WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA

studia 1

Kandydaci na studia po wypełnieniu warunków rejestracji online, składają w Biurze Rekrutacji Uczelni następujące dokumenty:

1) ankietę osobową kandydata z wybranym kierunkiem studiów (z wklejonym zdjęciem - jak do dowodu osobistego, tożsame z fotografią wgraną do systemu irk.puzim.edu.pl), wygenerowaną przez elektroniczny system rekrutacji.

2) na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie poświadczoną przez Uczelnię kopię oryginału lub odpisu (oryginał do wglądu) albo odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się okazania oryginału do wglądu), jednego z następujących dokumentów:

3) fotografia jak do dowodu osobistego wgrana do systemu

4) zaświadczenie lekarskie(lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów. Aktualny wykaz podmiotów prowadzących badania,

5) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnejna wskazany numer konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji, Wysokość określa odrębne zarządzenie. Kandydaci na studia, którzy posiadają stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym dokumentem wiarygodnie określającym niepełnosprawność, zwolnieni są z opłaty pobieranej podczas rekrutacji.

 

studia 2

Kandydaci na studia po wypełnieniu warunków rejestracji online, składają w Biurze Rekrutacji Uczelni następujące dokumenty:

studia 3

Studia jednolite magisterskie kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów studiów I stopnia – kierunek pedagogika, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

Kandydaci na studia po wypełnieniu warunków rejestracji online, składają w Biurze Rekrutacji Uczelni następujące dokumenty:

studia 4

W przypadku cudzoziemców ponadto: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych zalegalizowane lub opatrzony apostille ( jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.)