Jesteś tutaj: HomeInformatyka

Informatyka

Kształcenie na kierunku INFORMATYKA odby­wa się na dwóch specjalnościach. Wymienione niżej specjalności informatyki odzwierciedlają dzisiejszy trend technologiczny. Nie skupiamy się np. na spe­cjalności baz danych, ponieważ bazy danych są za­równo częścią aplikacji, jak i systemów informatycz­nych ERP. Dlatego też proponujemy szerszą specjal­ność Systemów Informatycznych.

Kierunek Informatyka od roku 2010/11 dyspo­nuje nowoczesną pracownią komputerową. Platfor­ma sprzętowa oparta na procesorach Intel i5 w po­łączeniu z wydajną grafiką i dwoma monitorami w systemie DualView daje studentom możliwości i komfort pracy nieznany w innych ośrodkach. Ar­chitektura 64 bitowa w połączeniu z dedykowa­nym oprogramowaniem specjalistycznym wpływa na bardzo dobrą wydajność całej pracowni. Pra­cownia wyposażona jest w projektor multimedial­ny oraz szerokopasmowy dostęp do internetu.

Inżynieria Systemów Oprogramowania (ISO - CSE In English)

Studenci inżynierii systemów komputerowych (CE) studiują architekturę systemów komputerowych, techniki cyfrowe oprogramowania i oprzyrządowania, włączając w to techniki przetwarzania sygnałów w systemach komunikacyj­nych. Studenci koncentrują się na programowaniu cyS rowych urządzeń i inS erfejsów użytkowników i urządzeń współr pracujących. PodStawą kształcenia są tuSaj treSci sysSemów wbudowanych. Urządzenia takie, jak te S efony komórkowe, odtwarzacze cyfrowe, video nagrywarki cyfrowe, systemy alarmowe, urządzenia do prześwietleń X-promieniami, lase­rowe urządzenia chi Surgiczne - wszystkie one wymagają zinSegrowania z wbudowanymi sysS emami oprogramowania.

 informatyka1

Podstawy informatyki stanowią istotną część składową kształcenia w zakresie specjalności inżynierii systemów opro­gramowania. Dają one dobre przygotowanie teoretyczne, dobrą znajomość języków programowania, a ponadto przy­gotowują absolwenta do tworzenia nowych rozwiązań informatycznych. Studenci otrzymują dobre podstawy z inżynie­rii oprogramowania, sieci komputerowych, baz danych i algorytmów, które pozwolą przyszłym absolwentom na szybkie przyswajanie nowych technologii i nowych rozwiązań informatycznych. Podstawy informatyki przygotowują absolwenta do tworzenia oprogramowania, tworzenia efektywnych rozwiązań informatycznych takich, jak przechowywanie i zabez­pieczenie danych w informatycznych systemach baz danych, przesyłanie danych poprzez sieć komputerową oraz poszu­kiwanie nowych rozwiązań ochrony danych, a także poszukiwanie nowych i lepszych sposobów wykorzystania kompu­terów w dziedzinach takich, jak: robotyka, komputerowe rozpoznawanie obrazów czy medycyna sądowa.

Drugą istotną składową kształcenia na tej specjalności jest inżynieria oprogramowania. Zajmuje się ona przede wszystkim tworzeniem nowych i wsparciem technicznym zbudowanych systemów informatycznych tak, aby mogły one być w pełni wykorzystane, pracowały bez awa s i i, były stabilne, nie zawieszały się, miały komunikatywne inSerfejsy dla użytkownika, oraz spełniały warunki specyfikacji przedstawionej przez klienta. Studenci inżynierii oprogramowania muszą jednak dodatkowo mieć praktyczne przygotowanie z zakresu wdrażania i konfiguracji oprogramowania przez nich zbudowanego lub zakupionego u dystrybutora. Z tej też przyczyny, nasi absolwenci będą często pełnić obowiązki konsultanta w zakresie inżynie s i i oprogramowania dla poS rzeb przyszłego pracodawcy. Studenci inżynie s i i oprogramo­wania będą również dobrze przygotowani w zakresie testowania aplikacji komputerowych oraz dużych systemów ERP. Jednym słowem, oczekujemy, że nasi absolwenci będą dobrymi menedżerami działów inżynierii oprogramowania.

Informatyka w Procesach Biznesowych

Informatyka w procesach bizne­sowych (IPB) jest główną podstawą przepływu informacji w firmach, non­-profit, organizacjach, agencjach i biu­rach rządowych, szpitalach, bankach, kli­nikach medycznych, uczelniach, etc., dla których systemy komputerowe pomaga­ją okres lic i osiągnąć główne ce Se danej organizacji IPB jest również związane z procesami restrukturyzacji w przedsię­biorstwach w oparciu o nowe technolo­gie informatyczne. Nasz absolwent, ukierunkowany na systemy informatycz­ne, będzie dobrze przygotowany do ro­zumienia zarówno strony informatycz­nej, jak i biznesowej przedsiębiorstwa, będzie potrafił sformułować potrzeby i odpowiednio zaprojektować rozwiąza­nia w oparciu o nowe technologie in­formatyczne, prowadzące do lepszych, szybszych i wydajniejszych osiągnięć przedsiębiorstwa. Nas i absolwenci będą pomostem pomiędzy załogą techniczną a kierownictwem w przedsiębiorstwie. Podstawą przepływu informacji pomiędzy pracownikami niższego szczebla a kierownictwem w przedsiębiorstwie czy instytucji państwowej są technologie informacyjne. Dlatego absolwenci specjalności Informatyka w Procesach Bizneso­wych będą mieli bardzo dobre przygotowanie w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi wdrażanymi w fir­mie, administracji rządowej i samorządowej, opiece medycznej, szpitalach, szkołach, uczelniach, itd. Nasi absolwenci będą posiadać właściwą kombinację wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą z dużym pożytkiem będą mogli wyko­rzystać przy tworzeniu infrastruktury komputerowej dla danej firmy, jak i pomagać pracownikom tej firmy w efek­tywnym wykorzystaniu technologii informacyjnych w codziennej pracy.

Poza powyższymi specjalnościami na kierunku informatyka, dla ułatwienia studentom i absolwentom zdobywania certyfikatów IT, zostaną uruchomione Microsoft IT Academy oraz Cisco Networking Academy. Nastąpi to jednak do­piero wówczas, gdy planowany kierunek studiów w pełni się rozwinie.

informatyka2

stopkadol 1110