Jesteś tutaj: HomeInżynieria środowiskaTechnologie energetyczne

Technologie energetyczne

Technologie energetyczne obejmują procesy, urządzenia i systemy inżynierskie służące do konwersji paliw kopalnych tzw. konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii na ciepło, chłód i energię elektryczną. Szerokie spektrum zagadnień podzielono na trzy działy: I Urządzenia (maszyny) dużych mocy nazywane "Dużą energetyką", II Urządzenia adresowane do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej tzw. "Mała energetyka" oraz III Nowoczesne technologie czyli "Rozwiązania innowacyjne". Całość spina klamra prawno-finansowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska, rynku energii, zarządzania procesami w systemach energetycznych. Technologie energetyczne to zakres interesujący i pełn wyzwań dla przyszłych absolwentów myślących o zarządzaniu spółkami multienergetycznymi, tj. wytwarzającymi ciepło, energię elektryczną, chłód, wodę pitną, bądź przedsiębiorstwami produkcyjnymi, w których efektywność energetyczna procesów już wkrótce będzie kluczowym elementem funkcjonowania na rynku. Połączenie wiedzy z zakresu OZE, emisji CO2 oraz efektywności energetycznej jest kluczem do sukcesu przyszłych specjalistów Technologii Energetycznych.
Z aktualnych analiz Lewiatana, który badał popyt na rynku pracy na pracowników w czterech znaczących sektorach w Polsce (energetyka, budownictwo, przemysł odzieżowy, IT) wynika, że warto kształcić się w kierunku energetycznym (technika, studia inżynierskie). W ciągu najbliższych 10 lat jest pewnym, że z sektora energetyki 40% obecnych pracowników osiągnie wiek emerytalny, więc zwolnią się miejsca pracy. Nowe miejsca pracy będą częściowo inne niż te, które zajmuje obecna kadra, gdyż energetyka zmienia swoje oblicze. Oprócz pracowników serwisu elektrycznego i energetycznego (w tym ciepłowniczego, gazowniczego) modernizacja tego sektora będzie wymagała zatrudnienia osób wykształconych na kierunkach inżynieria środowiska i energetyka jądrowa.
Inżynier w zakresie technologie energetyczne jest specjalistą, posiadającym wszechstronną wiedzę. Może specjalizować i zajmować się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technologii energetycznych. W praktyce specjalista nadzoruje poprawne funkcjonowanie urządzeń wytwórczych, sieci przesyłowych i odbiorników energii różnopostaciowej (ciepła, elektryczności, gazu) znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje ich stan techniczny i dopilnowuje terminowego przeprowadzania kontroli technicznych i prac naprawczych, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Osoba obsadzona na tym stanowisku sporządza i porządkuje dokumentację techniczną, a także koordynuje ewentualne roszczenia w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Inżynier - Technolog jest zaangażowany we wdrażanie nowego sprzętu i nowych technologii wewnątrz przedsiębiorstwa, a także udziela pracownikom wsparcia w zakresie ich obsługi i użytkowania.
Technologie energetyczne dotyczą wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawione zostaną zasoby i ogólna charakterystyka głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego, gazowniczego i ich interakcje ze środowiskiem naturalnym. Podane zostaną sposoby konwersji energii paliw w elektryczność i ciepło, chłód rodzaje obiegów oraz bilanse substancji i energii. Przedstawione zostaną perspektywy rozwoju technologii energetycznych.

Obszernie omówione zostaną zagadnienia dotyczące siłowni kondensacyjnych, będących podstawą polskiego podsystemu energetycznego. Omówione zostaną zespoły turbin gazowych, hierarchiczne układy energetyczne, skojarzona produkcja ciepła i elektryczności oraz energetyka jądrowa. Dużo miejsca poświęcone zostanie zagadnieniom energetycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Omówione zostaną elektrownie wiatrowe, energetyka słoneczna, wodna, geotermalna, ogniwa paliwowe, a także technologie energetycznego wykorzystania biomasy.

Zakres merytoryczny:
I  Duża energetyka
1. Węgiel kamienny i brunatny - kotły energetyczne fluidalne, pyłowe wraz z systemami odsiarczania, odazotowania spalin oraz sekwestracji CO2. Nowoczesne technologie ?obróbki" spalin w kontekście handlu emisjami.
2. Gaz ziemny - silniki tłokowe, turbiny gazowe, kotły dużej mocy.
3. Układy skojarzone - układ wodno-parowy, układ kombinowany gazowo-parowy i ORC.
4. Urządzenia chłodnicze sprężarkowe i absorpcyjne, centralne wytwarzanie chłodu, wody lodowej
5. Układy OZE - na bazie ORC spalanie bądź zgazowanie biomasy (słoma, zrębki drewna),
6. Biogazownie rolnicze, biogazownie przemysłowe (odpady poprodukcyjne, browarskie, mleczarskie, cukrownicze)
7. Układy solarne - farmy fotowoltaiczne, wieże słoneczne
8. Farmy wiatrowe
9. Spalanie paliw formowanych, pelet - cementownie, uprawy roślin energetycznych i recycling odpadów komunalnych
10. Ciepło gruntu i wód podziemnych, jako dolne źródło ciepła dla pomp ciepła dużej mocy
II Mała energetyka
1. Kotły na paliwa stałe małej mocy, kopalne i odnawialne
2. Układy skojarzone małej mocy, silniki gazowe, mikroturbiny
3. Biogazownie rolnicze przydomowe
4. Systemy kolektorów słonecznych, cieczowych, fotowoltaicznych, hybrydowych
5. Kominki domowe w układach hybrydowych
6. Pompy ciepła, urządzenia chłodnicze typu SPLIT
7. Technologie odzyskiwania ciepła odpadowego, układy rekuperacji
III Rozwiązania innowacyjne
1. Ogniwa paliwowe
2. Turboekspandery
3. Bezemisyjna gospodarka węglem, czyste technologie węglowe
4. Spalanie w plazmie
5. Urządzenia chłodnicze adsorpcyjne
6. Technologie magazynowania ciepła, chłodu i energii elektrycznej

stopkadol 1110