Jesteś tutaj: HomeInżynieria środowiskaKadraBiblioteka

Cechy publikacji naukowych

Dostępne wartości dla poszczególnych typów publikacji:

Artykuł
Kod - Opis
AO – Artykuł oryginalny naukowy (Original article)
AP – Artykuł przeglądowy (Review article)
APN – Artykuł popularnonaukowy (Popular science article)
AR – Artykuł recenzyjny (Scientific review)
KU – Komentarz do ustawy (Commentary on the law)
ICC – Inne o charakterze cytowalnym (Others citable)
ICN – Inne o charakterze niecytowalnym (Others noncitable)
KWB – Komunikat o wynikach badań (Short communication)
CS – Studium przypadku (Case study)
WZ – Wytyczne/zalecenia (Guidelines)

Książka
Kod - Opis
ANT – Antologia (Anthology)
AT – Atlas/Mapy (Atlas/Maps)
BI – Bibliografia (Bibliography)
ESL – Encyklopedia/Słonik/Leksykon (Encyclopedia/Dictionary)
ETZ – Edycja tekstów źródłowych(Edition of source texts)
KA – Książka abstraktów (Book of abstracts)
KPN – Książka popularnonaukowa (Popular science book)
KT – Katalog (Catalogue)
KU – Komentarz do ustawy (Commentary on the law)
MON – Monografia naukowa (Scholarly monograph)
OTL – Opracowanie krytyczne tekstów literackich (Critical edition of literary texts)
POD – Podręcznik akademicki/skrypt (Scholarly textbook)
RB – Ekspertyza/Raport badawczy (Expertise/Report)
REC – Publikacja recenzowana (Peer reviewed)

Rozdział w książce
Kod - Opis
AB – Abstrakt (Abstract)
BI – Bibliografia (Bibliography)
ETZ – Edycja tekstów źródłowych(Edition of source texts)
HR – Hasło rzeczowe (Encyclopedia entry)
KM – Komunikat (Communique)
KU – Komentarz do ustawy (Commentary on the law)
MAP – Mapa (Map)
OTL – Opracowanie krytyczne tekstów literackich (Critical edition of literary texts)
POS – Posłowie (Afterword)
REC – Publikacja recenzowana (Peer reviewed)
RK – Rozdział w książce (Chapter in a book)
SPR – Sprawozdanie (Account)
TA – Tekst w antologii (Text in anthology)
TPN – Tekst popularnonaukowy (Popular science text)
WP – Wstęp/Przedmowa (Introduction/Preface)

Charakterystyka formalna publikacji: (do Załącznika nr 1 i 2)

ACP – artykuł naukowy w czasopiśmie polskim
ACZ – artykuł naukowy w czasopiśmie zagranicznym
AP – artykuł popularnonaukowy / popularny
ASP – artykuł w suplemencie polskim
ASZ – artykuł w suplemencie zagranicznym
CPR – czasopismo polskie (redaktor)
CZR – czasopismo zagraniczne (redaktor)
DEP – dokument elektroniczny polski
DEZ – dokument elektroniczny zagraniczny
INN – inne dokumenty
KM - komentarz
KPA – książka polska (autor)
KPR – książka polska (redaktor)
KZA – książka zagraniczna (autor)
KZR – książka zagraniczna (redaktor)
MKR – materiały pokonferencyjne (redaktor)
MPA – monografia polska (autor)
MPR – monografia polska (redaktor)
MSP – materiały szkoleniowe polskie
MZA – monografia zagraniczna (autor)
MZR – monografia zagraniczna (redaktor)
OPP – opracowanie polskie
OS – opracowanie statystyczne
OPZ – opracowanie zagraniczne
PBP – praca badawcza polska
PBZ – praca badawcza zagraniczna
PDA – podręcznik (autor)
PDO – praca doktorska
PDR – podręcznik (redaktor)
PHA – praca habilitacyjna
PWS – wstęp, przedmowa, wprowadzenie, posłowie
RCP – referat zjazdowy w czasopiśmie polskim
RCZ – referat zjazdowy w czasopiśmie zagranicznym
REC – recenzja
RKP – rozdział w książce polskiej
RKZ – rozdział w książce zagranicznej
RMP – rozdział w monografii polskiej
RMZ – rozdział w monografii zagranicznej
RPD – rozdział w podręczniku
RSM – referat zjazdowy w suplemencie międzynarodowym
RSP – referat zjazdowy w suplemencie polskim
RZM – referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
RZP – referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
SPR – sprawozdanie
SSP – streszczenie zjazdowe w suplemencie polskim
SSZ – streszczenie zjazdowe w suplemencie zagranicznym
SZM – streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
SZP – streszczenie zjazdowe polskie (książka streszczeń)
TŁ – tłumaczenie
VAR - varia: list, wywiad, komentarz, ekspertyza, biogram, wspomnienie

Ocena publikacji naukowych

Podstawę do oceny publikacji naukowych stanowią wytyczne zawarte w komunikatach Ministra Edukacji i Nauki. Szczegóły dostępne w linkach:

Wykaz czasopism naukowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Punktacja Czasopism Naukowych 2010-2017 Wyszukiwarka

Punktoza.pl | Wyszukiwarka czasopism, wydawnictw i konferencji MNiSW

Artykuły w czasopismach naukowych

W myśl nowych uregulowań artykuł naukowy to:

 • recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:
  • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
  • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym;
 • artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. 

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Monografie i rozdziały naukowe

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz. 392): akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 • autorstwo monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu - 200 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 80 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 20 pkt.
  • wydawnictwo z II poziomu - 100 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 5 pkt.
  • wydawnictwo z II poziomu - 50 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 5 pkt.
  • redakcja naukowa monografii:
  • autorstwo rozdziału w monografii:

Punktowanie monografii naukowych:

 • w przypadku 1-3 autorów: 25 pkt. (w przypadku tego typu monografii nie ma znaczenia czy zaznaczymy autorstwo każdego rozdziału)
 • 4 autorów lub więcej, różne afiliacje, autorstwo poszczególnych rozdziałów nie jest oznaczone 25 pkt. x (liczba autorów afiliujących monografię do dorobku jednostki/liczba wszystkich autorów monografii)
 • 4 autorów lub więcej, wszyscy z tą sama afiliacja, autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone: 15 pkt.
 • 4 autorów lub więcej, różne afiliacje, autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone: 15 pkt. (jeżeli objętość rozdziałów autorstwa autorów afiliujących do danej publikacji wynosi 6 arkuszy wydawniczych)

W przypadku monografii uznanej za dzieło wybitne liczba punktów ulega każdorazowo podwojeniu.

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności:

1) nagroda Prezesa Rady Ministrów;
2) nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
3) nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
4) nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
5) nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
6) prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
7) prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Rozdział w monografii naukowej

Rozdział w monografii naukowej jest punktowany, jeśli:

 • monografia, w której się znajduje spełnia warunki stawiane monografiom naukowym,
 • stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego,

punktowane są także:

 • odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy, hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, jeżeli były poddane recenzji i zostały opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy)

Punktowanie rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej:

 • w przypadku rozdziału autorstwa jednej osoby: 5 pkt., powyżej 1 osoby: 2,5 pkt. (na jednostkę)
 • rozdział w monografii jest zaliczany do tej kategorii jeżeli autorstwo każdego rozdziału jest oznaczone, a monografia posiada co najmniej 4 autorów
 • Instytucja nie może dostać łącznie więcej niż 15 pkt. za rozdziały w tego typu monografii.
 • Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej: 5 pkt.

Punkty dotyczące monografii i rozdziałów monografii naukowych są przyznawane na takich samych zasad niezależnie od języka danej monografii lub rozdziału w monografii naukowej.

Punkty za rozdziały lub za redakcję naukową monografii uznanej za dzieło wybitne ulegają podwojeniu.

Wskaźniki oceny publikacji naukowych:

 • IMPACT FACTOR (IF) - wskaźnik oceny czasopism. Jest to liczba odpowiadająca częstotliwości z jaką prace zamieszczone w czasopiśmie w ostatnich dwóch latach są średnio cytowane w ciągu roku. IF dla czasopisma w danym roku oblicza się dzieląc liczbę cytowań artykułów przez ogólną liczbę artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat.
 • INDEKS HIRSCHA (h) - (z ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań.
  Więcej:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_Hirscha
 • CiteScore - wskaźnik umożliwiający określenie średniej cytowalności czasopism, informacje o dokumentach i cytowaniach uwzględnionych w obliczeniach są dostępne na stronach czasopism w wykazie indeksowanych źródeł w bazie Scopus. Wartość CiteScore określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku – wskaźnik odwołuje się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich trzech latach.
 • Scimago Journal Rank (SJR) - wskaźnik, którego celem jest określenie prestiżu danego czasopisma. Uwzględnia nie tylko prestiż cytującego źródła, ale także jego związek tematyczny z cytowanym czasopismem. Istotna jest różnorodność cytujących źródeł. SJR nie jest wskaźnikiem znormalizowanym, a zatem wartości będą odmienne dla czasopism z różnych dyscyplin.
 • Source Normalized Impact per Paper (SNIP) - wskaźnik pozwalający na określenie cytowalności danego czasopisma w odniesieniu do obszaru wiedzy. Jest to jedyny znormalizowany parametr, który bierze pod uwagę różnice wynikające z odmiennych praktyk wydawniczych w różnych obszarach wiedzy.

Bazy danych w internecie

BAZY DANYCH W INTERNECIE

ENCYKLOPEDIE

INTERNETOWA ENCYKLOPEDIA PWN

WIKIPEDIA - Wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii, działającej na zasadzie otwartej treści.

SŁOWNIKI

SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO - Internetowy słownik PWN

LING.PL - Multisłownik zawierający ponad 518 tys. haseł z kilkunastu słowników, w tym duży słownik angielsko-polski i polsko-angielski EXETER, słowniki angielsko-angielskie (m.in. Webster's), słownik najczęstszych błędów w angielskim, a także duży słownik ortograficzny języka polskiego

POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

DICT - słownik polsko <=> angielski

DEP - słownik polsko <=> niemiecki

BIBLIOGRAFIE I KATALOGI

BIBLIOGRAFIA BARA - Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)

POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA 1990-1995 - Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach. Tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych

REGIONY WSCHODNIEJ POLSKI - Baza wielodziedzinowa, obejmuje wydawnictwa opublikowane po 1990 r., prowadzona na bieżąco przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

KARO - KATALOG ROZPROSZONY BIBLIOTEK POLSKICH - Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. Należy go traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT

NUKaTNARODOWY UNWERSALNY KATALOG CENTRALNY - Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich tworzony metodą współkatalogowania. Oznacza to, że każdy opis dokumentu jest tworzony tylko raz w bazie NUKAT i kopiowany do katalogów lokalnych. Zawartość katalogu NUKAT stanowią rekordy bibliograficzne oraz rekordy kartoteki haseł wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych

BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ - Ponad dwadzieścia baz danych prowadzonych w systemie MAK, m.in.: Książki polskie od 1980, książki polskie podziemne od 1976-1989, artykuły z czasopism polskich od 1996, czasopisma polskie nowe, Centralny Katalog Książek Zagranicznych 1975-1986, Centralny Katalog Książek Zagranicznych od 1987, Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych, Centralny Katalog Czasopism Polskich, informator o bibliotekach w Polsce, ISBN - Katalog Polskich Wydawców

POLSKA BIBLIOTEKA INTERNETOWA - Gromadzi i udostępnia różnorodne publikacje w języku polskim

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - Pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek

BIBLIOTEKA EUROPEJSKA - Celem portalu jest prezentacja europejskiego dziedzictwa kulturowego i ułatwienie dostępu do zasobów bibliotek. Daje możliwość zintegrowanego przeszukiwania katalogów 45 bibliotek narodowych Europy oraz cyfrowych publikacji książek, czasopism, zbiorów graficznych i audiowizualnych

BIBLIOTEKA AUGUSTANA - Zawiera zbiór utworów i dzieł pisarzy, poetów, filozofów w językach oryginalnych (html)

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI - Wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzone przez ICM (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego). dostępne bazy ze strony ICM: Elsevier, Springer i Web of Knowledge.

ELSEVIER - dostęp pełnotekstowy do czasopism i książek na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych. dostępne czasopisma: Microprocessors and Microsystems, New Scientist, Nursing Outlook

SCOPUS - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

SPRINGER - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WEB OF KNOWLEDGE - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

WILEY - dostęp na serwerze wydawcy - tylko z komputerów uczelnianych

EBSCO - Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów oraz spisów treści i abstraktów zagranicznych czasopism, także naukowych obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne i wiele innych. dostęp do zasobów tylko z komputerów uczelnianych

IBUK - Baza książek elektronicznych zawierająca podręczniki akademickie i publikacje naukowe.Czytanie książek w ibuku umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji specjalnych czytników. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW)

COPAC - Copac to katalog połączony, który zapewnia bezpłatny dostęp do katalogów online z wielu dużych bibliotek uniwersyteckich i ośrodków badawczych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także coraz większej liczby bibliotek specjalistycznych, jak również do British Library, National Library of Scotland i National Library of Wales

WORLDCAT - Katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE

REGIONALNE

BAŁTYCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje dotyczące regionu słupskiego: gazety i czasopisma, ulotki, mapy i plany, książki, pocztówki i zdjęcia. Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku oraz Archiwum Państwowego w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

BIALSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - różnorodne materiały regionalne zgromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej. Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie

BIBLIOTEKA CYFROWA DIECEZJI LEGNICKIEJ - prezentuje zbiory dwóch kościelnych ośrodków: Biblioteki im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz Biblioteki Opactwa Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie

BIBLIOTEKA CYFROWA – REGIONALIA ZIEMI ŁÓDZKIEJ - obejmuje dokumenty dotyczące Łodzi i regionu: archiwalne czasopisma, książki oraz zbiory specjalne

CHEŁMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - prezentuje najważniejsze zasoby regionalne, m.in.: czasopisma z lat 1779-1945, pocztówki chełmskie z początków XX wieku oraz dokumenty życia społecznego z okresu międzywojennego zawierające afisze i plakaty

CYFROWA ZIEMIA SIERADZKA - zdigitalizowane zbiory regionalne Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu

CYFROWY DOLNY ŚLĄSK - projekt Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych w celu prezentacji na wspólnej platformie elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia literaturę naukową, podręczniki, skrypty, czasopisma, muzykalia, stare druki i rękopisy zgromadzone w instytucjach przynależących do projektu, tj. bibliotekach uczelni Wrocławia i Jeleniej Góry oraz w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

ELBLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - materiały dotyczące historii i kultury miasta Elbląga oraz regionu

GDAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe zasoby o tematyce regionalnej z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

IŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia regionalia oraz czasopisma ogólnokrajowe; projekt realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie

INOWROCŁAWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - gromadzi obiekty cyfrowe związane z Inowrocławiem

KOLBUSZOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - dokumenty cyfrowe dotyczące regionu kolbuszowskiego: książki regionalne, czasopisma – przedwojenne i współczesne, zdjęcia i dokumenty urzędowe; projekt prowadzony przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - projekt ma na celu udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji, będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu

KUJAWSKO-POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zabytki piśmiennictwa polskiego, dokumenty i materiały dotyczące Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz skrypty i podręczniki akademickie; projekt realizowany przez biblioteki współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, finansowany z funduszy strukturalnych UE

ŁÓDZKA REGIONALNA BIBLIOTEKA CYFROWA (CYBRA) - udostępnia materiały biblioteczne dwóch łódzkich bibliotek: Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Docelowo będą włączane zasoby cyfrowe innych bibliotek regionu łódzkiego – głównie bibliotek uczelnianych, będących członkami Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (ŁASB)

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - publikacje dotyczące dziedzictwa kulturowego Krakowa i Małopolski; dorobek intelektualny małopolskich twórców kultury, publikacje naukowe i edukacyjne oraz wirtualne wystawy

MAZOWIECKA BIBLIOTEKA CYFROWA - kolekcje materiałów ważnych dla regionu mazowieckiego, a więc szeroko pojęte Varsaviaa i Mazoviana

NOWOHUCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zbiory regionalne Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz dokumenty powstałe lub przechowywane na terenach historycznie związanych z Nową Hutą

OPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; są to m.in.: starodruki, rękopisy i zdjęcia dotyczące regionu

PŁOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - tworzona przez Towarzystwo Naukowe Płockie na bazie zbiorów jego Biblioteki im. Zielińskich. Docelowo PBC ma stanowić zasób wiedzy o Płocku, ziemi płockiej i Mazowszu oraz promować płockie dziedzictwo kulturowe i naukowe

PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe zasoby piśmiennictwa i kultury regionu

PODLASKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zabytki polskiego piśmiennictwa, dokumenty kartograficzne, graficzne, regionalia dotyczące Podlasia, ziemi Łomżyńskiej i Suwalszczyzny, a także skrypty i podręczniki dla studentów

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - prezentacje zabytki piśmiennicze i niepiśmiennicze znajdujące się w zasobach bibliotek województwa pomorskiego

RADOMSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - zdigitalizowane dokumenty dotyczące Radomia i regionu: przedwojenna prasa radomska, zdjęcia starego Radomia, dokumenty historyczne

SANOCKA BIBLIOTEKA CYFROWA - źródła dotyczące dziejów Sanoka i ziemi sanockiej, m.in z Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka, Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku, Muzeum Historycznego i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - podręczniki i skrypty Uniwersytetu Śląskiego; zabytki piśmiennictwa, unikalne zbiory z kolekcji regionalnych bibliotek śląskich

ŚWIĘTOKRZYSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywane w zbiorach WBP w Kielcach oraz materiały i dokumenty dotyczące regionu świętokrzyskiego

TARNOBRZESKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia prasę regionalną, wartościowe, archiwalne wydawnictw regionalne, fotografie, dokumenty życia społecznego z regionu tarnobrzeskiego

TARNOWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 1. Digitalizacja materiałów bibliotecznych”. Portal udostępnia szczególnie wartościowe stare druki oraz czasopisma, książki, druki ulotne itp. o tematyce regionalnej

WEJHEROWSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - pozwala dotrzeć do najstarszych zabytków piśmiennictwa, skorzystać z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzeć wystawy uniklnych zbiorów z kolekcji regionalnych bibliotek

WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - platforma służąca udostępnianiu cyfrowych źródeł informacyjnych o charakterze dydaktycznym i naukowym: najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego, biblioteka skryptów i podręczników, wystawa unikalnych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek; inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego

ZACHODNIOPOMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA „POMERANIA” - udostępnia dokumenty stanowiące regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe oraz artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne, doktoraty i habilitacje, tworząc w ten sposób repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich

ZIELONOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA (ZBC) - udostępnia w postaci elektronicznej publikacje naukowe, zbiory sztuki, materiały regionalne, dyplomy oraz inne dokumenty z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

INSTYTUCJONALNE

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia publikacje naukowe i dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych, jest realizowana na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z innymi ośrodkami akademickimi

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA KRAKÓW - powstała z połaczenia dwóch bibliotek AGH i Akademii Ekonomicznej. Przechowuje głównie podręczniki dla studentów i literaturę naukową zawiązaną z kierunkami kształcenia na obu uczelniach

ARMARIUM. DOMINIKAŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - udostępnia cyfrowe zbiory Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie

BIBLIOLOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA - publikacje z zakresu bibliologii i informacji naukowej, w tym teksty pracowników i współpracowników Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA ORE - biblioteka Ośrodka Rozwoju Edukacji udostępnia książki, publikacje, artykuły dotyczące edukacji i oświaty

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII - udostępnia zbiory cyfrowe podzielone na kolekcje: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, Geoinformation Issues, Seria Monograficzna, Rocznik Astronomiczny, Niepublikowane prace naukowo-badawcze

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI - udostępnia wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez IŁ, prace statutowe, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, fotografie z zakresu telekomunikacji, elektroniki, informatyki

BIBLIOTEKA CYFROWA INSTYTUTU ODLEWNICTWA - udostępnia pełne teksty w następujących kolekcjach: Prace Instytutu Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa

BIBLIOTEKA CYFROWA KATEDRY LINGWISTYKI FORMALNEJ UW - udostępnia publikacje pracowników Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego

BIBLIOTEKA CYFROWA MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO - cyfrowe kopie książek, czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych; biblioteka powstała na bazie zbiorów: Biblioteki Jagiellońskiej, Archiwum Państwowego w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ - udostępnia skrypty i NA Temat – pismo wydawane przez PK

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - projekt elektronicznej archiwizacji i publikacji materiałów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i techniki

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - projekt tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej

BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ - udostępnia zasoby edukacyjne i publikacje naukowe pracowników Politechniki Warszawskiej, w skład biblioteki cyfrowej weszły również publikacje z wcześniejszej Kolekcji Elektronicznej Zbiorów Własnych PW

BIBLIOTEKA CYFROWA POLSKIEGO INSTYTUTU ANTROPOLOGII - umożliwia korzystanie z zawartości czasopism: Etnografia Polska, Lud, Polska Sztuka Ludowa-Konteksty, udostępnia książki etnograficzne i prace PIA

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - prezentuje XIX i XX-wieczne czasopisma, czasopisma regionalne "drugiego obiegu" oraz wybrane cenne egzemplarze z kolekcji specjalnych – muzykalia, zbiory ikonograficzne, zbiory kartograficzne, stare druki – znajdujące się w zbiorach biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ - tworzona w oparciu o zasoby systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS i zbiory prywatne pracowników naukowych UMCS stanowiące dziedzictwo kultury europejskiej i regionalnej, kopie podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych, rozpraw doktorskich, publikacji różnego typu dotyczących Lubelszczyzny

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO - udostępnia publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM

BIBLIOTEKA CYFROWA UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO - cyfrowe kopie najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych ze zbiorów biblioteki; inicjatywa podjęta przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu

BIBLIOTEKA CYFROWA WBP W LUBLINIE - udostępnia w formie elektronicznej zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

BIBLIOTEKA CYFROWA ZCDN - projekt prowadzony przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

CYFROWE ARCHIWUM KK NSZZ SOLIDARNOŚĆ - zdigitalizowany zasób Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

CYFROWA BIBLIOTEKA DIECEZJALNA W SANDOMIERZU - udostępnia cyfrowe wersje najbardziej wartościowych starodruków, inkunabułów i rękopisów z sandomierskiej biblioteki Diecezjalnej

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN POLONA) - prezentuje zbiory narodowe zgromadzone w BN: najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumenty historyczne, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy

CYFROWA BIBLIOTEKA ORMIAŃSKA - projekt prowadzony przez Fundację Ormiańską KZKO

CYFROWE MUZEUM NARODOWE - portal udostępniający informacje o zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie

CZYTELNIA WIRTUALNA KUL - udostępnia publikacje książkowe oraz czasopisma z XIX i początków XX wieku; projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

E-BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO - wersje cyfrowe najcenniejszych zbiorów specjalnych BUW, także dokumenty archiwalne dokumentujące historię UW i jego Biblioteki oraz źródła do historii badań naukowych, na razie głównie nauk historycznych i prawniczych, docelowo z zakresu wszystkich dziedzin uprawianych na Uniwersytecie

INFORMACJA W ŚWIECIE CYFROWYM - serwis Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; ok. 900 linków do pełnotekstowych prac naukowych z różnych dziedzin – artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, książek

INTERNETOWA BIBLIOTEKA WZORNICTWA - projekt Instytutu Wzornictwa Przemysłowego mający na celu upowszechnienie wzornictwa zarówno wśród ekspertów w dziedzinie designu czy przedsiębiorców i zarządów firm jak i wszystkich miłośników tej dziedziny sztuki. W zbiorach dostępnych on-line są publikacje w j. polskim i angielskim, unikalne fotografie oraz prezentacje multimedialne

JAGIELLOŃSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - kolekcje specjalne Biblioteki Jagiellońskiej: Rękopisy, Projekt eSkryptorium, Starodruki, Grafika

KSIĘGOZBIÓR WIRTUALNY FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES - prezentuje zbiory udostępnione przez różne biblioteki działające w ramach Federacji, uczelnie teologiczne, parafie i ruchy katolickie

REPOZYTORIUM AMUR - udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH - udostępnia wybrane zdigitalizowane zbiory bibliotek Instytutów Naukowych, w tym pozycje zaliczone do Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz publikacje wydane przez Instytuty

REPOZYTORIUM CYFROWE UTP W BYDGOSZCZY - udostępnia informacje o dorobku naukowym oraz badaniach prowadzonych na Uczelni

REPOZYTORIUM INSTYTUTU BIOCHEMII I BIOFIZYKI PAN - zawiera artykuły naukowe pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki

REPOZYTORIUM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ - udostępnia książki, skrypty, monografie, czasopisma wydane przez Politechnikę Krakowską oraz prace doktorskie obronione na Politechnice Krakowskiej

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO - gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA - udostępnia dokumenty cyfrowe, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników i doktorantów UMK

ROLNICZA BIBLIOTEKA CYFROWA - wydawnictwa z dziedziny nauk rolniczych, ogrodnictwa, medycyny weterynaryjnej, zootechniki, leśnictwa oraz nauk pokrewnych; bibliotekę tworzą zbiory Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie i Oddziału w Puławach

REPOZYTORIUM KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - REPOZYTORIUM ERIKA - to cyfrowa kolekcja dokumentów stanowiących świadectwo naukowej, badawczej oraz dydaktycznej działalności pracowników Krakowskiej Akademii. Zdeponowano tu między innymi: artykuły naukowe, książki i fragmenty książek, rozprawy doktorskie, raporty z prac badawczych, nagradzane prace magisterskie i licencjackie oraz materiały konferencyjne

WYBRANE KOLEKCJE CYFROWE

BIBLIOTEKA LICEALISTY - biblioteka Portalu Edukacyjnego 6plus oferuje obszerny wybór lektur szkolnych dla licealistów

BIBLIOTEKA OTWARTEGO UNIWERSYTETU - materiały źródłowe do studiowania różnych dziedzin nauki, teksty oryginalne i tłumaczone przez wolontariuszy; wiadomości ze świata nauki

CEON - Centrum Otwartej Nauki pozyskuje i udostępnia treści naukowe, prace badawcze, a także promuje ideę otwartej nauki

COMPUTER SCIENCE JOURNAL - czasopismo wydawane przez Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach periodyku publikowane są oryginalne prace z wielu dziedzin informatyki

CZYTELNIA KWARTALNIKA „BEZPIECZEŃSTWO I TECHNIKA POŻARNICZA” - czasopismo Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

POLSKA BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUK PRZYRODNICZYCH - pełne teksty artykułów z wybranych polskich czasopism naukowych

REPOZYTORIUM CENTRUM OTWARTEJ NAUKI - zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie

STAROPOLSKA ON-LINE - serwis edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej; e-biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa, teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku; przekłady; wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

WOLNE LEKTURY - portal zamieszcza utwory, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. W bibliotece znajduje się również kilkaset audiobooków; projekt koordynowany przez Fundację Nowoczesna Polska

NAUKI HUMANISTYCZNE

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA (CBN) - Udostępnia najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, nuty oraz mapy. Składa się z kolekcji tematycznych: Czasopisma Polski międzywojennej, Kochanowski, Literatura dla dzieci i młodzieży, Mickiewicz, Norwid, Pierwodruki literatury polskiej, Powstanie styczniowe, Skarby Biblioteki Narodowej, Słowacki, Wydawnictwa konspiracyjne

WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY POLSKIEJ - Projekt Uniwersytetu Gdańskiego, arcydzieła literatury polskiej, noty biograficzne

STAROPOLSKA ON-LINE - Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy

ARTON - POLSKA LITERATURA HUMANISTYCZNA - Elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii

LOGOPEDIA.NET.PL - Serwis dla rodziców nauczycieli

PRACOWNIA LOGOPEDY

CENTRUM LOGOPEDYCZNE - Poradnia Logopedyczna

LOGOPEDA.PL

E-czasopisma - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi

NAUKI MEDYCZNE

AKADEMIA MEDYCYNY - dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO - dostęp do tekstów archiwalnych

BIOMED - Nauki medyczne

CZYTELNIA MEDYCZNA - dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

GERIATRIA - dostęp do tekstów archiwalnych

NOWOCZESNE PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO - Portal internetowy pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE - dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej)

POSTĘPY NAUK MEDYCZNYCH - dostęp pełnotekstowy – wersja archiwalna

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA - dostęp pełnotekstowy (czasopismo w wersji elektronicznej – dostępne z komputerów w Bibliotece Uczelnianej)

EKONOMIA

EKONOMIA ON-LINE - Serwis ekonomiczny, kierujący czytelnika do internetowych źródeł informacji polskich i zagranicznych

BANKOWOŚĆ*FINANSE*SAMORZĄD - Bankowość, finanse, zarządzanie

e-FINANSE - Kwartalnik wydawany w języku angielskim

SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA - Pismo Edukacyjne

FINANSE - Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN – dostęp pełnotekstowy

D-FINANSE/WORTAL - Dydaktyka finansów w szkołach wyższych

STUDIA EKONOMICZNE - Czasopismo Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN - wersja pełnotekstowa

HANDEL WEWNĘTRZNY - Czasopismo Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - dostęp pełnotekstowy

GOSPODARKA NARODOWA - Czasopismo Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH - archiwum

ROLNICTWO, INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

AGRO - Baza danych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rejestruje publikacje (w formie opisów bibliograficznych i streszczeń) z ok. 900 tytułów czasopism naukowych, popularnonaukowych i fachowych obejmujących nauki przyrodnicze, rolnicze oraz dziedziny pokrewne; w tym m. in. technologię żywności, naukę o żywieniu, dietetykę, choroby człowieka, roślin i zwierząt, ochronę środowiska, biotechnologię, biochemię, mikrobiologię

ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES: EJPAU

OCHRONA ŚRODOWISKA - Czasopismo naukowe

INŻYNIERIA EKOLOGICZNA - dostęp do wersji pełnotekstowej – archiwum

AGRONEWS - Portal rolny, Środki ochrony roślin, Telewizja rolnicza, Ceny skupu, Ceny żywca, Ceny zbóż, Forum rolne

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Czasopismo elektroniczne wydawane w AGH

JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE - Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (wersja archiwalna)

NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE - Wersja archiwalna

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

ZESZYTY NAUKOWE. INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA - Wersja archiwalna

www.ekologia.pl - Portal ekologiczny promujący zdrowy styl życia

www.farmer.pl - portal rolniczy: hodowla, uprawa, maszyny, dopłaty

www.tygodnik-rolniczy.pl - Tygodnik Poradnik Rolniczy – dopłaty, maszyny, uprawa, wieś, hodowla

www.gospodarz.pl - Gospodarz.pl - portal rolniczy - wiadomości, ogłoszenia, maszyny, hodowla

wiescirolnicze.pl - Wieści Rolnicze - Portal dla rolników: ceny rolnicze, hodowla, uprawy, technika

www.wrp.pl - Wiadomości Rolnicze Polska

NORMY

KATALOG POLSKICH NORM - Informacja o Polskich Normach. Zakres: stan aktualny (aktualizacja miesięczna)

BAZY URZĘDU PATENTOWEGO RP - Wynalazki, Wzory użytkowe, Znaki towarowe, Międzynarodowe znaki towarowe - porozumienie madryckie, Wzory przemysłowe, Wzory zdobnicze, Oznaczenia geograficzne, Topografie układów scalonych

PODRĘCZNIKI ONLINE

OpenStax Poland - darmowe podręczniki akademickie online

PRAWO

Sejm - Internetowy System Aktów Prawnych - Baza zawiera akty prawne, ustawy, regulaminy, Internetowy System Aktów Prawnych zawierający opisy bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919-2007 oraz Monitor Polski w latach 1946-2007

LEX - Polski Serwer Prawa - Zawiera pełne teksty Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego za lata 1995-2005, bazy adresowe, katalog stron prawniczych, najnowsze akty prawne i orzeczenia, wykazy prawników i kancelarii, zbiory linków

e-prawnik.pl - Porady prawne online - Serwis e-prawnik.pl, należący do firmy Legalsupport sp. z o. o., jest czołowym, polskim portalem oferującym kompendium wiedzy na temat prawa, w tym wiadomości o zmianach w obowiązujących przepisach, projekty nowych aktów prawnych, a także wzory pism i urzędowych formularzy

KSIĄŻKI W PDF

Martin Evans - "Arduino w akcji"

Paweł Bożyk - "Międzynarodowe stosunki ekonomiczne"

Ekonomia - skrypt (2018)

Ekonomia Międzynarodowa (nr 8, 2014)

Antoni B. Stępień - "Wstęp do filozofii"

Andrzej Korzeniowski, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka - "Opakowania w systemach logistycznych"

Biuro Prewencji I Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - "Uprawnienia funkcjonariusza policji w zakresie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej"

Elżbieta Goźlińska - Maszyny elektryczne

Małgorzata Czuryk - Bezpieczeństwo państwa - zagadnienia prawne i administracyjne

Ciekanowski Z, Nowicka J, Wyrębek H: Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń

Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy

Andrzej Józef Kozłowski - Kadra kierownicza administracji państwowej

Andrzej Józef Kozłowski - Samorząd terytorialny w Polsce - Historia. Ustrój. Finanse. Zarządzanie

Andrzej Józef Kozłowski - Uwarunkowania polskiego modelu samorządu terytorialnego

Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym

Andrzej Józef Kozłowski - Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja. Diagnoza. Kierunki zmian

Andrzej Józef Kozłowski, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Transparentność zarządzania finansami lokalnymi. Uwarunkowania wdrożenia planu dochodów i wydatków w układzie zadaniowym

Andrzej Józef Kozłowski, Mroziewski Marian, Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska - Zarządzanie w organizacjach zhierarchizowanych. Wybrane problemy zarządzania w administracji publicznej i Policji

R. Walkowiak, I. Z. Czaplicka-Kozłowska, A. J. Kozłowski, S. Stachowska - Zarządzanie potencjalem spolecznym organizacji

Andrzej Urban - Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

CZASOPISMA - KATALOGI, CZYTELNIE

CZYTELNIA CZASOPISM - Wielodziedzinowa

e-WYDAWNICTWO - Wielodziedzinowe

Kwartalnik Policyjny - Czasopismo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, wydawane od 2007 roku. Poruszane w nim kwestie to m. in. zagadnienia z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, pragmatyki policyjnej, kwestie istotne dla szkolnictwa policyjnego oraz tematy z zakresu zarządzania, prawa i administracji, a także zagadnienia dotyczące współpracy Policji z innymi służbami i instytucjami, jak również z samorządem lokalnym

OBRONNOŚĆ - Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia - Zeszyty są wydawnictwem prezentującym osiągnięcia doktorantów i studentów WZiD w obszarze i dziedzinie nauk społecznych. Teksty publikowane na łamach kwartalnika dotyczą szeroko rozumianej obronności sytuowanej w obszarach wiedzy: sztuki wojennej, polemologii, logistyki i ekonomiki obrony, lotnictwa, zarządzania w środowisku informacyjnym, zarządzania obronnością i bezpieczeństwem, zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym, edukacji obronnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa narodowego oraz w innych obszarach wiedzy mających związek z obronnością

Wisnu Anggoro: C++ Struktury danych i algorytmy - miesięcznik, Redaktor Naczelna - Prof. Józefa Bałachowicz

CZASOPISMA - PRACA SOCJALNA

Pedagogika Społeczna - kwartalnik, Redaktor Naczelny - Prof. Wiesław Theiss. Kwartalnik jest prowadzony zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy/użytkowniczki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie Pedagogiki Społecznej bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/autorki

Praca Socjalna - dwumiesięcznik, Redaktor Naczelny - prof. Jerzy Szmagalski

Zeszyty Pracy Socjalnej - kwartalnik - Redaktor naczelny - dr hab. prof. UJ Lucjan Miś

OGÓLNOPOLSKIE CZASOPISMA I GAZETY

newsweek

rzeczpospolita logo2013

tygodnikwed

wedkarz

gaz-wprost1

wrozka

znak

logo zw

LOKALNE PORTALE INTERNETOWE

logoKuriermlawskiM
mlawainfo
naszamlawa
portalmlawa
strefamlawy
ciechanowinaczej
ciechanowonline
eciechanow
mojanidzica
mojedzialdowo
logoKurierzurominski
zuromin24

Analiza bibliometryczna publikacji naukowych

Analiza bibliometryczna umożliwia wykonywanie zestawień liczbowych w formie tabel lub diagramów na poziomie całej uczelni, poszczególnych wydziałów, jednostek organizacyjnych oraz dla indywidualnych autorów. Dane dotyczą liczby prac ogółem, liczby prac poszczególnych typów, liczby prac z IF, punktacją KBN/MNiSW oraz łącznej wartości powyższych wskaźników. Baza danych analizuje dorobek naukowy pracowników PUZ im. I. Mościckiego w Ciechanowie.

W celu sporządzenia analizy bibliometrycznej należy otworzyć bazę BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW PUZ i wybrać zakładkę Analiza.

Pracownicy

PRACOWNICY

Dyrektor Biblioteki Uczelnianej:

mgr Dorota Rejniak-Kmita

tel (23) 673 75 78 wew. 2061 lub (23) 654 61 75 (Mława)

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy:

mgr Anna Rakowska

tel (23) 654 61 75

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Mariola Wolińska

tel (23) 673 75 78 wew. 310

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata Żdanowska

tel (23) 673 75 78 wew. 320

email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bibliografia dorobku naukowego - informacje ogólne i wytyczne

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu budowy bazy bibliograficznej dorobku naukowego pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Będzie ona opracowywana oraz na bieżąco aktualizowana w Bibliotece Uczelnianej, zaś udostępniana w Internecie przy użyciu systemu Expertus® WWW, opracowanego przez firmę Splendor® Systemy Informacyjne.

Dane o publikacjach wprowadzonych do Systemu będą również przekazywane do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), będącej częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Procedurę rejestrowania publikacji naukowych pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie określa Zarządzenie nr 34/2022 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 maja 2022 roku wraz z załącznikami wraz z załącznikami.

Publikacje w terminie 30 dni od dnia ukazania się prosimy dostarczyć do Biblioteki Uczelnianej osobiście lub drogą elektroniczną w formie:
• oryginału publikacji lub,
• kserokopii, skanu lub,
• adresu internetowego publikacji, jeśli ukazała się wyłącznie w wersji elektronicznej

wraz z oświadczeniami:

- „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – artykuł w czasopiśmie” – Załącznik nr 1 do Zarządzenia

- „Publikacje – Oświadczenie Informacyjne – monografia, rozdział w monografii/książka, rozdział w książce – Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do Biblioteki w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom. Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

Wszelkich informacji dotyczących bibliografii udziela: mgr Małgorzata Żdanowska. Kontakt w godzinach 8.00-15.00, tel. (23) 673 75 78 wew. 320, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW PUZ

Podkategorie

stopkadol 1110