone zobowiązania Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi (tabela nr 2 pkt 3) należy podzielić przez 12-m-cy, a następnie od uzyskanej kwoty odjąć dochód utracony miesięczny oraz/lub dodać dochód uzyskany miesięczny.
Uwaga! Jeżeli osoby nie dotyczy dochód utracony / dochód uzyskany w pole Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego wpisujemy kwotę miesięczną tj. (dochód roczny rodziny netto wskazany w tabeli nr 2 pkt 1 lub 3 podzielony przez 12 miesięcy).
Dochód netto miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na jedną osobę wynosi (tabela nr 2 pkt 6) - te pole obliczamy następująco: Dochód netto miesięczny w rodzinie po odliczeniu dochodu utraconego / doliczeniu dochodu uzyskanego (tabela nr 2 pkt 5) dzielimy przez ilość członków w rodzinie wpisanych we wniosku.
Uwaga! Ten dochód to dochód miesięczny w przeliczeniu na jedną osobę.

UWAGA! ŻADNA RUBRYKA NIE POWINNA ZOSTAĆ PUSTA, W MIEJSCA, KTÓRE NIEDOTYCZĄ NALEŻY WPISAĆ "0" LUB "-"

stopkadol