Studia pomostowe

piele3

projekt woz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie na kierunku : Pielęgniarstwo od 2008 roku realizuje Projekt systemowy pn. 
"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"
.

Za realizację Projektu systemowego pn. ?Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" odpowiada Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do poziomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa. Projekt powinien przyczynić się również do zwiększenia motywacji pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kariery zawodowej oraz zwiększenia prestiżu zawodowego i społecznego pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych.

Odbiorcami Projektu są pielęgniarki/pielęgniarze i położne posiadające świadectwo dojrzałości i ukończone liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Pierwszy nabór na studia pomostowe w ramach Projektu odbył się w październiku 2008 roku, a ostatni nabór zostanie przeprowadzony w roku akademickim 2013/2014.

Ukończenie studiów w ramach Projektu pozwoli na uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie umożliwiającym ich automatyczne uznanie w krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wykształcenia.

Szczegółowe informacje o projekcie: Europejski Fundusz Społeczny - www.efs.gov.pl Ministerstwo Zdrowia - www.studiapomostowe.mz.gov.pl

piele

stopkadol