Inżynieria środowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA to kierunek studiów inżynierskich prowadzony na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Inżynieria Środowiska kształci studentów w trzech zakresach:

Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym bazującym na pod­stawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjali­stów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie inżynierii komunalnej, sieci i instalacji płynowych (ciepłowniczych, gazowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz technologii energetycznych. Absolwent posiada wiedzę dającą mu podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w tych specjalnościach.

Absolwent kierunku Inżynierii Środowiska jest przygotowany do pełnienia:

Absolwenci po odbyciu staży, praktyki zawodowej i zdaniu egzaminów państwowych będą mogli samodzielnie prowadzić działalność w ww. zakresie.

Doświadczenie zawodowe mogą zdobywać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w urzędach miejskich i gminnych w dziale infrastruktury miejskiej/ gminnej, w Urzędzie Regulacji Energetyki, w oddziałach Banku Ochrony Środowiska lub Krajowego Banku Gospodarczego oraz kancelariach gospodarczych. Także w przedsiębiorstwach obrotu gazem i paliwami, w przedsiębiorstwach energetycznych, wodociągowych, odprowadzania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przedsiębiorstwach produkujących paliwa alternatywne, biogaz i energię elektryczną w oparciu o Odnawialne Źródła Energii.

 

prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz
Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska