Jesteś tutaj: HomeKandydatDla kandydata

Podyplomowe Studia „Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela” trwają 3 semestry.

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat).

Termin rekrutacji trwa od 12 lipca do 31 sierpnia 2021, a rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na 25 września 2021.

Dokumenty kandydat składa bądź przesyła do Dziekanatu - Biura Rekrutacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51, Ciechanów 06-400. Za skuteczne dostarczenie dokumentów uznaje się termin ich wpływu na Wydział.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • zgłoszenie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia,) załącznik do pobrania
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia), załącznik do pobrania
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat), (oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika),

W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą albo w całości w formule online, albo w formule łączonej - częściowo online i częściowo w siedzibie Uczelni.

Nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Czesne

 • Wysokość czesnego za uczestnictwo w studiach podyplomowych trwających 3 semestry wynosi 3450,00 zł tj. za każdy semestr 1150,00 zł - opłata semestralna za studia podyplomowe może być pobierana jednorazowo lub ratalnie.
 • Opłata czesnego w formie semestralnej jest wnoszona w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. W przypadku podziału opłaty semestralnej na dwie raty, pierwszą ratę należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, drugą ratę nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru.
 • W przypadku rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty obowiązują stawki powiększone o 2%. W  takim przypadku wysokość opłat za semestr wynosi 2 x po 586,50 zł.
 • Czesne uczestnik studiów podyplomowych wnosi na indywidualny numer rachunku wygenerowany przez Uczelnię w określonym terminie.

Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej trwają 4 semestry. Obejmują łącznie 650 godzin zajęć, w tym 120 godzin praktyk.

Na studia mogą być przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat). Są skierowane głównie do osób, które ukończyły studia pedagogiczne, psychologiczne, polonistyczne, medyczne, z nauk o zdrowiu, pielęgniarskie, aktorskie, dziennikarskie.

Termin rekrutacji trwa od 12 lipca do 31 sierpnia 2021, a rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na 25 września.

Dokumenty kandydat składa bądź przesyła do Dziekanatu - Biura Rekrutacji Studiów Podyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51, Ciechanów 06-400. Za skuteczne dostarczenie dokumentów uznaje się termin ich wpływu na Wydział.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • zgłoszenie o przyjęcie na studia podyplomowe (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia,) załącznik do pobrania
 • kwestionariusz osobowy (zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych, Kształcenia Specjalistycznego oraz Innych Form Kształcenia), załącznik do pobrania
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pełnej co najmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat), (oryginał lub jego odpis do wglądu w celu poświadczenia przez upoważnionego pracownika),
 • zaświadczenie od logopedy dotyczące poprawności wymowy, w przypadku braku zaświadczenia przewidywana jest rozmowa kwalifikacyjna,
 • zaświadczenie od laryngologa lub foniatry o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

W zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia odbywać się będą albo w całości w formule online, albo w formule łączonej - częściowo online i częściowo w siedzibie Uczelni.

Nie jest pobierana opłata rekrutacyjna.

Czesne

 • Wysokość czesnego za uczestnictwo w studiach podyplomowych trwających 4 semestry wynosi 6800,00 zł tj. za każdy semestr 1700,00 zł - opłata semestralna za studia podyplomowe może być pobierana jednorazowo lub ratalnie.
 • Opłata czesnego w formie semestralnej jest wnoszona w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. W przypadku podziału opłaty semestralnej na dwie raty, pierwszą ratę należy wpłacić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru, drugą ratę nie później niż na miesiąc przed zakończeniem semestru.
 • W przypadku rozłożenia opłaty semestralnej na dwie raty obowiązują stawki powiększone o 2%. W takim przypadku wysokość opłat za semestr wynosi 2 x po 687,00 zł.
 • Czesne uczestnik studiów podyplomowych wnosi na indywidualny numer rachunku wygenerowany przez Uczelnię w określonym terminie.

Studia podyplomowe nadają uprawnienia logopedyczne. Aby pracować z dziećmi w placówkach oświatowych należy posiadać także przygotowanie pedagogiczne. W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, można je uzupełnić w murach naszej Uczelni. Nasza Uczelnia umożliwia Słuchaczom zapisanie się na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.


 studia

Studia I stopnia   

bezpieczenstwo ekonomia elektronika
informatyka inzynieria logistyka
mechanika pielegniarstwo pracasocjalna
rolnictwo    

 Jednolite studia magisterskie  

pedgogika    

Studia II stopnia

pielegniarstwo 2 pracasocjalna 2 zarzadzanie

 

INFORMATOR 2020/2021

informator2021 

informator
zarzadzanie 150 150
bezpiecz 150 150
pedagogika 150 150
mechanika 150 150
pielegniarstwo 150 150
inzynieria 150 150
ekonomia 150 150
logistyka 150 150
elektronika 150 150
pracasoc 150 150
rolnictwo 150 150 2
informatyka 150 150
zasady 150 150
dokumenty 150 150
terminy 150 150
pomoc 150 150
kontakt 150 150
doradca 150 150

logo puz

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BIURO REKRUTACJI

ul. Gabriela Narutowicza 9,
06 – 400 Ciechanów
tel. 0-23 672 20 50 wew. 2011
tel. 0-23 672 62 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

studia 1

Kandydaci na studia po wypełnieniu warunków rejestracji online, składają w Biurze Rekrutacji Uczelni następujące dokumenty:

1) ankietę osobową kandydata z wybranym kierunkiem studiów (z wklejonym zdjęciem - jak do dowodu osobistego, tożsame z fotografią wgraną do systemu irk.puzim.edu.pl), wygenerowaną przez elektroniczny system rekrutacji.

2) na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie poświadczoną przez Uczelnię kopię oryginału lub odpisu (oryginał do wglądu) albo odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się okazania oryginału do wglądu), jednego z następujących dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);
 • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. I w/w ustawy;
 • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
 • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

3) fotografia jak do dowodu osobistego wgrana do systemu

4) zaświadczenie lekarskie(lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów. Aktualny wykaz podmiotów prowadzących badania,

5) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnejna wskazany numer konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji, Wysokość określa odrębne zarządzenie. Kandydaci na studia, którzy posiadają stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym dokumentem wiarygodnie określającym niepełnosprawność, zwolnieni są z opłaty pobieranej podczas rekrutacji.

 

studia 2

Kandydaci na studia po wypełnieniu warunków rejestracji online, składają w Biurze Rekrutacji Uczelni następujące dokumenty:

 • ankietę osobowąkandydata z wybranym kierunkiem studiów (z wklejonym zdjęciem - jak do dowodu osobistego, tożsame z fotografią wgraną do systemu irk.puzim.edu.pl), wygenerowaną przez elektroniczny system rekrutacji
 • na studia drugiego stopnia na kierunki: Zarządzenie i Praca socjalnamoże być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podczas składania dokumentów należy przekazać kserokopię dyplomu lub odpisu do dyplomu i suplementu celem poświadczenia przez Uczelnię (oryginał do wglądu) albo odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się okazania oryginału do wglądu).
 • na studia drugiego stopnia na kierunek Pielęgniarstwomoże być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, Wskazane załączenie dokumentów potwierdzających aktywność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Podczas składania dokumentów należy przekazać kserokopię dyplomu lub odpisu do dyplomu i suplementu celem poświadczenia przez Uczelnię (oryginał do wglądu) albo odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się okazania oryginału do wglądu),
 • fotografia, jak do dowodu osobistego wgrana do systemu
 • zaświadczenie lekarskie(lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów. Aktualny wykaz podmiotów prowadzących badania,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnejna wskazany numer konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji, Wysokość określa odrębne zarządzenie. Kandydaci na studia, którzy posiadają stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym dokumentem wiarygodnie określającym niepełnosprawność, zwolnieni są z opłaty pobieranej podczas rekrutacji.

studia 3

Studia jednolite magisterskie kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla absolwentów studiów I stopnia – kierunek pedagogika, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej

Kandydaci na studia po wypełnieniu warunków rejestracji online, składają w Biurze Rekrutacji Uczelni następujące dokumenty:

 • ankietę osobowąkandydata z wybranym kierunkiem studiów (z wklejonym zdjęciem - jak do dowodu osobistego, tożsame z fotografią wgraną do systemu irk.puzim.edu.pl), wygenerowaną przez elektroniczny system rekrutacji
 • na studia jednolite magisterskie kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – kierunek pedagogika, przygotowująca do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podczas składania dokumentów należy przekazać kserokopię dyplomu lub odpisu do dyplomu i suplementu celem poświadczenia przez Uczelnię (oryginał do wglądu) albo odpis poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem (w tym przypadku nie wymaga się okazania oryginału do wglądu).
 • fotografia, jak do dowodu osobistego wgrana do systemu
 • zaświadczenie lekarskie(lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej na wybranym kierunku studiów. Aktualny wykaz podmiotów prowadzących badania,
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnejna wskazany numer konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji, Wysokość określa odrębne zarządzenie. Kandydaci na studia, którzy posiadają stopień niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub innym dokumentem wiarygodnie określającym niepełnosprawność, zwolnieni są z opłaty pobieranej podczas rekrutacji.

studia 4

W przypadku cudzoziemców ponadto: świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych zalegalizowane lub opatrzony apostille ( jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.)

 • poświadczoną przez Uczelnię kopię wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument potwierdzający ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub certyfikat znajomości języka polskiego. Komisja Rekrutacyjna na danym wydziale w przypadku wątpliwości może wezwać kandydata i sprawdzić jego znajomość języka polskiego przed przyjęciem na studia ,
 • poświadczoną przez Uczelnię kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego Kuratora Oświaty,
 • oryginał tłumaczenia świadectwa oraz wszystkich innych wymaganych dokumentów, które wydane są w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie,
 • w przypadku cudzoziemca polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu studiów,
 • oryginał pełnomocnictwa wystawiony przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia dla osoby składającej w jego imieniu komplet wymaganych dokumentów.

stopkadol 1110