Jesteś tutaj: HomeKierunek PIELĘGNIARSTWOMisja kierunku

Misja kierunku

MISJA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Wyrażamy głębokie przekonanie, że Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych stanie się ważną społecznością Uczelni, stanowiącą partnerską wspólnotę studentów, nauczycieli i innych pracowników.

Wyrażamy nadzieję, iż można zbudować jedność w różnorodności. Ufamy, iż w oparciu o te kardynalne cnoty osiągniemy zamierzone cele.

Naszym celem jest:

 •  sprawne i skuteczne organizowanie kształcenia studentów w celu uzyskania dyplomu pielęgniarki licencjata;
 • wypracowanie atmosfery entuzjazmu dla kształtowania rozwoju ogólnego, profesjonalnego  i naukowego każdego członka społeczności Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych ? Kierunku Pielęgniarstwo;
 • dążenie do rozwoju badań naukowych w zakresie pielęgniarstwa;
 • wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji;
 • przygotowanie studentów do pełnienia ról zawodowych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami  dydaktyczno ? naukowymi;
 • pozostawanie w świadomości naszych absolwentów jako nieustającej Alma Mater.

Wyrażamy:

 • entuzjazm dla idei humanizmu w pielęgniarstwie i kształtowania troski o człowieka w każdym miejscu i w każdym czasie;
 • chęć wprowadzania innowacji dla doskonalenia naszego procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • wolę pracy zespołowej zarówno w codziennej działalności dydaktycznej jak i w badaniach naukowych;
 • wolę współpracy z przyszłymi pracodawcami w zakresie  ewaluacji procesu kształcenia oraz identyfikowania  kwalifikacji i wiedzy absolwentów kierunku pielęgniarstwa, oczekiwanej na rynku pracy.

WIZJA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w obszarze nauczania pielęgniarstwa dostrzega potrzeby środowiska lokalnego, regionu i kraju. Ponadto uwzględniane zostają potrzeby rynku pracy oraz otoczenia społecznego. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi pozwala na konstruowanie programów kształcenia uwzględniających najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki pielęgniarskiej. Współpraca z zakładami leczniczymi  umożliwia studentom zdobywanie pożądanych kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie ich na oferowanych stanowiskach pracy.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo otrzymują dyplom licencjata pielęgniarstwa uznawany w kraju i Unii Europejskiej, który potwierdza zdobyte kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Zdobyte kwalifikacje potwierdzone dyplomem są spójne z sylwetką zawodową absolwenta i umożliwiają podejmowanie pracy na stanowiskach oferowanych w zakładach leczniczych różnego typu. Wydział nieustannie doskonali w zakresie pielęgniarstwa wszystkie obszary działalności  na rzecz studentów, pracowników dydaktycznych, administracji i bazy materialnej. Wydział zapewnia studentom i pracownikom dydaktycznym warunki umożliwiające rozwój  zawodowy oraz mobilność krajową i zagraniczną.

stopkadol