Uczelnie wspiera studentów, których stan zdrowia ma znaczny wpływ na przebieg ich studiów

Utworzono: czwartek, 10, wrzesień 2020

Wiedzę na temat niepełnosprawności studentów Uczelnia uzyskuje podczas przyjmowania dokumentów na studia. Wypełniona przez kandydata rubryka dot. niepełnosprawności stanowi ważną informację dla Uczelni. Wiedza ta daje możliwość przekazania Studentowi niepełnosprawnemu informacji o przysługujących mu uprawnieniach i formach wsparcia przez Uczelnię.

Warto przy tym zaznaczyć, że na Uczelni najważniejsze informacje organizacyjne przekazywane są na spotkaniu władz Uczelni ze studentami I roku studiów. Omawiane są wtedy ważne dokumenty wewnętrzne, regulujące prawa i obowiązki studentów min:

Uczelnia dostrzega potrzebę wsparcia dotyczącego trzech głównych grup studentów niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się, widzeniem, słyszeniem oraz schorzenia endokrynologiczno – metaboliczne.

Dla studentów słabowidzących wsparciem są min. stanowiska komputerowe w Bibliotece uczelnianej, powiększony druk i wyposażenie.
Studenci z dysfunkcją słuchu jeżeli zgłoszą taką potrzebę, mają możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Na stronie Uczelni w formie filmu zawarta jest informacja o Uczelni z udziałem tłumacza języka migowego.
Studenci z problemami w poruszaniu się, jeżdżący na wózkach to grupa najczęściej wspierana w naszej Uczelni. Dla tej grupy studiujących istotne okazuje się wsparcie w postaci:

Studentom niepełnosprawnym przysługuje możliwość studiowania według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez Regulamin studiów (indywidualne warunki udziału w zajęciach, zaliczania zajęć, odbywania i zaliczania praktyk, zdawania egzaminów). Z myślą o tej grupie studentów uczelnia organizuje także dedykowany transport. W Domu Studenta, zaadaptowano pokoje dla studentów, uwzględniając potrzeby studentów związane z poruszaniem się na wózkach. Pokoje umieszczono na parterze DS.

Systematycznie studentom niepełnosprawnym udzielana jest pomoc finansowa w formie stypendium specjalnego. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium otrzymują wszyscy studenci, którzy złożyli udokumentowane wnioski. Wysokość stypendium zależna jest od stopnia niepełnosprawności - im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa kwota świadczenia. Średnio od 400,00 do 850,00 zł.
Stosunkowo nowym wyzwaniem dla uczelni są studenci z różnymi problemami psychicznymi, takimi jak np. zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Na początku roku akademickiego koordynator zaprasza na indywidualne spotkania studentów niepełnosprawnych. Celem tych spotkań jest przekazanie studentom niepełnosprawnym szczegółowych informacji zawartych w Regulaminie Przyznawania, Wspierania oraz Dysponowania Środkami z Funduszu Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych. Warto też odnotować pomoc w formie osobistego asystenta. W tej formie wsparcia uczelnia finansuje asystę drugiej osoby, studenta (np. koleżanki, kolegi z roku), która towarzyszy studentowi niepełnosprawnemu podczas dojazdu na zajęcia, w czasie ich trwania (robiąc notatki) oraz np. w bibliotece, podczas robienia zakupów. Nadmieniam, że w każdym roku studenci korzystają z tego wsparcia. Niepełnosprawność wzroku, słuchu czy deficyt fizyczny nie oznacza, że student nie może brać udziału w zajęciach z wychowania fizycznego.
Zamiast W- F- u w formach standardowych oferowane są zajęcia dostosowane do możliwości studentów niepełnosprawnych w salach ćwiczeń na przyrządach specjalistycznych (które systematycznie dokupujemy), na basenie (nauka i doskonalenie pływania).
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać w akademiku pokój dostosowany do ich potrzeb, korzystać z transportu uczelnianego, pomocy asystentów transportowych, pracowni komputerowych, z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Szczegółowe informacje o pomocy udziela Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych. Tel 694 484 965