covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Jaką pomoc mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnościami studiujące w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 

Jeśli jesteś studentem możesz ubiegać się o pomoc materialną bez względu czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne.

Aby otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, należy złożyć wniosek w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich. Studenci składają wniosek do 16 listopada 2020/2021 i otrzymują stypendium od 1 października 2020 r. /wzór wniosku na stronie Uczelni w zakładce „pomoc socjalna”.

Pozostałe złożone wnioski po tym terminie dają podstawę do wypłaty stypendium od następnego miesiąca.

Stypendium to przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności studenta:
- znaczny stopień niepełnosprawności – 950,00 zł miesięcznie,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności – 700,00 zł miesięcznie,
- lekki stopień niepełnosprawności – 500,00 zł miesięcznie.

Świadczenie jest wypłacane w równych miesięcznych ratach. Stypendium powyższe jest wypłacane od pierwszego roku studiów.

Mimo pobierania stypendium dla osób niepełnosprawnych student może ubiegać się o pozostałe formy wsparcia: zapomogę, stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Ponadto student może otrzymywać stypendium z własnego funduszu stypendialnego zgodnie z jego regulaminem.

stopkadol 1110