BAZY DANYCH W INTERNECIE

ENCYKLOPEDIE

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PWN

WIKIPEDIA - Wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii, działającej na zasadzie otwartej treści.

SŁOWNIKI

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO - Internetowy słownik PWN

LING.PL - Multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster's), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

DICT - słownik polsko <=> angielski

DEP - słownik polsko <=> niemiecki

BIBLIOGRAFIE I KATALOGI

BIBLIOGRAFIA BARA - Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA 1990-1995 - Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach. Tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych

REGIONY WSCHODNIEJ POLSKI - Baza wielodziedzinowa, obejmuje wydawnictwa opublikowane po 1990 r., prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

KARO - KATALOG ROZPROSZONY BIBLIOTEK POLSKICH - Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT

NUKaTNARODOWY UNWERSALNY KATALOG CENTRALNY - Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych

BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ - Ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, m.in.: Książki polskie od 1980, książki polskie podziemne od 1976-1989, artykuły z czasopism polskich od 1996, czasopisma polskie nowe, Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986, Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, Centralny Katalog Czasopism Polskich, informator o bibliotekach w Polsce, ISBN - Katalog Polskich Wydawców

POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA - Gromadzi i udostępnia różnorodne publikacje w języku polskim

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - Pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek

BIBLIOTEKA EUROPEJSKA - Celem portalu jest prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych

BIBLIOTEKA AUGUSTANA - Zawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych (html)

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI - Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). Dostępne bazy ze strony ICM: Elsevier, Springer i Web of Knowledge.

ELSEVIER - Dostęp pełnotekstowy do czasopism i książek na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych. Dostępne czasopisma: Microprocessors and Microsystems, New Scientist, Nursing Outlook

SCOPUS - Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

SPRINGER - Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WEB OF KNOWLEDGE - Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WILEY - Dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

EBSCO - Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych. Dostęp do zasobów tylko z komputerów uczelnianych

IBUK - Baza książek elektronicznych zawierająca podręczniki akademickie i publikacje naukowe.Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji specjalnych czytników. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW)

COPAC - Copac to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales

WORLDCAT - Katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE

REGIONALNE

BAŁTYCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje dotyczące regionu słupskiego: gazety i czasopisma, ulotki, mapy i plany, książki, pocztówki i zdjęcia. Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Archiwum Państwowego w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

BIALSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - różnorodne materiały regionalne zgromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie

BIBLIOTEKA CYFROWA DIECEZJI LEGNICKIEJ - prezentuje zbiory dwóch kościelnych ośrodków: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

BIBLIOTEKA CYFROWA – REGIONALIA ZIEMI ŁÓDZKIEJ - obejmuje dokumenty dotyczące Łodzi i regionu: archiwalne czasopisma, książki oraz zbiory specjalne

CHEŁMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - prezentuje najważniejsze zasoby regionalne, m.in.: czasopisma z lat 1779-1945, pocztówki chełmskie z początków XX wieku oraz dokumenty życia społecznego z okresu międzywojennego zawierające afisze i plakaty

CYFROWA ZIEMIA SIERADZKA - zdigitalizowane zbiory regionalne Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

CYFROWY DOLNY ŚLĄSK - projekt Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych w celu prezentacji na wspólnej platformie elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

ELBLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - materiały dotyczące historii i kultury miasta Elbląga oraz regionu

GDAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe zasoby o tematyce regionalnej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

IŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia regionalia oraz czasopisma ogólnokrajowe; projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie

INOWROCŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - gromadzi obiekty cyfrowe związane z Inowrocławiem

KOLBUSZOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - dokumenty cyfrowe dotyczące regionu kolbuszowskiego: książki regionalne, czasopisma – przedwojenne i współczesne, zdjęcia i dokumenty urzędowe; projekt prowadzony przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - projekt ma na celu udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji, będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu

KUJAWSKO-POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zabytki piśmiennictwa polskiego, dokumenty i materiały dotyczące Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz skrypty i podręczniki akademickie; projekt realizowany przez biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, finansowany z funduszy strukturalnych UE

ŁÓDZKA REGIONALNA BIBLIOTEKA CYFROWA (CYBRA) - udostępnia materiały biblioteczne dwóch łódzkich bibliotek: Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Docelowo będą włączane zasoby cyfrowe innych bibliotek regionu łódzkiego – głównie bibliotek uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB)

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski; dorobek intelektualny małopolskich twórców kultury, publikacje naukowe i edukacyjne oraz wirtualne wystawy

MAZOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA - kolekcje materiałów ważnych dla regionu mazowieckiego, a więc szeroko pojęte Varsaviaa i Mazoviana

NOWOHUCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zbiory regionalne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokumenty powstałe lub przechowywane na terenach historycznie związanych z Nową Hutą

OPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; są to m.in.: starodruki, rękopisy i zdjęcia dotyczące regionu

PŁOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - tworzona przez Towarzystwo Naukowe Płockie na bazie zbiorów jego Biblioteki im. Zielińskich. Docelowo PBC ma stanowić zasób wiedzy o Płocku, ziemi płockiej i Mazowszu oraz promować płockie dziedzictwo kulturowe i naukowe

PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe zasoby piśmiennictwa i kultury regionu

PODLASKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zabytki polskiego piśmiennictwa, dokumenty kartograficzne, graficzne, regionalia dotyczące Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny, a także skrypty i podręczniki dla studentów

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - prezentacje zabytki piśmiennicze i niepiśmiennicze znajdujące się w zasobach bibliotek województwa pomorskiego

RADOMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zdigitalizowane dokumenty dotyczące Radomia i regionu: przedwojenna prasa radomska, zdjęcia starego Radomia, dokumenty historyczne

SANOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - źródła dotyczące dziejów Sanoka i ziemi sanockiej, m.in z Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, Muzeum Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego; zabytki piśmiennictwa, unikalne zbiory z kolekcji regionalnych bibliotek śląskich

ŚWIĘTOKRZYSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach WBP w Kielcach oraz materiały i dokumenty dotyczące regionu świętokrzyskiego

TARNOBRZESKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia prasę regionalną, wartościowe, archiwalne wydawnictw regionalne, fotografie, dokumenty życia społecznego z regionu tarnobrzeskiego

TARNOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 1. Digitalizacja materiałów bibliotecznych”. Portal udostępnia szczególnie wartościowe stare druki oraz czasopisma, książki, druki ulotne itp. o tematyce regionalnej

TARNOWSKO-GALICYJSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia dokumenty ze zbiorów prywatnych z obszaru byłej Galicji; TGBC jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Cyfrowa Galicja” z siedzibą w Tarnowie

WEJHEROWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy uniklnych zbiorów z kolekcji regionalnych bibliotek

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - platforma służąca udostępnianiu cyfrowych źródeł informacyjnych o charakterze dydaktycznym i naukowym: najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, biblioteka skryptów i podręczników, wystawa unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek; inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego

ZACHODNIOPOMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA „POMERANIA” - udostępnia dokumenty stanowiące regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe oraz artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich

ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA (ZBC) - udostępnia w postaci elektronicznej publikacje naukowe, zbiory sztuki, materiały regionalne, dyplomy oraz inne dokumenty z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

INSTYTUCJONALNE

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje naukowe i dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych, jest realizowana na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z innymi ośrodkami akademickimi

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA KRAKÓW - powstała z połaczenia dwóch bibliotek AGH i Akademii Ekonomicznej. Przechowuje głównie podręczniki dla studentów i literaturę naukową zawiązaną z kierunkami kształcenia na obu uczelniach

ARMARIUM. DOMINIKAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia cyfrowe zbiory Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie

BIBLIOLOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA - publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA ORE - biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki, publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII - udostępnia zbiory cyfrowe podzielone na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI - udostępnia wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez IŁ, prace statutowe, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, fotografie z zakresu telekomunikacji, elektroniki, informatyki

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ODLEWNICTWA - udostępnia pełne teksty w następujących kolekcjach: Prace Instytutu Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa

BIBLIOTEKA CYFROWA KATEDRY LINGWISTYKI FORMALNEJ UW - udostępnia publikacje pracowników Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO - cyfrowe kopie książek, czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych; biblioteka powstała na bazie zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Państwowego w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ - udostępnia skrypty i NA Temat – pismo wydawane przez PK

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - projekt elektronicznej archiwizacji i publikacji materiałów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i techniki

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - projekt tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - udostępnia zasoby edukacyjne i publikacje naukowe pracowników Politechniki Warszawskiej, w skład biblioteki cyfrowej weszły również publikacje z wcześniejszej Kolekcji Elektronicznej Zbiorów Własnych PW

BIBLIOTEKA CYFROWA POLSKIEGO INSTYTUTU ANTROPOLOGII - umożliwia korzystanie z zawartości czasopism: Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa-Konteksty, udostępnia książki etnograficzne i prace PIA

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - prezentuje XIX i XX-wieczne czasopisma, czasopisma regionalne "drugiego obiegu" oraz wybrane cenne egzemplarze z kolekcji specjalnych – muzykalia, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, stare druki – znajdujące się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO - cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

BIBLIOTEKA CYFROWA WBP W LUBLINIE - udostępnia w formie elektronicznej zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

BIBLIOTEKA CYFROWA ZCDN - projekt prowadzony przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

CYFROWE ARCHIWUM KK NSZZ SOLIDARNOŚĆ - zdigitalizowany zasób Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

CYFROWA BIBLIOTEKA DIECEZJALNA W SANDOMIERZU - udostępnia cyfrowe wersje najbardziej wartościowych starodruków, inkunabułów i rękopisów z sandomierskiej biblioteki Diecezjalnej

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN POLONA) - prezentuje zbiory narodowe zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy

CYFROWA BIBLIOTEKA ORMIAŃSKA - projekt prowadzony przez Fundację Ormiańską KZKO

CYFROWE MUZEUM NARODOWE - portal udostępniający informacje o zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

CZYTELNIA WIRTUALNA KUL - udostępnia publikacje książkowe oraz czasopisma z XIX i początków XX wieku; projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

E-BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów specjalnych BUW, także dokumenty archiwalne dokumentujące historię UW i jego Biblioteki oraz źródła do historii badań naukowych, na razie głównie nauk historycznych i prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie

INFORMACJA W ŚWIECIE CYFROWYM - serwis Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; ok. 900 linków do pełnotekstowych prac naukowych z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, książek

INTERNETOWA BIBLIOTEKA WZORNICTWA - projekt Instytutu Wzornictwa Przemysłowego mający na celu upowszechnienie wzornictwa zarówno wśród ekspertów w dziedzinie designu czy przedsiębiorców i zarządów firm jak i wszystkich miłośników tej dziedziny sztuki. W zbiorach dostępnych on-line są publikacje w j. polskim i angielskim, unikalne fotografie oraz prezentacje multimedialne

JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - kolekcje specjalne Biblioteki Jagiellońskiej: Rękopisy, Projekt eSkryptorium, Starodruki, Grafika

KSIĘGOZBIÓR WIRTUALNY FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES - prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji, uczelnie teologiczne, parafie i ruchy katolickie

REPOZYTORIUM AMUR - udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH - udostępnia wybrane zdigitalizowane zbiory bibliotek Instytutów Naukowych, w tym pozycje zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz publikacje wydane przez Instytuty

REPOZYTORIUM CYFROWE UTP W BYDGOSZCZY - udostępnia informacje o dorobku naukowym oraz badaniach prowadzonych na Uczelni

REPOZYTORIUM INSTYTUTU BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN - zawiera artykuły naukowe pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki

REPOZYTORIUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ - udostępnia książki, skrypty, monografie, czasopisma wydane przez Politechnikę Krakowską oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA - udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK

ROLNICZA BIBLIOTEKA CYFROWA - wydawnictwa z dziedziny nauk rolniczych, ogrodnictwa, medycyny weterynaryjnej, zootechniki, leśnictwa oraz nauk pokrewnych; bibliotekę tworzą zbiory Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie i Oddziału w Puławach

REPOZYTORIUM KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - REPOZYTORIUM ERIKA - to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Zdeponowano tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne

WYBRANE KOLEKCJE CYFROWE

BIBLIA TYSIĄCLECIA - pełny tekst Biblii z wyszukiwarką, komentarzem, mapami, tablicami chronologicznymi

BIBLIOTEKA CYFROWA OŚRODKA KARTA - prezentuje archiwalia Ośrodka „Karta”, archiwum społecznego, które gromadzi materiały dotyczące XX w.

BIBLIOTEKA CYFROWYCH ARCHIWÓW TRADYCJI LOKALNEJ - najbardziej wartościowe archiwalia ze zbiorów bibliotek biorących udział w programie CATL; projekt prowadzony jest przez Ośrodek KARTA

BIBLIOTEKA LICEALISTY - biblioteka Portalu Edukacyjnego 6plus oferuje obszerny wybór lektur szkolnych dla licealistów

BIBLIOTEKA HUMANISTYCZNA - udostępniania publikacje z zakresu wszystkich dziedzin nauk humanistycznych: referaty konferencyjne, prace licencjackie i magisterskie, rozprawy doktorskie itp.

BIBLIOTEKA OTWARTEGO UNIWERSYTETU - materiały źródłowe do studiowania różnych dziedzin nauki, teksty oryginalne i tłumaczone przez wolontariuszy; wiadomości ze świata nauki

BIBLIOTEKA WIRTUALNA MATEMATYKI - pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych z dziedziny matematyki i fizyki

CEON - Centrum Otwartej Nauki pozyskuje i udostępnia treści naukowe, prace badawcze, a także promuje ideę otwartej nauki

COMPUTER SCIENCE JOURNAL - czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach periodyku publikowane są oryginalne prace z wielu dziedzin informatyki

CYFROWA BIBLIOTEKA DRUKÓW ULOTNYCH POLSKICH I POLSKI DOTYCZĄCYCH Z XVI, XVII I XVIII WIEKU - zawiera wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki, zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku”

CYFROWA BIBLIOTEKA ORMIAŃSKA - udostępnia zebrane i opracowane zasoby archiwalne, biblioteczne i muzealne Koła Zainteresowań Kulturą Ormian w Warszawie i Fundacji Ormiańskiej

CYFROWA KOLEKCJA CZASOPISM POLSKICH - prasa polska oraz polskie czasopisma naukowe; projekt Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

CZYTELNIA KWARTALNIKA „BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA” - czasopismo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

DZIENNIK USTAW RP NA UCHODŹSTWIE - część pierwsza kolekcji zawiera numery Dz.U. od 31.10.1939 r. do 22.12.1990 r., część II prezentuje urzędowe teksty Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza, budżety państwa, wykazy osób odznaczonych oraz inne; zbiory udostępniło Muzeum Historii Polski

EXLIBRIS – BIBLIOTEKA INTERNETOWA - zbiór literatury polskiej i obcej w formie e-booków

FABRICA LIBRORUM - serwis poetów i pisarzy oraz biblioteka klasyki polskiej i obcej, w tym podręczniki szkolne

GENEALOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA (GENBC) - książki, czasopisma i inne dokumenty o wartości genealogicznej ze zbiorów własnych oraz publikacje ze zbiorów uczestników projektu i osób prywatnych; projekt Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

ICM – BIBLIOTEKA WIRTUALNA - system sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego); płatny dostęp do naukowych baz danych, czasopism elektronicznych oraz bezpłatne korzystanie z kilku baz, informatorów; statystyki wykorzystania baz danych

MICKIEWICZ W SIECI - zbiór utworów A. Mickiewicza; projekt Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

OTWÓRZ KSIĄŻKĘ - kolekcja książek naukowych udostępnionych publicznie przez autorów – polskich naukowców; projekt prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW)

POLONIJNA BIBLIOTEKA CYFROWA - zamieszcza cyfrowe kopie unikalnych poloników z wybranych kolekcji zagranicznych

POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA - udostępniania polskie zasoby edukacyjne i kulturalne Internetu; projekt jest częścią Programu Powszechnej Edukacji Informatycznej

POLSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUK PRZYRODNICZYCH - pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych

POEZJA POLSKA - strony poświęcone polskiej poezji współczesnej; informacje na temat poezji, poetów i ich osiągnięć, imprez poetyckich, konkursów, spotkań; czat poetycki

POLSKIE DZIEŁA LITERACKIE W NOWOZELANDZKICH ZASOBACH INTERNETOWYCH - strona przygotowana przez Romana Antoszewskiego, zawierająca teksty klasyków, starodruki biologiczne, poezję emigracyjną 1939-1946, polonica nowozelandzkie, publikacje własne autora

POLSKIE PIŚMIENNICTWO NAUKOWE I TECHNICZNE ON-LINE - katalog HINT (Historia Nauka Technika) rejestruje materiały źródłowe do historii nauki i techniki w Polsce odszukane w archiwach i bibliotekach cyfrowych

PRASA W INTERNECIE. DIGITALIZACJA BIBLIOTECZNYCH ZASOBÓW CZASOPIŚMIENNICZYCH - internetowa prezentacja archiwalnych zasobów czasopiśmienniczych w Polsce na przykładzie „Tygodnika Ilustrowanego” i „Chimery”; projekt Biblioteki Instytutu Literatury Polskiej i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

PUBLICZNE CYFROWE ARCHIWUM AGNIESZKI OSIECKIEJ - zbiór zawiera dwie podstawowe części: osobiste materiały Poetki oraz z część literacką, na którą składają się pamiątki typu: programy teatralne, plakaty teatralne, recenzje itd.

REPOZYTORIUM CENTRUM OTWARTEJ NAUKI - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie

STAROPOLSKA ON-LINE - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku; przekłady; wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA - periodyk naukowy Klubu Teledetekcji Środowiska Polskiego Towarzystwa Geograficznego z zakresu geoinformatyki i teledetekcji środowiska

WIRTUALNA BIBLIOTEKA INŻYNIERA - artykuły, referaty, opracowania inżynierskie

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NBPORTAL.PL - biblioteka wirtualna Portalu Edukacji Ekonomicznej zawierająca teksty o tematyce finansowej

WIRTUALNA HISTORIA KSIĄŻKI - projekt Stanisława Skórki (Instytut Bibliotekoznawstwa AP w Krakowie) przedstawiający historię i rozwój książki na przestrzeni dziejów

WOLNE LEKTURY - portal zamieszcza utwory, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków; projekt koordynowany przez Fundację Nowoczesna Polska

ZIEMIAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia cyfrowe kopie czasopism: Verbum Nobile, Biuletynu Ziemiańskiego, Wiadomości Ziemiańskich, Archiwum Ziemiańskiego

NAUKI HUMANISTYCZNE

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN) - Udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, nuty oraz mapy. Składa się z kolekcji tematycznych: Czasopisma Polski międzywojennej, Kochanowski, Literatura dla dzieci i młodzieży, Mickiewicz, Norwid, Pierwodruki literatury polskiej, Powstanie styczniowe, Skarby Biblioteki Narodowej, Słowacki, Wydawnictwa konspiracyjne

WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - Projekt Uniwersytetu Gdańskiego, arcydzieła literatury polskiej, noty biograficzne

STAROPOLSKA ON-LINE - Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

ARTON - POLSKA LITERATURA HUMANISTYCZNA - Elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UNIWERSYTETU PEDAGOGICZENGO W KRAKOWIE - Czasopisma pedagogiczne on-line

NAUKOWY PRZEGLĄD DZIENNIKARSKI 

MEDIA - KULTURA - KOMUNIKACJA SPOŁECZNA - Dostęp pełnotekstowy

DZIENNIKARSTWO I MEDIA - Czasopismo Uniwersytetu Wrocławskiego – dostęp pełnotekstowy

STUDIA MEDIOZNAWCZE - Czasopismo Instytutu Dziennikarstwa UW - dostęp pełnotekstowy

FILMPOLSKI.PL INTERNETOWA BAZA FILMU POLSKIEGO - Film polski, film w prasie polskiej

EDUKACJA - Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych, selekcyjnie dobrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa od 1990 r.

THE INTERNET ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY - Internetowa encyklopedia filozofii, w języku angielskim

ALEX CATALOGUE OF ELECTRONIC TEXTS - Zbiór książek elektronicznych z zakresu angielskiej i amerykańskiej literatury pięknej, zawiera również podstawowy kanon tekstów filozoficznych w jęz. angielskim

PROJEKT GUTENBERG - Literatura piękna w języku angielskim

BIBLIOGRAPHIE DER DEUTSCHEN SPRACH UND LITERATURWISSENSCHAFT (BDSL) - Bibliograficzna baza danych z zakresu germanistyki i literatury niemieckiej

DEUTSCHE NATIONALBIBLIOGRAFIE - Bibliografia narodowa niemiecka i inne bazy bibliograficzne niemieckich landów

AMERICAN MEMORY - Projekt Narodowej Biblioteki Cyfrowej Stanów Zjednoczonych; historia Ameryki na podstawie dokumentów źródłowych drukowanych, dźwiękowych, wideo

PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH - Dostęp pełnotekstowy

LOGOPEDIA.NET.PL - Serwis dla rodziców nauczycieli

PRACOWNIA LOGOPEDY

CENTRUM LOGOPEDYCZNE - Poradnia Logopedyczna

LOGOPEDA.PL

E-czasopisma - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

NAUKI MEDYCZNE

POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA LEKARSKA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W KRAKOWIE

AKADEMIA MEDYCYNY - Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

CZYTELNIA MEDYCZNA - Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

BIOMED - Nauki medyczne

POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH - Dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE - Dostęp pełnotekstowy

PIELĘGNIARSTWO I ZDROWIE PUBLICZNE - Dostęp pełnotekstowy

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA - Dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej – dostępne z komputerów w Bibliotece Uczelnianej)

NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO - Portal internetowy pielęgniarek i położnych

ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO - Dostęp do tekstów archiwalnych

GERIATRIA - Dostęp do tekstów archiwalnych

E-ONKOLOGIA - Internetowy portal edukacyjny

WIRTUALNY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

PORTAL PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

EKONOMIA

BAZEKON - Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych

EBOR - Katalog wydawnictw (monografii, serii, dokumentów elektronicznych i czasopism) Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

EKONOMIA ON-LINE - Serwis ekonomiczny, kierujący czytelnika do internetowych źródeł informacji polskich i zagranicznych

BANKOWOŚĆ*FINANSE*SAMORZĄD - Bankowość, finanse, zarządzanie

e-FINANSE - Kwartalnik wydawany w języku angielskim

SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA - Pismo Edukacyjne

EUROSTAT - Baza statystyczna Unii Europejskiej

FINANSE - Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN – dostęp pełnotekstowy

D-FINANSE/WORTAL - Dydaktyka finansów w szkołach wyższych

STUDIA EKONOMICZNE - Czasopismo Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN - wersja pełnotekstowa

HANDEL WEWNĘTRZNY - Czasopismo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - dostęp pełnotekstowy

GOSPODARKA NARODOWA - Czasopismo Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH - archiwum

ROLNICTWO, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA - Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z ok. 270 czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów pokonferencyjnych oraz aktów prawnych. Obejmuje całe piśmiennictwo krajowe. Baza budowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią placówki naukowe. Tematyka: szeroko pojęta gospodarka żywnościowa, rolnictwo, leśna gospodarka niedrzewna, przemysł spożywczy.

AGRICOLA (AGRICurturalOnLine Access) - Zawiera opisy z książek, serii i czasopism notowanych przez Narodową Bibliotekę Rolniczą USA i instytucje z nią współpracujące. Tematyka: rolnictwo ogólnie gospodarka zwierzęca, akwakultura, biotechnologia, botanika, ekonomia i ekonomika rolnictwa, inżynieria i mechanizacja rolnictwa, entomologia, środowisko, zarządzanie, żywienie i technologia, finansowość rolna, przemysł spożywczy, leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, ekologia, parazytologia, socjologia wsi, gleboznawstwo, medycyna weterynaryjna. Język angielski

AGRO - Baza danych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rejestruje publikacje (w formie opisów bibliograficznych i streszczeń) z ok. 900 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych obejmujących nauki przyrodnicze, rolnicze oraz dziedziny pokrewne; w tym m. in. technologię żywności, naukę o żywieniu, dietetykę, choroby człowieka, roślin i zwierząt, ochronę środowiska, biotechnologię, biochemię, mikrobiologię

ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES: EJPAU

FREE AGRICULTURAL JOURNALS - Wolny dostęp do 120 tytułów czasopism rolniczych i z dziedzin pokrewnych ze strony United States Agricultural Information Network (USAIN)

INŻYNIERIA ROLNICZA

PSJC - POLISH SCIENTIFIC JOURNAL CONTENTS - Baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych. Baza jest opracowana w języku angielskim

OCHRONA ŚRODOWISKA - Czasopismo naukowe

INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - Dostęp do wersji pełnotekstowej – archiwum

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH - Dostęp pełnotekstowy

AGRONEWS - Portal rolny, Środki ochrony roślin, Telewizja rolnicza, Ceny skupu, Ceny żywca, Ceny zbóż, Forum rolne

AGROPLONY - Portal Rolniczy. Rolnictwo w Polsce - najciekawsze informacje rolnicze

ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - Polskie czasopismo naukowe z zakresu ochrony i inżynierii środowiska

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS - Prace z inżynierii lądowej i środowiska

CZASOPISMO TECHNICZNE. ŚRODOWISKO

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Czasopismo elektroniczne wydawane w AGH

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE - Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (wersja archiwalna)

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE - Wersja archiwalna

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ZESZYTY NAUKOWE. INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA - Wersja archiwalna

www.ekologia.plPortal ekologiczny promujący zdrowy styl życiawww.farmer.plportal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dopłatywww.tygodnik-rolniczy.plTygodnik Poradnik Rolniczy – dopłaty, maszyny, uprawa, wieś, hodowlawww.gospodarz.plGospodarz.pl - portal rolniczy - wiadomości,ogłoszenia,maszyny,hodowlawiescirolnicze.plWieści Rolnicze - Portal dla rolników: ceny rolnicze, hodowla, uprawy, technikawww.wrp.plWiadomości Rolnicze Polska

MATEMATYKA I INFORMATYKA

BIBLIOTEKA WIRTUALNA MATEMATYKI - Pełnotekstowa baza publikacji polskich z zakresu matematyki

ARXIV.ORG - Archiwum publikacji z fizyki, matematyki, informatyki i biologii kwantowej

MATH - Abstraktowa matematyczna baza danych

DML: DIGITAL MATHEMATICS LIBRARY - Pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych

EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA - Dostęp pełnotekstowy

e-INFORMATICA JOURNAL - Software Engineering Journal - dostęp pełnotekstowy w języku angielskim

NETWORLD - Dostęp pełnotekstowy - archiwum

COMPUTER RESELLER NEWS POLSKA - Dostęp pełnotekstowy - archiwum (bezpłatna prenumerata)

COMPUTER SCIENCE - Dostęp pełnotekstowy

EDUKACJA TECHNICZNA I INFORMATYCZNA

HAKIN9 - Dostęp pełnotekstowy

INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROELECTRONICS AND COMPUTER SCIENCE

IT PROFESSIONAL - Dostęp pełnotekstowy

PIONIER MAGAZINE

PRZEGLĄD PRAWA TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH. ICT LAW REVIEW

STUDIA INFORMATICA. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - Dostęp pełnotekstowy

TECHNIKI KOMPUTEROWE. BIULETYN INFORMACYJNY - Dostęp pełnotekstowy

TELEKOMUNIKACJA I TECHNIKI INFORMACYJNE - Dostęp pełnotekstowy - archiwum

ZESZYTY NAUKOWE WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI - Dostęp pełnotekstowy

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI W ŁODZI. TEORIA I ZASTOSOWANIA INFORMATYKI - Dostęp pełnotekstowy

ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA - Dostęp pełnotekstowy

PRO DIALOG. COMPUTER PROGRAMMING AND APPLICATIONS - Dostęp pełnotekstowy

DYDAKTYKA INFORMATYKI - Dostęp pełnotekstowy

TECHNIKA

WIRTUALNA BIBLIOTEKA INŻYNIERA - Jest to przedsięwzięcie, które pozwoli zainteresowanym - inżynierom, projektantom, wykonawcom, naukowcom i studentom korzystać z zasobów informacji powstałej w polskim środowisku technicznym. W pierwszym etapie WBIR gromadzić będzie publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa. Przyjęto zasadę, że publikacje dostępne w zasobach WBIR są już z reguły wcześniej drukowane w wydawnictwach konferencyjnych, czasopismach lub książkach ale dopuszczone są także sytuacje gdy publikacja będzie dostępna wyłącznie w WBIR w postaci elektronicznej

BAZTECH - Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków inte dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 350 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism, zeszytów naukowych wydawanych przez 20 biblioteka akademickich, materiałów konferencyjnych. Zakres: od 1998

KNOVEL - Pełnotekstowa baza z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Umożliwia dostęp do książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych takich wydawców jak m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse

DIAGNOSTYKA - Czasopismo naukowe

IZOLACJE. BUDOWNICTWO. PRZEMYSŁ. EKOLOGIA

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE - Dostęp pełnotekstowy

ELEKTRO.INFO.PL - Dostęp pełnotekstowy - archiwum

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA - Czasopisma elektroniczne AGH – wersja pełnotekstowa

MIESIĘCZNIK PAK - POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - Dostęp pełnotekstowy - archiwum

BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA - Czasopismo naukowe

NORMY

KATALOG POLSKICH NORM - Informacja o Polskich Normach. Zakres: stan aktualny (aktualizacja miesięczna)

BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP - Wynalazki, Wzory użytkowe, Znaki towarowe, Międzynarodowe znaki towarowe - porozumienie madryckie, Wzory przemysłowe, Wzory zdobnicze, Oznaczenia geograficzne, Topografie układów scalonych

NAUKA

NAUKA POLSKA - Portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez nasz Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.

SYNABA - Baza danych SYNABA jest bazą wielotematyczną, gromadzącą informacje o pracach naukowo-badawczych, rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyzach naukowych wykonywanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

SYMPO - baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych dostępnych w bibliotekach polskich. Rejestruje ona dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r. Zawiera ok. 27100 rekordów i aktualizowana jest w trybie cotygodniowym. Zakres: od 1980

e-PUBLIKACJE NAUKI POLSKIEJ - Wielodziedzinowe

PRAWO

Sejm - Internetowy System Aktów Prawnych - Baza zawiera akty prawne, ustawy, regulaminy, Internetowy System Aktów Prawnych zawierający opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919-2007 oraz Monitor Polski w latach 1946-2007

LEX - Polski Serwer Prawa - Zawiera pełne teksty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego za lata 1995-2005, bazy adresowe, katalog stron prawniczych, najnowsze akty prawne i orzeczenia, wykazy prawników i kancelarii, zbiory linków

e-prawnik.pl - Porady prawne online - Serwis e-prawnik.pl, należący do firmy Legalsupport sp. z o. o., jest czołowym, polskim portalem oferującym kompendium wiedzy na temat prawa, w tym wiadomości o zmianach w obowiązujących przepisach, projekty nowych aktów prawnych, a także wzory pism i urzędowych formularzy

WYDAWNICTWA W PDF

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ im. Józefa Tuliszkowskiego, PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY - Szkolenie strażaków ratowników OSP - część ISzkolenie strażaków ratowników OSP - część IISzkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla Strażaków Ratowników OSP

PRACA SOCJALNA

Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami (Dorota Podgórska-Jachnik, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014)

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (Dorota Podgórska-Jachnik, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2014)

Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie (Leon Zarzecki, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012)

Nowe kompetencje pedagogiczne pracowników służb społecznych wyzwaniem zmian współczesnego światapracowników służb społecznych wyzwaniem zmian współczesnego świata (Adam Solak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, 2013)

Determinanty funkcjonowania osoby pozostającej bez pracy oraz uwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnymuwarunkowania współpracy z pracownikiem socjalnym (Dariusz Polakowski)

KSIĄŻKI W PDF

Martin Evans - "Arduino w akcji"

Paweł Bożyk - "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne"

Ekonomia - skrypt (2018)

Ekonomia Międzynarodowa (nr 8, 2014)

Antoni B. Stępień - "Wstęp do filozofii"

Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka - "Opakowania w systemach logistycznych"

Biuro Prewencji I Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - "Uprawnienia funkcjonariusza policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej"

Elżbieta Goźlińska - Maszyny elektryczne

Małgorzata Czuryk - Bezpieczeństwo państwa - zagadnienia prawne i administracyjne

Ciekanowski Z, Nowicka J, Wyrębek H: Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń

Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy

Andrzej Józef Kozłowski - Kadra kierownicza administracji państwowej

Andrzej Józef Kozłowski - Samorząd terytorialny w Polsce - Historia. Ustrój. Finanse. Zarządzanie

Andrzej Józef Kozłowski - Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego

Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym

Andrzej Józef Kozłowski - Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja. Diagnoza. Kierunki zmian

Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym

Andrzej Józef Kozłowski, Mroziewski Marian, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Zarządzanie w organizacjach zhierarchizowanych. Wybrane problemy zarządzania w administracji publicznej i Policji

R. Walkowiak, I. Z. Czaplicka-Kozłowska, A. J. Kozłowski, S. Stachowska - Zarządzanie potencjalem spolecznym organizacji

CZASOPISMA - KATALOGI, CZYTELNIE

ARIANTA - Baza zawiera informacje oraz linki do ok. 2600 tytułów polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Bazę tworzą pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

DOAJ - Udostępnia zbiór 2280 tytułów czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe (w tym z zakresu nauk technicznych i ścisłych). Aktualnie w 649 z tych czasopism możliwe jest przeszukiwanie zasobów na poziomie artykułu. Serwis zapewnia otwarty dostęp do pełnych tekstów. Tematyka: architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia

CZYTELNIA CZASOPISM - Wielodziedzinowa

e-WYDAWNICTWO - Wielodziedzinowe

ELEKTRONISCHE ZEITSCHRIFTENBIBLIOTHEK (EZB) - Biblioteka Czasopism Elektronicznych "LISTA REGENSBURGSKA" - Gromadzi interdyscyplinarne e-czasopisma naukowe. Informacja o tym, czy użytkownik może uzyskać wersję pełnotekstową dokumentu wzorowana jest na systemie świateł drogowych. Zielone światło oznacza czasopisma darmowe. Artykuły z tych czasopism dostępne są w wersji pełnotekstowej. Żółte światło dotyczy tych czasopism, na które licencje biblioteka posiada. Czerwone światło oznacza czasopisma, na które nie wykupiono subskrypcji. W tym przypadku można jedynie zobaczyć spis treści, czasami także abstrakty

Kwartalnik Policyjny - Czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wydawane od 2007 roku. Poruszane w nim kwestie to m. in. zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, pragmatyki policyjnej, kwestie istotne dla szkolnictwa policyjnego oraz tematy z zakresu zarządzania, prawa i administracji, a także zagadnienia dotyczące współpracy Policji z innymi służbami i instytucjami, jak również z samorządem lokalnym

OBRONNOŚĆ - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - Zeszyty są wydawnictwem prezentującym osiągnięcia doktorantów i studentów WZiD w obszarze i dziedzinie nauk społecznych. Teksty publikowane na łamach kwartalnika dotyczą szeroko rozumianej obronności sytuowanej w obszarach wiedzy: sztuki wojennej, polemologii, logistyki i ekonomiki obrony, lotnictwa, zarządzania w środowisku informacyjnym, zarządzania obronnością i bezpieczeństwem, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, edukacji obronnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz w innych obszarach wiedzy mających związek z obronnością

Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy - miesięcznik, Redaktor Naczelna - Prof. Józefa Bałachowicz

CZASOPISMA - PRACA SOCJALNA

Pedagogika Społeczna - kwartalnik, Redaktor Naczelny - Prof. Wiesław Theiss. Kwartalnik jest prowadzony zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy/użytkowniczki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie Pedagogiki Społecznej bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/autorki

Praca Socjalna - dwumiesięcznik, Redaktor Naczelny - prof. Jerzy Szmagalski

Zeszyty Pracy Socjalnej - kwartalnik - Redaktor naczelny - dr hab. prof. UJ Lucjan Miś

OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMA I GAZETY

newsweek

rzeczpospolita logo2013

tygodnikwed

wedkarz

gaz-wprost1

wrozka

znak

logo zw

PRASA LOKALNA

Gazeta Warmińska

Extra Ciechanów

Głos Mławy

Extra Płońsk

tc

gazeta mlawska

tygodnik dzialdowski

tygodnik makowski

tygodnik przasnyski

LOKALNE PORTALE INTERNETOWE

logoKuriermlawskiM
mlawainfo
naszamlawa
portalmlawa
strefamlawy
ciechanowinaczej
ciechanowonline
eciechanow
mojanidzica
mojedzialdowo
logoKurierzurominski
zuromin24