Mariusz Suwiński

Suwiński MariuszDSC02187Mgr inż. MARIUSZ MICHAŁ SUWIŃSKI ukończył w 2007 roku jednolite studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja w zakresie inżynierii systemów ochrony na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, uzyskując tym samym tytuł magister inżynier. Napisał pracę dyplomową pt. „Nowoczesna metoda akwizycji obrazów dla systemów CCTV – fotografia z aktywnym podświetleniem”.

Od 2009 roku związany jest ze szkolnictwem. Pracuje jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, CKU w Ciechanowie i ZDZ w Ciechanowie. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych na kierunkach: technik elektryk, technik energetyk, technik teleinformatyk, technik mechanik lotniczy, technik informatyk. Prowadzi również szkolenia z zakresu IT, przygotowujące do egzaminu zawodowego, korzystania ze sprzętu technicznego elektroenergetycznego i teleinformatycznego.

Uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach związanych z elektroniką, telekomunikacją, elektryką, energetyką. Był uczestnikiem Programu Praktyk i Doskonalenia Zawodowego w ramach Projektu: „NEW-TECH Program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii”. Uczestniczył w szkoleniu z branży teleinformatycznej pt. „LAN CABLE QUALIFICATION”, kursie doskonalącym „Opracowanie programu nauczania dla zawodu” zorganizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Jest autorem programu nauczania z kwalifikacji: „E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych”, „E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych”, „E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych”.

W 2014 roku ukończył szkolenie, zdał egzamin i pełni funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie z kwalifikacji: E.13, E.15, E.16, EE.10, EE.11, INF.07, INF.08 w zawodach technik teleinformatyk i technik informatyk.

Pełnił funkcję opiekuna stażysty w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Prowadzi zajęcia w ramach koła naukowego elektryczno-elektronicznego „ELEKTRO-TECH” w ZS nr 1.

Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku „E” – eksploatacji i „D” – dozoru do 1kV. Przygotowuje uczniów i kursantów do egzaminu kwalifikacyjnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich celem uzyskania uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV (SEP).

Od 2019 roku jest wykładowcą Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na Wydziale Inżynierii i Ekonomii. Prowadzi zajęcia z elektrotechniki i elektroniki, maszyn elektrycznych, podstaw metrologii, instalacji elektrycznych i sieci elektroenergetycznych.