Jaką pomoc mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnościami studiujące w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Utworzono: wtorek, 01, grudzień 2020

 

Jeśli jesteś studentem możesz ubiegać się o pomoc materialną bez względu czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne.

Aby otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, należy złożyć wniosek w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich. Studenci składają wniosek do 16 listopada 2020/2021 i otrzymują stypendium od 1 października 2020 r. /wzór wniosku na stronie Uczelni w zakładce „pomoc socjalna”.

Pozostałe złożone wnioski po tym terminie dają podstawę do wypłaty stypendium od następnego miesiąca.

Stypendium to przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności studenta:
- znaczny stopień niepełnosprawności – 950,00 zł miesięcznie,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności – 700,00 zł miesięcznie,
- lekki stopień niepełnosprawności – 500,00 zł miesięcznie.

Świadczenie jest wypłacane w równych miesięcznych ratach. Stypendium powyższe jest wypłacane od pierwszego roku studiów.

Mimo pobierania stypendium dla osób niepełnosprawnych student może ubiegać się o pozostałe formy wsparcia: zapomogę, stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Ponadto student może otrzymywać stypendium z własnego funduszu stypendialnego zgodnie z jego regulaminem.