Jesteś tutaj: HomeInżynieria środowiskaWydział Inżynierii i Ekonomii

Konsultacje MiBM

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego w CIECHANOWIE

Wydział Inżynierii i Ekonomii

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn

 

Konsultacje na kierunku MiBM
w roku akademickim 2020/2021

 

L.p. Imię i nazwisko e-mail Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Sala Link do spotkań zdalnych
1. dr inż. Tomasz Dzik Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. środa,
14:00 - 15:00
niedziela zjazdowa,
18:15 - 19:00
7 LINK DO KONSULTACJI
2.  d hab. inż.
Marcin Rychter
prof. PUZ
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wtorek,
15:00 - 15:45
piątek zjazdowy
18:00 - 18:45
on-line LINK DO KONSULTACJI
3.  dr inż.
Wojciech Kramarek
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. sobota,
14:00 - 15:00
niedziela, 
10:30 - 12:00
16  
4. doc dr inż. 
Wojciech Przedpełski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. piątek,
16:45 - 17:45
niedziela,
09:30 - 10:30
15  
5. dr inż.
Małgorzata Kalisz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czwartek,
18:15 - 19:00
  on-line LINK DO KONSULTACJI
6. dr inż. 
Jacek Łączyński
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. środa,
14:00 - 15:00
niedziela,
16:30 - 17:30
28 LINK DO KONSULTACJI
7.  dr inż.
Wojciech Sosnowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wtorek,
15:30 - 16:30
niedziela,
9:20 - 10:20
108 LINK DO KONSULTACJI
8.  dr inż.
Marcin Grobelny
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. czwartek,
18:30 - 19:15
  on-line LINK OD KONSULTACJI
9. dr inż.
Rafał Górski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniedziałek,
17:30 - 18:30
sobota,
20:00 - 21:00
on-line LINK DO KONSULTACJI
10. mgr inż. 
Adam Antośkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniedziałek,
17:30 - 18:30
sobota zjazdowa,
13:00 - 14:00
108 LINK DO KONSULTACJI
11.  mgr inż.
Przemysław Krawczyk
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wtorek, 
16:30 - 17:30
sobota,
08:00 - 08:45
1 LINK DO KONSULTACJI - STACJONARNE
LINK DO KONSULTACJI - NIESTACJONARNE 
12 mgr inż.
Aleksander Niski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniedziałek,
19:00 - 19:45
sobota,
13:15 - 14:00
1a  
13.  mgr inż.
Adam Wiśniewski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniedziałek,
10:30 - 11:15
sobota,
16:30 - 17:15
1  
14.  mgr inż.
Pawł Czaplicki
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniedziałek,
16:30 - 17:30
niedziela zjazdowa,
10:30 - 11:30
on-line LINK DO KONSULTACJI

Ekonomia i Zarządzanie

EKONOMIA

Uzyskiwany tytuł: licencjat

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Tryb studiów: studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Absolwent kierunku Ekonomia posiada zaawansowaną wiedzę o ekonomii, gospodarce i finansach oraz umiejętność dokonywania analiz mikro- i makroekonomicznych przy użyciu odpowiedniej metodologii i przy zastosowaniu określonych narzędzi, także przy użyciu technologii informatycznych. Absolwent studiów I stopnia dysponuje wiedzą społeczną i cechuje się kompetencjami zarządczymi. Potrafi samodzielnie podejmować decyzje, oceniać działania swoje i podległych mu zespołów, ponosząc za nie odpowiedzialność. Potrafi także analizować problemy praktyczne, prowadzić dyskusję, komunikować się ze specjalistami ze swojej dziedziny (również w języku obcym - zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), przez co spełnia wymogi ustawowe w zakresie uniwersalnych charakterystyk PRK poziomu 6. Absolwent kierunku Ekonomia posiada znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną, cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową, jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i samokształcenia.

W ramach funkcjonującego kierunku studiów studenci mają do wyboru cztery moduły fakultatywne do wyboru:

Moduł I. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Moduł II. Administracja i finanse sektora publicznego

Moduł III. Bankowość i rynek finansowy

Moduł IV. Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego I nabywa umiejętności rozumienia mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw i rynków finansowych, rozumie współzależności między finansami a sferą realną gospodarki, zdobywa wiedzę na temat rachunkowości finansowej, analizy ekonomiczno-finansowej (z uwzględnieniem otoczenia gospodarczo-prawnego, w jakim dany podmiot funkcjonuje), efektywności poszczególnych instrumentów finansowych oraz wykształca umiejętność oceny skutków podejmowanych decyzji i przedsięwzięć.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego II jest przygotowany do sprawowania funkcji w szeroko rozumianej administracji - zarówno w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jak też w instytucjach i podmiotach niepublicznych; poznaje funkcjonowanie sektora publicznego, budowy budżetu, posiada umiejętności analizy wydatków oraz zamówień publicznych.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego III posiada wiedzę na temat instytucji rynków finansowych oraz mechanizmów funkcjonowania rynku i jego segmentów. Zna czynniki determinujące bezpieczne i stabilne funkcjonowanie banków, cechy charakterystyczne podstawowych rodzajów ryzyka w działalności bankowej, rozumie zasady identyfikacji, analizy i zarządzania ryzykiem bankowym, a także etapy i metody zarządzania ryzykiem.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego IV rozwija kompetencje umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, ma wiedzę z zakresu zagadnień finansowo-księgowych, aspektów funkcjonowania oraz zarządzania przedsiębiorstwem, rynku kapitałowego i pieniężnego.

 

Absolwenci kierunku Ekonomia są przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, kancelariach doradztwa podatkowego, administracji państwowej i samorządowej (jednostkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich), firmach konsultingowych, przedsiębiorstwach różnych branż, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach zarządzających finansami publicznymi i mieniem komunalnym, korporacjach, organizacjach pozarządowych i własnych przedsiębiorstwach. Absolwent kierunku Ekonomia jest przygotowany do pracy w zespołach, wykorzystujących kreatywność i innowacyjność, umiejętność porozumiewania się na poziomie analitycznym i realizacji zadań zespołowych.

ZARZĄDZANIE

Uzyskiwany tytuł: magister

Czas trwania studiów: 4 semestry

Tryb studiów: studia stacjonarne oraz niestacjonarne

 

Absolwent kierunku Zarządzanie drugiego stopnia posiada umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej wielkości oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Równocześnie uzyskuje w czasie studiów wiedzę z obszaru ekonomii, rachunkowości i finansów, marketingu, która pozwala samodzielnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa, dbać o jego stały rozwój, jednocześnie kształtując wizerunek firmy na zewnątrz we współpracy z mediami. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia przez całe życie (studia podyplomowe, kursy, staże). Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, posiada odpowiednie kompetencje - dobrze rozwinięte umiejętności logicznego i analitycznego myślenia oraz znajomość języka obcego, którego znajomość będzie rozwijana w czasie studiów

 

W ramach funkcjonującego kierunku studiów studenci mają do wyboru dwa moduły fakultatywne do wyboru:

Moduł I. Zarządzanie przedsiębiorstwem

Moduł II. Zarządzanie finansami

 

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego I nabywa wiedzę menedżerską i organizatorską, jest także specjalistycznie przygotowany w zakresie doskonalenia organizacji procesów pracy produkcyjnej i administracyjnej, projektowania systemów zarządzania i doradztwa organizacyjnego. Absolwent jest przygotowywany tak, aby posiadał umiejętności oceny procesów gospodarczych, kompetencje w zakresie kształtowania stosunków międzyludzkich, w tym komunikacji społecznej, podejmowania decyzji. Ważnymi kompetencjami absolwenta jest umiejętność zarządzania, planowania (operacyjnego i strategicznego) oraz organizowania. Absolwent jest przygotowywany do pełnienia funkcji menedżera wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, jak i w administracji publicznej (lub relatywnie autonomicznej jednostce organizacyjnej), który ponosi odpowiedzialność za wykonanie działań prowadzących do sukcesu i pomyślności przedsiębiorstwa. Jest przygotowany do zarządzania przedsiębiorstwem i do integrowania prac funkcjonalnych menedżerów, prawników, konsultantów i specjalistów. Specjalność przygotowuje także do pracy w firmach doradczych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania. Zdobyta wiedza menedżerska pozwala na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w sferze handlu, produkcji lub usług.

Absolwent w ramach modułu fakultatywnego II poszerza wiedzę związaną z obszarem finansowo-rachunkowym działalności przedsiębiorstwa, nabywa umiejętności rozwiązywania specyficznych problemów finansowych w procesie podejmowania decyzji; zdobywa umiejętności z zakresu definiowania, opisywania, modelowania i rozwiązywania problemów zarządzania w języku finansowym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik. Będzie wiedział jak pozyskiwać i w jaki sposób prezentować informacje finansowe, pozna optymalne rozwiązania z zakresu zarządzania kosztami, majątkiem i inwestycjami oraz pasywami, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału, posiądzie umiejętność dokonywania właściwej oceny efektywności podejmowanych decyzji z uwzględnieniem dynamiki zmian w otoczeniu. 

 

Absolwent kierunku Zarządzanie przygotowany jest do pracy w: krajowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży, międzynarodowych przedsiębiorstwach niezależnie od branży, międzynarodowych korporacjach, prowadzonej osobiście działalności gospodarczej oraz instytucjach non profit.

Koło naukowe

W Zakładzie Rolnictwa funkcjonuje Naukowe Koło Studenckie Chemików. Celem działalności Koła jest:

  • Zainteresowanie studentów pogłębianiem wiadomości z zakresu nauk chemii i pokrewnych
  • Reprezentowanie Wydziału Inżynierii i Ekonomii w wewnątrz i na zewnątrz Uczelni
  • Praca doświadczalna w tematycznych grupach badawczych
  • Wyrabianie umiejętności samodzielnej i twórczej pracy indywidualnej i zbiorowej
  • Zapoznanie z możliwościami zastosowania zdobytych wiadomości w życiu codziennym
  • Nabycie umiejętności postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska
  • Popularyzowanie wiedzy w zakresie referatów

Opiekun Naukowego Koła Studenckiego Chemików: dr inż. Anna Sikorska
Przewodniczący Koła: Martyna Gołębiewska
Zastępca: Aleksandra Zybowska
Sekretarz: Mateusz Żmijewski

Plany studiów dla kierunku Ekonomia

PLAN STUDIÓW (wg ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

PLAN STUDIÓW (wg ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym)

Opiekunowie w roku akademickim 2020/2021

I rok Ekonomii (st. stacjonarne i niestacjonarne) - dr Katarzyna Szymańska
II rok Ekonomii (st. stacjonarne i niestacjonarne) - dr Anna Schulz
III rok Ekonomii (st. stacjonarne i niestacjonarne) - dr inż. Małgorzata Niestępska
I rok Zarządzania (st. stacjonarne i niestacjonarne) - dr inż. Paulina Kramarz
II rok Zarządzania (st. stacjonarne i niestacjonarne) - dr Ewa Listopadzka

Podkategorie

stopkadol 1110