covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Zasady wspierania studentów niepełnosprawnych niezbędne do ich adaptacji w procesie edukacyjnym.

Wsparcie edukacyjne to działanie ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów ze względu na ich stan zdrowia, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia. Wsparcie to angażuje bezpośredni proces dydaktyczny na styku student - nauczyciel akademicki ale także odnosi się do likwidacji barier fizycznych.

  1. Indywidualizacja – adaptacja w procesie studiowania stacjonarnego lub zdalnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych wynikających ze specyfiki stanu zdrowia oraz specyfiki przedmiotu nauczania.
  2. Podmiotowość – uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i jej możliwości.
  3. Rozwój potencjału studenta – dobór adaptacji w związku ze studiowaniem na danym kierunku studiów – oznacza dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi nabywać wiedzę/umiejętności lub je rozwijać.
  4. Racjonalność dostosowania – proponowanie adaptacji racjonalnych dla danej jednostki skutecznie wyrównujących szansę edukacyjną osoby niepełnosprawnej.
  5. Utrzymywanie standardu studiowania – dostosowanie sposobu dotarcia do studenta niepełnosprawnego, oraz utrzymanie kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku.
  6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć – takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osób niepełnosprawnych ale uwzględniają ich szansę w dostępie do przekazywanych wiadomości i kształtowaniu umiejętności praktycznych.

Równe prawa i obowiązki – dbałość o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych ale także dzięki zapewnieniu tych praw egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich i wymagań na tym samym poziomie jak w przypadku innych studentów.Powyższe zasady mają zastosowanie w odniesieniu do studentów o różnych potrzebach edukacyjnych.
Ponadto Uczelnia stara się zapewnić dostępność poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych, technologicznych poprzez dostosowanie narzędzi technicznych a także stosowanie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.Wsparcia te powinny dać osobie niepełnosprawnej możliwość rozwijania swojego osobistego potencjału i uzyskania wyższego wykształcenia.

stopkadol 1110