Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM) jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy korzystającym ze zdobyczy wielu dziedzin nauki. Kształcenie na kierunku MiBM realizowane jest w formie studiów pierwszego stopnia trwających 7 semestrów (3,5 roku). Absolwent kierunku MiBM posiada podstawową wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Absolwent MiBM jest przygotowany do:

Program kształcenia studiów I stopnia na kierunku MiBM PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie przygotowuje absolwenta do kontynuacji studiów na II stopniu w technicznej uczelni akademickiej oraz ustawicznego kształcenia zawodowego. Może również podjąć pracę:

Solidne przygotowanie zawodowe absolwentów kierunku MiBM PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie jest wynikiem realizowanego procesu dydaktycznego, umożliwiającego uzyskanie:

Przedmioty podstawowe na kierunku MiBM to w szczególności:

Przedmioty kierunkowe to w szczególności:

Przedmioty uzupełniające na kierunku MiBM to w szczególności:

SPECJALNOŚCI:

INŻYNIERIA PRODUKCJI

Absolwenci specjalności Inżynieria Produkcji posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych w oparciu o współczesne koncepcje zarządzania produkcją oraz zarządzania jakością. W projektowaniu wykorzystuje techniki wspomagania komputerowego i uwzględnia nowoczesne materiały inżynierskie.
Absolwenci przygotowani są do typowej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania, realizacji i nadzoru produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak również do pracy w zespołach inżynierskich działów technologicznych dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Posiadane kwalifikacje umożliwią im podjęcie pracy w działach głównego mechanika, głównego technologa, głównego konstruktora oraz dziale kontroli i zapewnienia jakości jak również podjęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych. Zapoznają się z technikami wytwarzania, przesyłania i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Równocześnie zdobywają szeroki zasób wiedzy z przedmiotów podstawowych dla mechaniki i energetyki, takich jak mechanika płynów, termodynamika, wymiana ciepła.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

Jako inżynierowie energetycy mogą zdobyć pracę w przedsiębiorstwach projektujących i wykonujących systemy oraz urządzenia energetyczne, biurach projektowych pracujących na potrzeby energetyki oraz w instytucjach administracji państwowej i samorządowej związanych z sektorem energetycznym. Przedsiębiorstwa energetyczne są też miejscem praktyk odbywanych przez studentów po drugim, czwartym i szóstym semestrze studiów inżynierskich.

Przedmioty specjalnościowe w zakresie:

MECHATRONIKA

Mechatronika jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki.

Specjalność na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie obejmująca swym zakresem mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Mechatronika, jako inżynierskie połączenie i współdziałanie wymienionych nauk technicznych, jest zorientowana na projektowanie i wytwarzanie wielofunkcyjnych wyrobów działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku.

W szczególności absolwenci specjalności Mechatronika będą:

Ukończenie specjalności zapewnia:

Przedmioty specjalnościowe w zakresie: