IT na Inżynierii Środowiska

Studenci kierunku Inżynieria Środowiska uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych poświęconych praktycznemu zastosowaniu informatyki.

Laboratorium poświęcone przedmiotowi Geodezja inżynierska ma na celu zapoznanie studenta z technikami pomiarowymi oraz technologią tworzenia map cyfrowych i gromadzenia danych przestrzennych. Zajęcia pomiarowe odbywają się w terenie z wykorzystaniem sprzętu geodezyjnego. Zajęcia kameralne związane z opracowaniem danych, obliczeniami i tworzeniem mapy odbywają się na pracowni komputerowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania takiego jak Winkalk i MikroMap. Umiejętność posługiwania się danymi geoprzestrzennymi, zwłaszcza mapami a także technikami pomiarowymi, jest bardzo istotna w zawodach inżynierskich związanych pośrednio lub bezpośrednio z energetyką, budownictwem, sieciami czy rolnictwem. Dlatego też pewien zakres tej wiedzy pojawia się na niniejszych studiach.

Wykorzystanie i zastosowanie danych przestrzennych w dziedzinach inżynierskich rozszerzamy w laboratorium związanym z przedmiotem Systemy informacji przestrzennej (GIS). Jest to kontynuacja geodezji inżynierskiej w zakresie stosowania map cyfrowych i baz danych do analiz przestrzennych, projektowania i korzystania popularnych narzędzi GIS. Zajęcia obywają się na pracowni komputerowej w oparciu o oprogramowanie QuantumGIS. Studenci uzyskują również wiedzę na temat pozyskiwania danych przestrzennych ze źródeł internetowych do własnych zastosowań.

Technologia GIS jest bardzo powszechna w wielu dziedzinach gospodarki jak np.: ochrona środowiska, ochrona zdrowia, ratownictwo, energetyka, transport lotniczy, drogowy, morski, kolejowy, systemy nawigacyjne, budownictwo, geodezja, rolnictwo, leśnictwo, zarządzanie kryzysowe, ochrona zabytków i wiele innych.. W każdej firmie czy instytucji wykorzystującej dane geoprzestrzenne (mapy i bazy danych) stosuje się narzędzia GIS do ich przetwarzania, analizowania, projektowania czy podejmowania decyzji. Wiedza nabyta w trakcie tych laboratoriów jest zatem bardzo uniwersalna.

Sposobem wyrażania myśli i idei współczesnego inżyniera jest dokumentacja projektowa. Integralną część tej dokumentacji stanowi zazwyczaj rysunek techniczny. Czytanie i tworzenie rysunków technicznych jest również jedną z kluczowych umiejętności, którą nabywa się na wielu kierunkach studiów inżynierskich. Deską kreślarską współczesnego projektanta są programy do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). W trakcie niniejszych studiów nabędą państwo umiejętność posługiwania się jednym z najpopularniejszych programów tego typu jakim jest AutoCAD.

Wprowadzenie do wszystkich przedmiotów na naszym kierunku, wykorzystujących narzędzia informatyczne stanowią dwa uzupełniające się przedmioty, realizowane na pracowni komputerowej. Są to: Podstawy informatyki oraz Technologia informacyjna. W trakcie tych zajęć studenci, obok standardowej wiedzy z zakresu obsługi komputera, opartej na oprogramowaniu biurowym, wprowadzani są w zagadnienia związane z programowaniem i algebrą komputerową oraz technologią baz danych i stron WWW.

Zajęcia laboratoryjne z Sieci ciepłowniczych, gazowniczych, wodociągowych w pracowniach komputerowych polegać będą na:

Zajęcia laboratoryjne dotyczące symulacji komputerowej sieci mają na celu nauczenie studentów korzystania z profesjonalnych programów, które służą do wszechstronnego badania własności hydraulicznych sieci płynowych. Omówiona zostanie baza danych w której przechowywane są elementy sieci, interfejs graficzny programu oraz sposób wykonywania obliczeń symulacyjnych..

Zastosowanie programu symulacyjnego pozwala:

Programem wykorzystywanym w laboratorium będzie SimNet ? program opracowany przez pracowników Politechniki Warszawskiej.

Programy optymalizacyjne pozwalają na optymalizację (maksymalizację lub minimalizację) określonego wskaźnika jakości, który charakteryzuje określony aspekt optymalizowanego procesu lub układu(np. koszty eksploatacji lub koszty inwestycji).

W ramach zajęć omówiona zostanie struktura programu , zasada działania oraz sposób jego wykorzystania. Profesjonalnym programem wykorzystywanym w laboratorium będzie program OptNet ? opracowany przez pracowników Politechniki Warszawskiej.

Zastosowanie programu optymalizacyjnego pozwala:

Studenci nauczą się prawidłowo formułować zadanie a następnie wykorzystując OptNet go rozwiązać.