Jesteś tutaj: HomeKierunek Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolnaCharakterystyka kierunku

Charakterystyka kierunku

Studia na tym kierunku, umożliwiają zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wspartej wiedzą z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, etyki, niezbędnej dla rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, nauczania/uczenia się. Kształtują praktyczną umiejętność wykorzystywania jej w procesie organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, w tym praktyczną umiejętność diagnozy i interpretacji indywidualnych kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przygotowania i realizacji programu nauczania, wspomagającego rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.

Poziom kształcenia Jendolite studia magisterskie
Profil kształcenia praktyczny
Przyporzadkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz procentowy udział liczby punktów ECTS dla poszczególnych obszarów kształcenia w liczbie punktów ECTS koniecznej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomów i efektów uczenia się - Obszar nauk społecznych - 70%

- Obszar nauk humanistycznych - 30%
Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty uczelnia się Obszary kształcenia : 
 - obszar nauk społecznych
- obszar nauk humanistcznych

Dziedziny nauki :
-dziedzina nauk społecznych,
-dziedzina nauk humanistycznych
Dziedzina wiodąca - dziedzina nauk społecznych

Dyscypliny wynikające z nauk społecznych : 
  • pedagogika
  • psychologia
  • socjologia
  • nauki o poznaniu i komunikacji społecznej

Dyscyplina wiodąca - pedagogika

Dyscypliny wynikające z nauk humanistycznych :

  • filozofia,
  • nauki o rodzinie,
  • nauki o zarządzaniu,
  • językoznawstwo


Tytuł naukwy nadawany absolwentom Magister

stopkadol 1110