Regulamin Wydziału

regulamin rady

REGULAMIN
WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W CIECHANOWIE


pdf logo
wersja PDF

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych, zwany dalej ?Regulaminem?, określa strukturę Wydziału oraz rodzaj i zakres działania jednostek organizacyjnych.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Statucie ? należy rozumieć Statut PWSZ w Ciechanowie
2. Regulaminie Organizacyjnym ? należy rozumieć Regulamin Organizacyjny PWSZ w Ciechanowie.
3. Ustawie o szkolnictwie wyższym ? należy rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005r. ?Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 527z póź. zm.).
4. Wydziale ? należy przez to rozumieć Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych.
5. Radzie ? należy rozumieć Rada Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna Wydziału:

§ 3

1. Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są zakłady, pracownie umiejętności pielęgniarskich, administracja dziekanatu oraz obsługa techniczno ? gospodarcza.

§ 4

1. Utworzenie, przekształcenie i likwidację jednostek organizacyjnych (zakładów) dokonuje Rektor na wniosek Rady Wydziału.
2. Dziekan zobowiązany jest sporządzić aktualny wykaz istniejących na Wydziale jednostek organizacyjnych i podać do publicznej wiadomości.

§ 5

1 Przełożonym nauczycieli akademickich wchodzących w skład Wydziału jest Dziekan.
2. Bezpośrednim przełożonym nauczycieli akademickich wchodzących w skład zakładu jest Kierownik Zakładu.

Rozdział 3
Rada Wydziału
§ 6

1. W skład Rady Wydziału według (§ 37 Statutu Uczelni) wchodzą:
a) Dziekan, jako przewodniczący;
b) Prodziekan,
c) kierownicy zakładów,
d) nauczyciele akademiccy z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
e) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, po dwóch z każdego zakładu w tym co najmniej połowa ze stopniem naukowym doktora,
f) wybrani przedstawiciele studentów wydziału, w liczbie nie mniej niż 20% składu Rady,g) wybrani przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na wydziale w liczbie dwóch osób.

2. W posiedzeniu Rady Wydziału mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Dziekana.

§ 7

1. Kompetencje Rady Wydziału określają przepisy: ustawy o szkolnictwie wyższym, oraz Statutu.
2. Rada Wydziału podejmuje uchwały i postanowienia oraz wyraża opinie dotyczące działań prowadzonych w obszarze Wydziału.
3. Do kompetencji Rady Wydziału należy (§ 38 Statutu Uczelni):
a) ustalenie ogólnych kierunków działalności wydziału,
b) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni, planów studiów i programów nauczania,
c) przedkładanie senatowi wniosków dotyczących kierunków studiów i specjalności oraz limitów przyjęć na studia,
d) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat Uczelni, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
e) dokonywanie systematycznej oceny procesu kształcenia,
f) tworzenie warunków dla rozwoju studenckiego ruchu naukowego,
g) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie albo wymagających opinii społeczności wydziału,
h) przedstawienie senatowi opinii w ważnych sprawach dotyczących wydziału i Uczelni,
i) opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
j) dokonywanie oceny działalności dziekana oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania dziekana z działalności wydziału,
k) opiniowanie wniosków w sprawie urlopów i stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich wydziału.

§ 8

1. Szczegółowy tryb pracy Rady Wydziału oraz sposób zwoływania posiedzeń Rady określa RegulaminObrad Rady Wydziału.
2. Regulamin ustala Rada Wydziału w drodze Uchwały.

Rozdział 4
Dziekan i Prodziekan
§ 9

1. Dziekan Wydziału kieruje Wydziałem, reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników i studentów Wydziału.
2. Kompetencje Dziekana określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Statut.
3. Dziekan wskazuje przynależność pracowników do określonych jednostek organizacyjnych.

§ 10

1. Dziekan w zależności od potrzeby może powoływać komisje niestałe, zespoły oraz pełnomocników do wykonywania określonych zadań.

§ 11

Wybory Dziekana i Prodziekana regulują przepisy Statutu i Ordynacji Wyborczej.

§ 12

Zadania Dziekana określa § 43 pkt. 2 Statutu:
1. Do zadań Dziekana Wydziału należy w szczególności:
1) zarządzanie powierzoną częścią mienia uczelni, w porozumieniu z kanclerzem,2) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej przez jednostki organizacyjne Wydziału,
3) akceptowanie osady zajęć dydaktycznych proponowanej przez kierowników zakładów,
4) realizowanie polityki osobowej Wydziału w tym :
a) zapewnienia warunków do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Wydziału,
b) występowanie, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, do rektora z wnioskiem
o zatrudnienie na stanowiska nauczycieli akademickich Wydziału,
c) występowanie z wnioskiem do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
d) składanie, co najmniej raz w roku akademickim Radzie Wydziału sprawozdania z realizowanej działalności dydaktycznej, badawczej i rozwoju Wydziału,
e) składanie senatowi rocznego sprawozdania z działalności Wydziału.

5) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników Wydziału,
6) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia,
7) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno ? bytowych studentów.

2. Dziekan kieruje Wydziałem, a w szczególności:

1) reprezentuje wydział na zewnątrz;
2) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników wydziału;
3) odpowiada za pracę wydziału przed organami Uczelni;
4) przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ;
5) zapewnia realizację uchwał rady wydziału;
6) wyznacza zakresy działania prodziekana;
7) powołuje komisje dziekańskie oraz pełnomocników dziekana;
8) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
9) dba o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału;
10) podejmuje decyzje dotyczące współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz ogólnouczelnianymi i międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi;
11) Dziekan przed zakończeniem kadencji składa Senatowi sprawozdanie ze swojej działalności zatwierdzone przez radę wydziału.

§ 13

1. Prodziekan wykonuje zadania w ramach otrzymanych kompetencji określonych przez Dziekana.

Rozdział 5
Kierownicy Zakładów
§ 14

1. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu.
2. Kierownikiem Zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy.
2. Kierownika Zakładu na wniosek Dziekana powołuje i odwołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
3. Zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności dydaktyczno ? organizacyjnej w ramach kierunku studiów.

§ 15

Zadania Kierownika Zakładu określa Statut.
1. Kierownik Zakładu, działającego na Wydziale, jest odpowiedzialny za prace przed Dziekanem
2. Do zadań Kierownika Zakładu należy w szczególności:
1) koordynacja treści programowych w zakresie realizowanych zadań dydaktycznych,
2) dbanie o stały rozwój zawodowy pracowników
3) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów.
4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących zakładu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni.

3. Szczegółowe zadania kierowników zakładów i warunki ich funkcjonowania określają załączniki do niniejszego Regulaminu:
Kierunek Pielęgniarstwo:
1) Regulamin Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego,
2) Regulamin Zakładu Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych
Kierunek Kulturoznawstwo:
1) Regulamin Zakładu Animacji Kultury
4. Kierownik Zakładu składa Dziekanowi roczne sprawozdanie z działalności Zakładu.

Rozdział 6
Komisje Wydziału
§ 16

1. Rada Wydziału tworzy komisje stałe na okres swojej kadencji i może tworzyć komisje doraźne.
2. Przewodniczącego i członków komisji wybiera się spośród nauczycieli akademickich właściwych kierunków.
3. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członków komisji powołuje się drogą uchwały Rady Wydziału.

§ 17


1. Komisję Konkursową do zatrudniania pracowników w drodze konkursu powołuje Dziekan spośród pracowników akademickich zatrudnionych w Wydziale.

Rozdział 7
Administracja Wydziału
§ 18

1. W skład administracji Wydziału wchodzą:
1) Dziekanat kierowany przez koordynatora dziekanatu
2) Referenci ds. administracji,
3) Pracownicy gospodarczy.

§ 19

1. Bezpośrednim przełożonym pracowników Dziekanatu jest Dziekan.

§ 20

1. Dziekanat zapewnia obsługę:
1) administracyjną i techniczną Dziekana i Prodziekana,
2) posiedzeń Rady Wydziału,
3) studentów w zakresie spraw studenckich,
4) nauczycieli akademickich w zakresie administrowania procesu kształcenia.

2. Jednostka organizacyjna - Wydział posługuje się następującym symbolem literowym:
1) WOH. ? Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych.
3. Komórki organizacyjne Wydziału posługują się następującymi symbolami literowymi:
1) WOH. PP. ? Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych,
2) WOH. PK. ? Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Podyplomowego,
3) WOH. AK. ? Zakład Animacji KulturyRozdział 8

Przepisy szczegółowe
§ 21

1. Nauczyciel akademicki zobowiązany jest do obywania godzin konsultacyjnych i dyżurów
w ramach kierunku - na podstawie odrębnych przepisów.
2. Nauczyciele akademiccy i pracownicy dziekanatu uczestniczą w pracach komisji rekrutacyjnej.
3. Nauczyciele akademiccy uczestniczą w pracach Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z kompetencjami i powołaniem w jej skład.

§ 22

1. Podanie informacji do wiadomości ogółu pracowników i studentów Wydziału następuje poprzez:
1) wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Rady Wydziału,
2) rozesłanie jej drogą mailową.

stopkadol