Proces Boloński

WDRAŻANIE POSTANOWIEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO w PWSZ w CIECHANOWIE

 

W dniu 19 czerwca 1999r. ministrowie edukacji 29 krajów podpisali Deklarację Bolońską. Dokument zawiera zadania prowadzące do zbliżenia systemów szkolnictwa wyższego krajów europejskich, a jego głównym celem jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area).

Realizacja Procesu Bolońskiego (1999) to:

 • wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów studiów oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu, 
 • przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch głównych poziomach: licencjackim i magisterskim ("pre-licence" i "post-licence"); 
 • stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
 • promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz kadry administracyjnej; 
 • promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
 • promocja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i rozwoju badań.

Polska włączyła się w proces wdrażania Deklaracji Bolońskiej m.in. podejmując działania zmierzające do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijając dwustopniowy system studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołując Państwową Komisję Akredytacyjną, promując mobilność np. w ramach programu Sokrates/Erasmus lub dwustronnych umów międzynarodowych itp. Głównym celem Procesu Bolońskiego jest polepszenie mobilności absolwentów europejskich uczelni oraz poprawa szans na zatrudnienie obywateli Europy na globalnym rynku pracy, co przekładać się będzie na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności europejskich systemów szkolnictwa wyższego.

Postanowienia Deklaracji Bolońskiej wdrażane są również w PWSZ w Ciechanowie

 • W ramach dbałość o standardy i jakość kształcenia PWSZ w Ciechanowie wdraża własny system jakości kształcenia, weryfikowane później przez Państwową Komisję Akredytacyjną
 • Wprowadzając boloński system kształcenia, PWSZ w Ciechanowie identyfikuje się z ideą powołania Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i uznaje za słuszne postanowienia zawarte we Wspólnej deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji podpisanej 29 czerwca 1999 r.
 • W roku akademickim 2005/2006 PWSZ w Ciechanowie wprowadziła na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych nowoczesne programy nauczania oraz europejski system punktów - ECTS (European Credit Transfer System). 
 • System boloński zapewnia dużą elastyczność studiowania dla studentów oraz pozwala na indywidualizację programów studiów, umożliwiający równoległe studiowanie przez studenta na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po uzyskaniu I stopnia studiów. Studenci PWSZ w Ciechanowie mogą więc korzystać w pełni z oferty dydaktycznej szkół wyższych w Europie i na świecie oraz odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia. 
 • Zgodnie z założeniami Deklaracji Bolońskiej na PWSZ w Ciechanowie prowadzonych jest w ramach ustawicznego kształcenia bogata oferta studiów podyplomowych a także szkolenia i kursy. PWSZ w Ciechanowie posiada statut jednostki szkolącej i wpisana jest w rejestr Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 
 • PWSZ w Ciechanowie współpracuje z uniwersytetami, akademiami, szkołami wyższymi, instytucjami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, dzięki czemu następuje poszerzenie oferty dydaktycznej, jak i pogłębienie wiedzy nauczycieli akademickich. W ramach współpracy zagranicznej odbywa się również wymiana studentów, pracowników naukowych oraz kadry pracowników administracyjnych. Prowadzi to także do budowy lepszego i intensywniejszego wykorzystania potencjału naukowo ? badawczego PWSZ w Ciechanowie. 
 • Studium Języków Obcych PWSZ w Ciechanowie zapewnia studentom wszystkich instytutów naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Każdy student naszej uczelni obligatoryjnie uczy się dwóch języków obcych zgodnie ze standardami UE . Studium Języków Obcych PWSZ w ramach podpisanej umowy z British Council posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z języka angielskiego na poziomie Preliminary English Test (PET). 
 • Proces Boloński w PWSZ w Ciechanowie to:

- możliwość ukończenia studiów I stopnia w ciągu trzech, trzech i pół lat w ramach prowadzonych kierunków studiów; - możliwość studiowania według programów      
  indywidualnych; 
- wprowadzenie systemu punktów ECTS ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów; 
- kształtowanie przyszłej zawodowej kadry zgodnie z wymaganiami rynku pracy;
- tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów i nauczycieli akademickich; 
- możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych; 
- propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu.

Proces Boloński związany jest także z tworzeniem Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) i jest integralną częścią zmian dążących do stworzenia przez Unię Europejską tzw. Europy Wiedzy (European of Knowledge). Obecnie w realizację tego projektu zaangażowanych jest ponad 40 państw.

stopkadol 1110