Jesteś tutaj: Home                                        

nvda 1

Stypendia 2021/2022

Aby otrzymać stypendium dla osób z niepełnosprawnością, należy złożyć wniosek w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich. Studenci składają wniosek na rok akademicki 2021/2022 i otrzymują stypendium w zależności od stopnia niepełnosprawności. /wzór wniosku na stronie Uczelni w zakładce „pomoc socjalna”.

Stypendium to przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością.

Wysokość stypendium dla osób z niepełnosprawnością zależy od stopnia niepełnosprawności studenta:

 • znaczny stopień niepełnosprawności – 1 400,00 zł miesięcznie,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności – 1 300,00 zł miesięcznie,
 • lekki stopień niepełnosprawności – 1 200,00 zł miesięcznie.

Świadczenie jest wypłacane w równych miesięcznych ratach. Stypendium powyższe jest wypłacane od pierwszego roku studiów.

Mimo pobierania stypendium dla osób z niepełnosprawnością student może ubiegać się o pozostałe formy wsparcia: zapomogę, stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Zarządzenie 77/2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Zarządzenie  nr 77/2021

 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie: określenia uprawnień osób z niepełnosprawnością w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Regulamin wypożyczeń oraz korzystania ze sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością

Zarządzenie nr 27/ 2021 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z dnia 11 maja 2021 roku
w sprawie utworzenia wypożyczalni sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością oraz wprowadzenia "Regulaminu wypożyczeń oraz korzystania ze sprzętu dla studentów z niepełnosprawnością w Pańśtwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie"

REGULAMIN

Wsparcie psychologiczne

glowaWsparcie psychologiczne dla studentów i pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego W Ciechanowie

 

Punkt Wsparcia Psychologicznego utworzono w ramach działań Uczelni w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.
Każdy student i pracownik PUZ im. Ignacego Mościckiego, może dobrowolnie skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa-psychoterapeuty.
Punkt Wsparcia Psychologicznego jest inicjatywą promującą zdrowie psychiczne studentów i pracowników Uczelni, a w szczególności dla osób z niepełnosprawnością.
Rejestracja do Punktu Wsparcia Psychologicznego odbywa się telefonicznie lub poprzez kontakt e-mail.

Pełna treść regulaminu >>

Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością

xFundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Czytaj więcej: Droga do...

Jaką pomoc mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnościami studiujące w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 

Jeśli jesteś studentem możesz ubiegać się o pomoc materialną bez względu czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne.

Aby otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, należy złożyć wniosek w Dziale Kształcenia i Spraw Studenckich. Studenci składają wniosek do 16 listopada 2020/2021 i otrzymują stypendium od 1 października 2020 r. /wzór wniosku na stronie Uczelni w zakładce „pomoc socjalna”.

Pozostałe złożone wnioski po tym terminie dają podstawę do wypłaty stypendium od następnego miesiąca.

Stypendium to przysługuje osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych zależy od stopnia niepełnosprawności studenta:
- znaczny stopień niepełnosprawności – 950,00 zł miesięcznie,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności – 700,00 zł miesięcznie,
- lekki stopień niepełnosprawności – 500,00 zł miesięcznie.

Świadczenie jest wypłacane w równych miesięcznych ratach. Stypendium powyższe jest wypłacane od pierwszego roku studiów.

Mimo pobierania stypendium dla osób niepełnosprawnych student może ubiegać się o pozostałe formy wsparcia: zapomogę, stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Ponadto student może otrzymywać stypendium z własnego funduszu stypendialnego zgodnie z jego regulaminem.

Zasady wspierania studentów niepełnosprawnych niezbędne do ich adaptacji w procesie edukacyjnym.

Wsparcie edukacyjne to działanie ukierunkowane na dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego studentów ze względu na ich stan zdrowia, przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązujących standardów kształcenia. Wsparcie to angażuje bezpośredni proces dydaktyczny na styku student - nauczyciel akademicki ale także odnosi się do likwidacji barier fizycznych.

 1. Indywidualizacja – adaptacja w procesie studiowania stacjonarnego lub zdalnego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych wynikających ze specyfiki stanu zdrowia oraz specyfiki przedmiotu nauczania.
 2. Podmiotowość – uwzględnianie autonomii osoby niepełnosprawnej i jej możliwości.
 3. Rozwój potencjału studenta – dobór adaptacji w związku ze studiowaniem na danym kierunku studiów – oznacza dobór takich adaptacji, które pozwalałyby studentowi nabywać wiedzę/umiejętności lub je rozwijać.
 4. Racjonalność dostosowania – proponowanie adaptacji racjonalnych dla danej jednostki skutecznie wyrównujących szansę edukacyjną osoby niepełnosprawnej.
 5. Utrzymywanie standardu studiowania – dostosowanie sposobu dotarcia do studenta niepełnosprawnego, oraz utrzymanie kryteriów merytorycznych obowiązujących wszystkich studentów danego kierunku.
 6. Adaptacje najbliższe standardowemu przebiegowi zajęć – takie, które nie mają charakteru przywilejów dla osób niepełnosprawnych ale uwzględniają ich szansę w dostępie do przekazywanych wiadomości i kształtowaniu umiejętności praktycznych.

Równe prawa i obowiązki – dbałość o realizowanie równych praw dla osób niepełnosprawnych ale także dzięki zapewnieniu tych praw egzekwowanie wypełniania obowiązków studenckich i wymagań na tym samym poziomie jak w przypadku innych studentów.Powyższe zasady mają zastosowanie w odniesieniu do studentów o różnych potrzebach edukacyjnych.
Ponadto Uczelnia stara się zapewnić dostępność poprzez niwelowanie barier komunikacyjnych, technologicznych poprzez dostosowanie narzędzi technicznych a także stosowanie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej.Wsparcia te powinny dać osobie niepełnosprawnej możliwość rozwijania swojego osobistego potencjału i uzyskania wyższego wykształcenia.

Uczelnie wspiera studentów, których stan zdrowia ma znaczny wpływ na przebieg ich studiów

Wiedzę na temat niepełnosprawności studentów Uczelnia uzyskuje podczas przyjmowania dokumentów na studia. Wypełniona przez kandydata rubryka dot. niepełnosprawności stanowi ważną informację dla Uczelni. Wiedza ta daje możliwość przekazania Studentowi niepełnosprawnemu informacji o przysługujących mu uprawnieniach i formach wsparcia przez Uczelnię.

Warto przy tym zaznaczyć, że na Uczelni najważniejsze informacje organizacyjne przekazywane są na spotkaniu władz Uczelni ze studentami I roku studiów. Omawiane są wtedy ważne dokumenty wewnętrzne, regulujące prawa i obowiązki studentów min:

 • Regulamin Studiów,
 • Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu Przyznawania, Wspierania oraz Dysponowania Środkami z Funduszu Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych,
 • Regulamin świadczeń dla studentów a w tym stypendium socjalne, stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych, stypendium Rektora, zapomogi,
 • Informacja o możliwości kontaktu z koordynatorem pomocy studentom niepełnosprawnym.

Uczelnia dostrzega potrzebę wsparcia dotyczącego trzech głównych grup studentów niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się, widzeniem, słyszeniem oraz schorzenia endokrynologiczno – metaboliczne.

Dla studentów słabowidzących wsparciem są min. stanowiska komputerowe w Bibliotece uczelnianej, powiększony druk i wyposażenie.
Studenci z dysfunkcją słuchu jeżeli zgłoszą taką potrzebę, mają możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Na stronie Uczelni w formie filmu zawarta jest informacja o Uczelni z udziałem tłumacza języka migowego.
Studenci z problemami w poruszaniu się, jeżdżący na wózkach to grupa najczęściej wspierana w naszej Uczelni. Dla tej grupy studiujących istotne okazuje się wsparcie w postaci:

 • podjazdów na Uczelnię i do Domu Studenta,
 • wind,
 • pokoi w DS. przygotowanych pod potrzeby tego typu niepełnosprawności,
 • dostosowanych toalet.

Studentom niepełnosprawnym przysługuje możliwość studiowania według indywidualnego planu i programu studiów na zasadach ustalonych przez Regulamin studiów (indywidualne warunki udziału w zajęciach, zaliczania zajęć, odbywania i zaliczania praktyk, zdawania egzaminów). Z myślą o tej grupie studentów uczelnia organizuje także dedykowany transport. W Domu Studenta, zaadaptowano pokoje dla studentów, uwzględniając potrzeby studentów związane z poruszaniem się na wózkach. Pokoje umieszczono na parterze DS.

Systematycznie studentom niepełnosprawnym udzielana jest pomoc finansowa w formie stypendium specjalnego. Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Stypendium otrzymują wszyscy studenci, którzy złożyli udokumentowane wnioski. Wysokość stypendium zależna jest od stopnia niepełnosprawności - im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa kwota świadczenia. Średnio od 400,00 do 850,00 zł.
Stosunkowo nowym wyzwaniem dla uczelni są studenci z różnymi problemami psychicznymi, takimi jak np. zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Na początku roku akademickiego koordynator zaprasza na indywidualne spotkania studentów niepełnosprawnych. Celem tych spotkań jest przekazanie studentom niepełnosprawnym szczegółowych informacji zawartych w Regulaminie Przyznawania, Wspierania oraz Dysponowania Środkami z Funduszu Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych. Warto też odnotować pomoc w formie osobistego asystenta. W tej formie wsparcia uczelnia finansuje asystę drugiej osoby, studenta (np. koleżanki, kolegi z roku), która towarzyszy studentowi niepełnosprawnemu podczas dojazdu na zajęcia, w czasie ich trwania (robiąc notatki) oraz np. w bibliotece, podczas robienia zakupów. Nadmieniam, że w każdym roku studenci korzystają z tego wsparcia. Niepełnosprawność wzroku, słuchu czy deficyt fizyczny nie oznacza, że student nie może brać udziału w zajęciach z wychowania fizycznego.
Zamiast W- F- u w formach standardowych oferowane są zajęcia dostosowane do możliwości studentów niepełnosprawnych w salach ćwiczeń na przyrządach specjalistycznych (które systematycznie dokupujemy), na basenie (nauka i doskonalenie pływania).
Studenci niepełnosprawni mogą otrzymać w akademiku pokój dostosowany do ich potrzeb, korzystać z transportu uczelnianego, pomocy asystentów transportowych, pracowni komputerowych, z zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej.

Szczegółowe informacje o pomocy udziela Koordynator ds. Osób Niepełnosprawnych. Tel 694 484 965

Zakres działań uczelni służący wspieraniu studentów niepełnosprawnych

 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom z niepełnosprawnością,
 • wykonane podjazdy na Uczelni i w Domu Studenta,
 • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla osób niepełnosprawnych,
 • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu,
 • przystosowanie Biblioteki Uczelnianej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci,
 • stypendia oraz inne świadczenia dla osób niepełnosprawnych,
 • udostępnianie tłumaczy języka migowego według potrzeb studentów niepełnosprawnych,
 • zatrudnianie osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • pokoje w Domu Studenta przygotowane pod potrzeby typu niepełnosprawności,
 • powołanie osoby koordynującej potrzeby studentów niepełnosprawnych.

REGULAMIN WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

stopkadol 1110