Jesteś tutaj: HomeDorobek naukowyOcena publikacji naukowych

Ocena publikacji naukowych

Podstawę do oceny publikacji naukowych stanowią wytyczne zawarte w komunikatach Ministra Edukacji i Nauki. Szczegóły dostępne w linkach:

Wykaz czasopism naukowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Punktacja Czasopism Naukowych 2010-2017 Wyszukiwarka

Punktoza.pl | Wyszukiwarka czasopism, wydawnictw i konferencji MNiSW

Artykuły w czasopismach naukowych

W myśl nowych uregulowań artykuł naukowy to:

 • recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej:
  • przedstawiający określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy;
  • opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym;
 • artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism. 

Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, errata i nota redakcyjna.

Monografie i rozdziały naukowe

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz.U. 2019 r. poz. 392): akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

 • autorstwo monografii:
  • wydawnictwo z II poziomu - 200 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 80 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 20 pkt.
  • wydawnictwo z II poziomu - 100 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 5 pkt.
  • wydawnictwo z II poziomu - 50 pkt.
  • wydawnictwo z I poziomu - 20 pkt.
  • wydawnictwo spoza wykazu - 5 pkt.
  • redakcja naukowa monografii:
  • autorstwo rozdziału w monografii:

Punktowanie monografii naukowych:

 • w przypadku 1-3 autorów: 25 pkt. (w przypadku tego typu monografii nie ma znaczenia czy zaznaczymy autorstwo każdego rozdziału)
 • 4 autorów lub więcej, różne afiliacje, autorstwo poszczególnych rozdziałów nie jest oznaczone 25 pkt. x (liczba autorów afiliujących monografię do dorobku jednostki/liczba wszystkich autorów monografii)
 • 4 autorów lub więcej, wszyscy z tą sama afiliacja, autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone: 15 pkt.
 • 4 autorów lub więcej, różne afiliacje, autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone: 15 pkt. (jeżeli objętość rozdziałów autorstwa autorów afiliujących do danej publikacji wynosi 6 arkuszy wydawniczych)

W przypadku monografii uznanej za dzieło wybitne liczba punktów ulega każdorazowo podwojeniu.

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności:

1) nagroda Prezesa Rady Ministrów;
2) nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej;
3) nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk;
4) nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
5) nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
6) prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego;
7) prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Rozdział w monografii naukowej

Rozdział w monografii naukowej jest punktowany, jeśli:

 • monografia, w której się znajduje spełnia warunki stawiane monografiom naukowym,
 • stanowi opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego,

punktowane są także:

 • odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy, hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, jeżeli były poddane recenzji i zostały opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy)

Punktowanie rozdziałów w monografii naukowej wieloautorskiej:

 • w przypadku rozdziału autorstwa jednej osoby: 5 pkt., powyżej 1 osoby: 2,5 pkt. (na jednostkę)
 • rozdział w monografii jest zaliczany do tej kategorii jeżeli autorstwo każdego rozdziału jest oznaczone, a monografia posiada co najmniej 4 autorów
 • Instytucja nie może dostać łącznie więcej niż 15 pkt. za rozdziały w tego typu monografii.
 • Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej: 5 pkt.

Punkty dotyczące monografii i rozdziałów monografii naukowych są przyznawane na takich samych zasad niezależnie od języka danej monografii lub rozdziału w monografii naukowej.

Punkty za rozdziały lub za redakcję naukową monografii uznanej za dzieło wybitne ulegają podwojeniu.

Wskaźniki oceny publikacji naukowych:

 • IMPACT FACTOR (IF) - wskaźnik oceny czasopism. Jest to liczba odpowiadająca częstotliwości z jaką prace zamieszczone w czasopiśmie w ostatnich dwóch latach są średnio cytowane w ciągu roku. IF dla czasopisma w danym roku oblicza się dzieląc liczbę cytowań artykułów przez ogólną liczbę artykułów ukazujących się w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat.
 • INDEKS HIRSCHA (h) - (z ang. h-index) współczynnik wprowadzony w 2005 roku przez Jorge’a E. Hirscha określający liczbę publikacji danego autora, które uzyskały co najmniej h cytowań.
  Więcej:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_Hirscha
 • CiteScore - wskaźnik umożliwiający określenie średniej cytowalności czasopism, informacje o dokumentach i cytowaniach uwzględnionych w obliczeniach są dostępne na stronach czasopism w wykazie indeksowanych źródeł w bazie Scopus. Wartość CiteScore określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku – wskaźnik odwołuje się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich trzech latach.
 • Scimago Journal Rank (SJR) - wskaźnik, którego celem jest określenie prestiżu danego czasopisma. Uwzględnia nie tylko prestiż cytującego źródła, ale także jego związek tematyczny z cytowanym czasopismem. Istotna jest różnorodność cytujących źródeł. SJR nie jest wskaźnikiem znormalizowanym, a zatem wartości będą odmienne dla czasopism z różnych dyscyplin.
 • Source Normalized Impact per Paper (SNIP) - wskaźnik pozwalający na określenie cytowalności danego czasopisma w odniesieniu do obszaru wiedzy. Jest to jedyny znormalizowany parametr, który bierze pod uwagę różnice wynikające z odmiennych praktyk wydawniczych w różnych obszarach wiedzy.

stopkadol 1110