Jesteś tutaj: HomeDla niepełnosprawnych

Uczelnie wspiera studentów, których stan zdrowia ma znaczny wpływ na przebieg ich studiów

Wiedzę na temat niepełnosprawności studentów Uczelnia uzyskuje podczas przyjmowania dokumentów na studia. Rubryka dot. niepełnosprawności odzwierciedla po wypełnieniu przez kandydata informację ważną dla Uczelni. Wiedza ta daje możliwość przekazania Studentowi niepełnosprawnemu informację o dodatkowych możliwościach wynikających z uprawnień i możliwości wspierania w Uczelni.
Warto przy tym zaznaczyć, że na Uczelni najważniejsze informacje organizacyjne przekazywane są na spotkaniu władz Uczelni ze studentami I roku studiów. Omawiane są wtedy ważne dokumenty wewnętrzne, regulujące prawa i obowiązki studentów min:

 • Regulamin Studiów,
 • Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu Przyznawania, Wspierania oraz Dysponowania Środkami z Funduszu Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych,
 • Regulamin świadczeń dla studentów a w tym stypendium socjalne, stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych, stypendium Rektora, zapomogi,
 • Informacja o możliwości kontaktu z koordynatorem pomocy studentom niepełnosprawnym.

Uczelnia dostrzega potrzebę wsparcie dotyczącego trzech głównych grup studentów niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się, widzeniem, słyszeniem oraz schorzenia endokrynologiczno – metaboliczne.

Dla studentów słabowidzących wsparciem są min. stanowiska komputerowego w Bibliotece uczelnianej, powiększonego druku i wyposażenia.
Studenci z dysfunkcją słuchu jeżeli zgłoszą taką potrzebę, mają możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Na stronie Uczelni w formie filmu zawarta jest informacja o Uczelni z udziałem języka migowego.
Studenci z problemami w poruszaniu się na wózkach to grupa najczęściej wspierana w naszej Uczelni. Dla tej grupy studiujących istotne okazuje się wsparcie w postaci:

 • podjazdów na Uczelnię i do Domu Studenta,
 • wind,
 • pokoje w DS. przygotowanych pod potrzeby tego typu niepełnosprawności,
 • toalety.

Studentom niepełnosprawnym przysługuje studiowania według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez Regulamin studiów. Indywidualne warunki udziału w zajęciach, zaliczania zajęć, odbywania i zaliczania praktyk, zdawania egzaminów. Z myślą o tej grupie studentów uczelnie organizują także dedykowany transport. W Domu Studenta, zaadaptowano pokoje dla studentów, uwzględniając potrzeby studentów związane z poruszaniem się na wózkach. Pokoje umieszczono na parterze DS.

Systematycznie studentom niepełnosprawnym udzielana jest pomoc finansowa w formie stypendium specjalnego. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium otrzymują wszyscy studenci, którzy złożyli udokumentowane wnioski. Wysokość stypendium zależne jest od stopnia niepełnosprawności - im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa kwota świadczenia. Srednio od 400,00 - 850,00 zł.
Stosunkowo nowym wyzwaniem dla uczelni są studenci z różnymi problemami psychicznymi, takimi jak np. zaburzenia ze spektrum autyzmu. Najtrudniej w tych sprawach porozumieć się ze studentami z tego typu niepełnosprawnością.

Na początku roku akademickiego koordynator zaprasza na indywidualne spotkania studentów niepełnosprawnych. Celem tych spotkań jest także przekazanie studentom niepełnosprawnym szczegółowych informacji zawartych w Regulaminie Przyznawania, Wspierania oraz Dysponowania Środkami z Funduszu Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych. Warto też odnotować pomoc w formie osobistego asystenta. W tej formie wsparcia uczelnia finansuje asystę drugiej osoby, studenta (np. koleżanki, kolegi z roku), która towarzyszy studentowi niepełnosprawnemu podczas dojazdu na zajęcia, w czasie ich trwania (robiąc notatki) oraz np. w bibliotece także podczas robienia zakupów. Nadmieniam że w każdym roku studenci korzystają z tego wsparcia. Niepełnosprawność wzroku, słuchu czy deficyt fizyczny nie oznacza, że student nie może brać udziału w zajęciach z wychowania fizycznego.
Zamiast W- F-u w formach standardowych oferowane są zajęcia dostosowane do możliwości studentów niepełnosprawnych w salach ćwiczeń na przyrządach specjalistycznych, które systematycznie dokupujemy, nauka i doskonalenie pływania.
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać w akademiku pokój dostosowany do ich potrzeb, korzystać z transportu uczelnianego, pomocy asystentów transportowych, pracowni komputerowych, z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Szczegółowe informacje o pomocy udziela Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych. Tel 694 484 965

Zakres działań uczelni służący wspieraniu studentów niepełnosprawnych

 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom z niepełnosprawnością,
 • wykonane podjazdy na Uczelni i w Domu Studenta,
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu,
 • przystosowanie Biblioteki Uczelnianej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci,
 • stypendia oraz inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
 • udostępnianioe tłumaczy języka migowego według potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zatrudnianie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • pokoje w Domu Studenta przygotowane pod potrzeby typu niepełnosprawności,
 • powołanie osoby koordynującej potrzeby studentów niepełnosprawnych.

stopkadol