Jesteś tutaj: HomePomoc socjalna

Pomoc socjalna

Studenci zainteresowani otrzymaniem pomocy materialnej w formie stypendiów i zapomogi w roku akademickim 2020/2021 mogą składać wnioski zarejestrowane uprzednio na stronie internetowej z odpowiednimi załącznikami

od 19 października 2020 r. do 16 listopada 2020 r. do godziny 14:00

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium rektora mogą być składane jedynie do 16 listopada 2020 r., po tej dacie nie będą przyjmowane.

Od 19 października 2020 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 8:00-15:00 w pokoju nr 18.

ZAREJESTROWANE WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1050 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2019 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. wyniósł 3244 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r.)

Przed wypełnieniem wniosków należy zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok akademicki 2020/2021, a w szczególności z wymogami wynikającymi z powyższego regulaminu dotyczącymi:

  • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Każdy Student zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku.

DRODZY STUDENCI

Prosimy o dostarczenie dokumentów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z REGULAMINU, który wraz z załącznikami (w tym wnioski) znajduje się na stronie internetowej uczelni puzim.edu.pl w zakładce: „DLA STUDENTA” -> „Pomoc socjalna

Wszystkie zmiany oraz szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów dotyczących świadczeń pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie świadczeń dla studentów PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Bardzo ważne dla terminowego otrzymania stypendium jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku.

Informacje dotyczące stypendium pod nr tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

stopkadol