Jesteś tutaj: HomeElektronika i TelekomunikacjaKadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna

KADRA DYDAKTYCZNA

KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA


prof. dr hab. inż. ANDRZEJ MILEWSKI
Absolwent Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora uzyskał w 1969 r. na Politechnice Warszawskiej a habilitację w 1976 r. na Politechnice. Tytuł profesora został Mu nadany w 1988 r. W latach 1963-1991 pracował na Politechnice Warszawskiej na stanowiskach od asystenta do profesora.
W latach 1992 do 2009 - profesor zwyczajny w Instytucie Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 1992 r. do chwili obecnej Sekretarz Naukowy w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. Specjalność naukowa : elektronika - technika wysokich częstotliwości, przyrządy piezoelektryczne, teleinformatyka. Prace badawcze Andrzeja Milewskiego prowadzone w ciągu 50 lat koncentrują się na 4-ch dziedzinach:
- technice wysokich częstotliwości zarówno dla fal elektromagnetycznych (mikrofale), jak i sprężystych fal (akustyczne fale powierzchniowe)
- materiałoznawstwie w szerokim paśmie częstotliwości
- analogowej i cyfrowej obróbce sygnałów dla celów łączności bezprzewodowej i radiolokacji
- technice ultradźwiękowej dużej mocy
Andrzej Milewski wypromował kilkudziesięciu doktorów, część z nich otrzymało stopień doktora z wyróżnieniem, kilku doktorów z jego zespołu habilitowało się. Przygotował wiele recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych, opracowań naukowych i projektów badawczych. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych, wydrukowanych w pismach krajowych i zagranicznych oraz monografii poświęconej metodom badania materiałów w paśmie mikrofalowym. Prof. dr hab. inż. Andrzej Milewski na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi wykłady z przedmiotów takich jak:
• Obwody i sygnały
• Podstawy telekomunikacji
• Techniki multimedialne
• Technika wysokich częstotliwości

dr hab. inż. MICHAL ZABOVSKY
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu w Żylinie ( Słowacja ) , na którym uzyskał także tytuł doktora informatyki stosowanej w 2006 roku. Habilitację z informatyki stosowanej uzyskał w 2008 roku.
Dr hab. Michal Zabovsky swoje zainteresowania naukowe koncentruje na oprogramowaniu sieciowym, aplikacjach internetowych i mobilnych, bezpieczeństwie informacyjnym.
Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej dr hab. Michal Zabovsky kieruje parkiem technologicznym przy Uniwersytecie w Żylinie.
Jest autorem i współautorem monografii poświęconych aplikacjom bazodanowym, podręczników dla studentów informatyki oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w pismach słowackich i zagranicznych z dziedziny informatyki stosowanej. Był także aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych.
Dr hab. inż. Michal Zabovsky na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
• Zastosowanie komputerów
• Programowanie aplikacji mobilnych
• Pracowania dyplomowa
• Systemy sztucznej inteligencji
• Sieciowe i mobilne systemy operacyjne

dr inż. TADEUSZ LESZCZYŃSKI
Ukończył studia na Wydziale Fizyki UMK w Toruniu w 1967r. a na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy w 1974 r.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1981r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
Po ukończeniu studiów fizyki pracował do 1974 r. w Zakładach Teleelektronicznych Telkom - Telfa w Bydgoszczy gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z niezawodnością, jakością i jednorodnością produkcji sprzętu teletechnicznego i elektronicznego (podzespoły elektroniczne i teletechniczne, centrale telefoniczne). W latach 80- tych i 90 – tych, już jako pracownik ATR w Bydgoszczy, prowadził prace związane z wykorzystaniem systemów komputerowych i mikroprocesorowych do sterowania i kontroli. W latach 2000-nych prowadzi badania z zakresu sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz wykorzystania układów reprogramowalnych do realizacji dyskretnych algorytmów obliczeniowych w procesie ich przetwarzania i analizy w czasie rzeczywistym.
Efektem tych prac jest autorstwo 43 artykułów w czasopismach polskich i anglojęzycznych i 8 patentów oraz udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych w kraju i zagranicą. Jest recenzentem grantów finansowanych przez NCBiR oraz NCN.
Dr inż. Tadeusz Leszczyński na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
• Przetwarzanie sygnałów 30 wykład, 30 laboratorium
• Systemy łączności bezprzewodowej 30 wykład, 15 projekt
• Podstawowe interfejsy telekomunikacyjne 15 wykład, 15 projekt
• Podstawy telekomunikacji 30 laboratorium
• Podstawy telekomunikacji 30 laboratorium
• Podstawowe interfejsy telekomunikacyjne 15 wykład, 15 projekt
• Programowalne systemy sterowania 30 wykład, 30 laboratorium

dr inż. ANDRZEJ KORNETA
Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1979 r.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1985 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W latach 1982 – 1996 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Automatyki i Elektroniki Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W latach 1994 – 2012 współwłaściciel i prezes firmy Utramet S.C. zajmującej się konstrukcją i produkcją ultradźwiękowej laboratoryjnej i przemysłowej aparatury pomiarowej.
Obszar zainteresowań dr inż. Andrzeja Kornety obejmuje układy analogowe, technikę pomiarową, konstrukcję urządzeń i systemów pomiarowych, automatykę i elektronikę przemysłową.
Jest autorem i współautorem 26 prac naukowych, publikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych oraz uczestnikiem wielu konferencji naukowych.
Uczestniczył w konstrukcji i wdrożeniu przemysłowych stanowisk pomiarowych na potrzeby PKP , hut, zakładów produkcyjnych i usługowych.
Dr inż. Andrzej Korneta na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
- Analogowe układy elektroniczne
- Metrologia
- Metody obliczeniowe i symulacyjne
Od 2010 roku dr inż. Andrzej Korneta pełni funkcję dziekana Fili PUZ Mławie

dr inż. SYLWESTER GAWOR
Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1993 r.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1998 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W latach 1993 – 2005 pracował w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym na stanowisku adiunkta.
Od 2005 prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najnowszych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych systemów zabezpieczeń pomieszczeń serwerowni: ochrona przeciwpożarowa (systemy wczesnej detekcji dymu, stałe urządzenia gaśnicze), kontrola dostępu, telewizja dozorowa.
Jest autorem kilkunastu prac naukowych oraz zaprojektował i wdrożył kilkadziesiąt systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń serwerowni.
Dr inż. Sylwester Gawor na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
• Metodyka i Technika Programowania I
• Metodyka i Technika Programowania II
• Technika Mikroprocesorowa

dr inż. MARIAN GNIŁKA
Ukończył studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowe Akademii Technicznej w 1971 r.
Stopień doktora nauk wojskowych otrzymał w 1990 r. na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Sztabu Generalnego.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej zajmował się problematyką wdrażania technik komputerowych i sieciowych na różnych szczeblach dowodzenia i zarządzania w ramach systemu obrony narodowej.
Brał udział w opracowaniu koncepcji zintegrowanych sieci informatycznych dla potrzeb różnych instytucji państwowych.
Prowadził zajęcia dydaktyczne z informatyki, inżynierii oprogramowania i sieci komputerowych w WSE-T w Legionowie i PWSBAiTK w Warszawie.
Jest autorem i współautorem wielu specjalistycznych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom zarządzania sieciami komputerowymi w jednostkach obrony narodowej oraz książek dla studentów informatyki i elektroniki poświęconych architekturze komputerów i zagadnieniom inżynierii oprogramowania.
Dr inż. Marian Gniłka na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
• Architektura komputerów
• Metodyka projektowania i technika realizacji
• Sieci teleinformatyczne
• Zastosowanie komputerów
• Komputerowe wspomaganie projektowani inżynierskiego
• Bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych

  dr ARKADIUSZ MELLER
Nauczyciel akademicki (dziedzina nauk społecznych), prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie Filii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Zainteresowania badawcze: XX-wieczna historia Polski, doktryny polityczne, myśl polityczna, bezpieczeństwo państwa, historia służb mundurowych, bezpieczeństwo narodowe, geopolityka, geostrategia. Autor ponad 80 publikacji naukowych (monografii naukowych, artykułów naukowych, recenzji) oraz uczestniczył, jako prelegent, w ponad 40 ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach międzynarodowych. Od 2010 roku dr Arkadiusz Meller pełni funkcję prodziekana Wydziału nauk technicznych i Społecznych w Mławie.
Dr Arkadiusz Meller na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z „Historii Polski XX wieku”

dr PIOTR MULARCZYK
W 2013 obronił doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska dotyczyła efektywności ekonomicznej na rynku ubezpieczeń katastroficznych. Studia magisterskie kończył odpowiednio:
2007 – Statystyka na Faculty of Science, Katholieke Universiteit Leuven
2004 – Matematyka (specjalizacja: metody matematyczne w finansach) na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
2003 – Nauki Aktuarialne na Faculty of Economics and Applied Economics, Katholieke Universiteit Leuven
2002 – Ekonomię (specjalizacja : informatyka i ekonometria)na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończył XIV L.O. im. Stanisława Staszica w Warszawie o profilu: matematycznym – eksperymentalnym.
Dr Mularczyk uzyskał dwa miesięczne stypendia K.U. Leuven oraz jedno dziesięczo miesięczne stypendium rządu flamandzkiego, jest kwalifikowanym aktuariuszem IA|BE. W latach 2005 – 2019 pracował zawodowo w finansach i ubezpieczeniach w większości poza Polską zajmując się modelowaniem matematycznym, usprawnianiem procesów biznesowych oraz szeroko rozumianą analityką biznesową i zarządzaniem małymi zespołami/projektami. Równolegle do pracy zawodowej prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. na:
Wydziale Nauk Ekonomicznych UW
Uniwersytecie Opolskim,
UKSW w ramach programu POWER.
Dr Piotr Mularczyk kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z matematyki

  mgr inż. TOMASZ WEITZ
Ukończył studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej w 2001r. na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.
Studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie w 2005r. na kierunku Informatyka i Ekonometria.
W latach 1991-2005 pracował jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych w Działdowie.
Od 2005 roku pracuje w przemyśle w zakresie technologii przemysłowej, projektowania CAD CAM, programowania CNC, kierowania procesami produkcyjnymi, kierowania utrzymaniem ruchu, organizacja i nadzór nad tworzeniem nowych linii produkcyjnych z zastosowaniem nowych technologii.
Nauczyciel dyplomowany, specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001.
mgr inż. Tomasz Weitz na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów:
• Technologia Informacyjna
• Komputerowe Wspomagania Projektowania Inżynierskiego
• Inżynieria Materiałowa i Konstrukcja Urządzeń

  mgr inż. MAREK PRÓCHNIAK
- Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w 1989r.
Specjalność – przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej.
Specjalizacja – Energoelektronika.
- Ukończył Studia Podyplomowe – Informatyka Stosowana w Edukacji w 1999r.
Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów Zarządzania w Warszawie
- Egzaminator do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik Elektronik. Od 2010 r. opiekun koła naukowego "Elektroda".
Mgr inż. Marek Próchniak na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
• Pracownia techniki analogowej - zajęcia praktyczne
• Pracownia techniki mikroprocesorowej i oprogramowania - zajęcia praktyczne
• Pracownia podstawowych czynności warsztatowych elektronika - zajęcia praktyczne
• Pracownia techniki cyfrowej - zajęcia praktyczne
• Technika cyfrowa - laboratorium
• Technika mikroprocesorowa - laboratorium

stopkadol 1110