Kulturoznawstwo

Geneza powstania

Kierunek Kulturoznawstwo nie jest wytworem doraźnego pomysłu wykorzystującego chwilową zapaść na rynku edukacyjnym. Stanowi on kontynuację ponad 40 letniego kształcenia animatorów kultury w Ciechanowie na poziomie szkoły średniej. Utworzenie PWSZ dało możliwość umocnienia i rozwoju tego kierunku kształcenia. Zespół naukowy tworzy ekipa różnorodnych indywidualności, ożywionych jednak wspólnym duchem i podejmujących wspólne zadania. Pracują w niej wybitni specjaliści z różnych dziedzin wiedzy o kulturze (literaturoznawstwo, historia i antropologia kultury, socjologia, historia i antropologia teatru, filozofia, etc).

Kulturoznawstwo istnieje w Polsce od dawna (studia takie powstawały już w latach siedemdziesiątych), ale ma ono najczęściej profil teoretyczny. Nasze studia natomiast mają wyraźną orientację praktyczną. Chcemy kształcić tych, którzy kulturę rozumieją i którzy rozumnie w niej działają. Nasz program, określony specjalnością "Animator i menedżer kultury", w sposób wyraźny akcentuje ten właśnie praktyczny charakter. Wiedzę o kulturze pojmujemy antropologicznie. Oznacza to, że kultura jest w niej ujmowana całościowo. Cel, jaki w tej całości sobie stawiamy, określa prosty postulat: rozumieć człowieka w kulturze i kulturę w człowieku, samą zaś kulturę nie tylko rozumieć, ale także - a może przede wszystkim - tworzyć lub przynajmniej współtworzyć.

 

Misją kierunku Kulturoznawstwo 

jest szerokoprofilowe przygotowanie absolwentów na rynek pracy, które będzie zgodne z potrzebami zmieniających się struktur gospodarki w makroregionie ciechanowskim, z drugiej zaś strony zagwarantuje elastyczność zdobytych kwalifikacji i ułatwi dostosowanie się do tych zmian. Naszym celem jest sprawienie, by absolwenci  byli potrzebni regionowi ciechanowskiemu, nie zaś powiększali grupę wykształconych - niepotrzebnych, ustawiających się co miesiąc w kolejce po zasiłek dla ludzi pozostających bez pracy.

Studia na kierunku kulturoznawstwo są poprzez swój interdyscyplinarny charakter propozycją unikatową w skali kraju. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponuje podstawową wiedzą ogólno-humanistyczną, psychologiczną, pedagogiczną i socjologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia. W programie kształcenia znalazła się szeroka paleta nie tylko przedmiotów typowych dla studiów kulturoznawczych, ale również teatru, sztuki i innych dziedzin kultury.

Absolwent kierunku między innymi będzie potrafił analizować zjawiska kulturowe i społeczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, znać będzie zasady ekonomiczne i prawne organizacji i zarządzania, uzyska wiedzę na temat sposobów oddziaływania, oraz funkcji współczesnych mediów. Posiadać będzie także praktyczne umiejętności w dziedzinie komunikacji społecznej, doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego, a także organizacji i zarządzania instytucjami kultury. Studenci dodatkowo mogą wzbogacić swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę dzięki praktykom zawodowym trwających 4 tygodnie w roku akademickim w różnych instytucjach kultury takich jak: domy kultury, muzea, domy opieki społecznej, ośrodki rekreacyjne.

Tak więc przyszły absolwent będzie wszechstronnie przygotowany do pracy w różnych instytucjach upowszechniania kultury, mediach, agencjach reklamowych, kinach, teatrach, redakcjach. W trakcie studiów absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe, zorientowane na specjalność animator i menadżer kultury. Ponadto jest świadomym i aktywnym uczestnikiem rzeczywistości społeczno-kulturowej, łączy wiedzę teoretyczną z umiejętnością promocji kultury.

stopkadol