Jesteś tutaj: HomeKierunek PIELĘGNIARSTWO

k pie

Kierunek PIELĘGNIARSTWO

WPROWADZENIE

Nauczanie w zakresie pielęgniarstwa odbywa się w oparciu o program nauczania zgodny ze standardem - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. Nr 106, poz. 631) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 128, poz. 770 z dnia 6 lipca 2012r.).

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają: stacjonarne - 3 lata (6 semestrów); niestacjonarne - uzupełniające pomostowe 1-1,5 roku (w zależności od rodzaju ukończonej szkoły średniej), stanowiąc autonomiczną formę studiów wyższych zawodowych I stopnia (profil praktyczny) i kończą się egzaminem dyplomowym praktycznym i teoretycznym, połączonym z obroną pracy licencjackiej.

Kształcenie na studiach stacjonarnych obejmuje 4.720 godzin, 2.420 godzin to kształcenie teoretyczne w zakresie nauk podstawowych - 480 godzin, nauk społecznych - 480 godzin, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej - 600 godzin, i nauk w zakresie opieki specjalistycznej - 860. Kształcenie praktyczne obejmuje zajęcia praktyczne w liczbie 1.100 godzin i praktyki zawodowe w liczbie 1.200 godzin. Student w toku studiów zdobywa 180 punktów ECTS.

Kształcenie na niestacjonarnych studiach zawodowych - pomostowych obejmuje: poziom A - 1.150 godzin, poziom B - 2.435 godzin, poziom C - 1.999 godzin, poziom D - 660 godzin.

Program studiów uwzględnia aktualne wymogi Unii Europejskiej. Kierunek pielęgniarstwo zaliczony został do obszaru studiów w zakresie zawodów regulowanych tj. objętych Dyrektywą Komisji Europejskiej "O wzajemnym uznawaniu dyplomów" (Directive 2005/36/EC). Oznacza to, że kształcenie w zawodach objętych Dyrektywą jest w znacznym stopniu zharmonizowane na poziomie europejskim, a uznawanie dyplomów jest automatyczne. W związku z powyższym dyplom ukończenia studiów i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Dowodem potwierdzającym spełnianie wymaganych standardów kształcenia pielęgniarek i położnych jest otrzymanie Certyfikatu Akredytacji. Realizacja kształcenia na kierunku pielęgniarstwo została wysoko oceniona przez instytucje zwierzchnie, Wydział Ochrony Zdrowia otrzymał akredytację na kształcenie, na kierunku - pielęgniarstwo na okres 5 lat - od Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego działającej przy Ministrze Zdrowia i na 6 lat od Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kadra dydaktyczna naszej uczelni dla realizacji tych założeń stara się, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki dydaktyczno-organizacyjne studiowania, tworzy klimat zaufania i współpracy, poszanowania godności studenta, swobody wypowiedzi, postulowania zmian, zgłaszania uwag i propozycji.

PODSTAWY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póżn. zmianami) określająca warunki funkcjonowania uczelni uniwersyteckich, w których m.in. odbywa się kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie licencjata i magistra.

2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkolę policealna albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 128, poz 770 z dnia 6 lipca 2012r.).

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko - dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. Nr 106, poz. 631).

5. DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

stopkadol