Jesteś tutaj: HomeInżynieria środowiskaInżynieria komunalna

Inżynieria komunalna

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają charakter techniczno-przyrodniczy. Kształcenie w zakresie Inżynierii komunalnej wyposaża absolwentów w interdyscyplinarną wiedzę o środowisku, obejmującą znajomość procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku oraz oddziaływania działalności człowieka na środowisko. Przygotowuje przyszłych inżynierów głównie w zakresie racjonalnego gospodarowania i kształtowania zewnętrznego środowiska przyrodniczego oraz tworzenia środowiska wewnętrznego w obiektach budowlanych dla potrzeb ludzi z uwzględnieniem proekologicznych technologii. Studenci uczą się badania i analizowania procesów zachodzących w środowisku, wykonywania ocen oddziaływań obiektów na środowisko i prognozowania zmian stanu środowiska wskutek działalności człowieka, co pozwala na dogłębne poznanie zasad racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
Z inżynierią komunalną nierozerwalnie związana jest gospodarka komunalna czyli dział gospodarki narodowej, której celem jest zaspokojenie bieżących i nieprzerwanych potrzeb dla ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych wynikających z zamieszkania ludności.
Do głównych zadań gospodarki komunalnej należą:
- usługi administracyjne związane z rejestracją prowadzeniem ewidencji, np. wydawanie dokumentów, wprowadzanie do rejestrów, wydawanie zezwoleń, wydawanie decyzji administracyjnych,
- usługi społeczne: ochrona zdrowia, rozwój kultury, ośrodki sportowe, oświata, opieka społeczna, mieszkania komunalne, bezpieczeństwo publiczne,
- usługi techniczne: zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę pitną,
- transport publiczny - usługi transportowe transportu zbiorowego, transport specjalny (osoby niepełnosprawne), dbanie o stan infrastruktury transportowej (drogi, tory),
- gospodarka wodna: zaopatrzenie w wodę oraz kanalizacja,
- gospodarka odpadami: składowanie odpadów, utylizacja, recycling,
- gospodarowanie terenami zielonymi.

Warto wiedzieć: przymiotnik komunalny wywodzi się od łacińskiego comunis - wspólny, powszechny, ogólny. W takim znaczeniu stosowano to określenie przez wieki. Z czasem zaczęło się ono odnosić przede wszystkim do wspólnej własności mieszkańców miast. W słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych autorstwa Władysława Kopalińskiego czytamy następujące wyjaśnienie: ?komunalny - miejski, podlegający samorządowi miejskiemu". Zatem inżynieria komunalna to inżynieria miejska, inżynieria infrastruktury miejskiej.

Ten zakres kształcenia przygotowuje absolwentów do rozwiązywania wybranych zadań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w obszarze gospodarki komunalnej oraz inżynierii i ochrony środowiska.

W kształceniu w tym zakresie dużo uwagi poświęca się problematyce zaopatrzenia w wodę, sieciom wodociągowym i kanalizacyjnym, technologiom uzdatniania wód i oczyszczania ścieków, bezpiecznemu składowaniu, unieszkodliwianiu, przetwarzaniu i zagospodarowanie odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych.

Absolwenci w tym zakresie mają szerokie możliwości znalezienia pracy, m in.:
- w przedsiębiorstwach usług komunalnych,
- w miejskich przedsiębiorstwach oczyszczania miasta,
- przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej,
- w obiektach gospodarki odpadami,
- w obiektach gospodarki wodno-ściekowej,
- w wydziałach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej na różnych szczeblach (starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie i inne organy administracji),
- w funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- w firmach projektowych, instalacyjnych, handlowych i usługowych działających w obszarze gospodarki komunalnej.

stopkadol 1110