Proces Boloński

WDRAŻANIE POSTANOWIEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO w PWSZ w CIECHANOWIE

 

W dniu 19 czerwca 1999r. ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Dokument zawiera zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich, a jego głównym celem jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area).

Realizacja Procesu Bolońskiego (1999) to:

Polska włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej m.in. podejmując działania zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu Sokrates/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. Głównym celem Procesu Bolońskiego jest polepszenie mobilności absolwentów europejskich uczelni oraz poprawa szans na zatrudnienie obywateli Europy na globalnym rynku pracy, co przekładać się będzie na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności europejskich systemów szkolnictwa wyższego.

Postanowienia Deklaracji Bolońskiej wdrażane są również w PWSZ w Ciechanowie

- możliwość ukończenia studiów I stopnia w ciągu trzech, trzech i pół lat w ramach prowadzonych kierunków studiów; - możliwość studiowania według programów      
  indywidualnych; 
- wprowadzenie systemu punktów ECTS ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów; 
- kształtowanie przyszłej zawodowej kadry zgodnie z wymaganiami rynku pracy;
- tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów i nauczycieli akademickich; 
- możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych; 
- propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Proces Boloński związany jest także z tworzeniem Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) i jest integralną częścią zmian dążących do stworzenia przez Unię Europejską tzw. Europy Wiedzy (European of Knowledge). Obecnie w realizację tego projektu zaangażowanych jest ponad 40 państw.