Misja kierunku

Misja kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uwzględnia związek naukowego i praktycznego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu nauczyciela, umożliwia wszechstronny rozwój studentów oraz motywuje ich do samodzielnego rozwoju. Poprzez swoją działalność oraz działalność absolwentów i wdrożony system Krajowych Ram Kwalifikacji, misją Uczelni i Wydziału jest również uczestnictwo w dokonywaniu zmian oblicza lokalnych środowisk i regionu, jako równorzędny partner o znaczeniu lokalnym i regionalnym.

   Naszym celem jest:

  • wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania/uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka,
  • kształtowanie umiejętności personalizowania procesu kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci/uczniów oraz wykorzystywanie w kreowanych sytuacjach edukacyjnych potocznej wiedzy dziecka/ucznia,
  • przygotowanie do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych) w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej/przedszkolnej i pozaprzedszkolnej,
  • rozwijanie wrażliwości etycznej, empatii, otwartości, refleksyjności oraz postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy, integralny rozwój uczniów i podejmowane działania pedagogiczne,

 

     W zakresie własnego rozwoju studenta, studia pozwolą na wykształcenie tzw. reflesyjnego praktyka, który będzie w stanie analizować i oceniać prawidłowości oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i ustalać obszary wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia swojej pracy.

stopkadol 1110