Jesteś tutaj: HomePomoc socjalna

Pomoc materialna

UWAGA STUDENCI ZMIANA REGULAMINU ŚWIADCZEŃ!
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją,
 sprawdźcie czy w dalszym ciągu jesteście uprawnieni do ubiegania się o nie w bieżącym roku.

W dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2232), która zmodyfikowała i doprecyzowała przepisy dotyczące ustalania okresu przysługiwania świadczeń dla studentów w powiązaniu z okresem studiowania.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce    (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.
Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Zarządzenie nr 17/2022 (z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie Zmiany Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr 62/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022)


Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi
w roku akademickim 2021/2022 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio
na stronie internetowej z odpowiednimi załącznikami

od 1 października 2021 r. do 18 października 2021 r. do godziny 14:00
zgodnie z harmonogramem w pokojach nr 18, 111
w budynku głównym Uczelni przy ul. Gabriela Narutowicza 9 w Ciechanowie

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych
posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie
do 18 października 2021 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2020 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wyniósł 3819 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r.)


Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2021/2022, a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

 • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Każdy Student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna”

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00
DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

STYPENDIA DLA STUDENTÓW - HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW

 Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Studenci Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium rektora
 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomoga

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni (aktualnie 1050 zł netto na osobę w rodzinie).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (np. student zakwaterowany w Domu Studenta).

Przy ustalaniu miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody osiągane przez następujących członków rodziny:

 • studenta,
 • małżonka studenta,
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
 • będące na utrzymaniu osób, o których mowa wyżej, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. Wysokość stypendium zależy od stopnia niepełnosprawności.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Przyczynami trudnego położenia życiowego studenta mogą być w szczególności choroba, niepełnosprawność lub śmierć członka rodziny, szkody spowodowane innym zdarzeniem losowym (np. pożarem, klęską żywiołową), utrata stałego źródła dochodu i in. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym.

Kto może ubiegać się o świadczenia?

Świadczenia mogą otrzymywać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcący się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od wieku.
Świadczenia przysługują nie dłużej niż przez okres 6 lat. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania. Nie ma znaczenia, czy student ubiega się o świadczenia oraz czy je pobiera.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 Od powyższych zasad istnieje wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych jeszcze na jednym kolejnym kierunku studiów przez okres nieprzekraczający 6 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów i zapomóg zawarte są w Regulaminie.

stopkadol 1110