Informacje dla autorów

Kwartalnik "Studia Mazowieckie" jest czasopismem humanistycznym wydawanym przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie. Zawiera rozprawy i studia oraz artykuły recenzyjne i recenzje związane tematycznie z historią Mazowsza, jak również z życiem współczesnym mieszkańców mazowieckiego regionu.

Wymogi edytorskie

 1. Teksty nadsyłane do redakcji "Studiów Mazowieckich" powinny być napisane w programie Microsoft WORD, czcionką Times New Roman (rozmiar 12). Artykuł nie powinien przekraczać 25 stron znormalizowanego tekstu (format A4) z zastosowaniem marginesów 2,5 cm, interlinia 1,5. Tekst powinien być wyjustowany. Na pierwszej stronie tekstu w lewym górnym rogu zamieszczamy imię i nazwisko autora, poniżej jego afiliację.
 2. Do każdego artykułu należy dołączyć bibliografię, uwzględniającą wykorzystane w opracowaniu: archiwalia, źródła drukowane, prasę i opracowania (wg wymienionych tych działów) oraz 4 - 6 słów kluczowych i streszczenie, nie przekraczające 15 wierszy (w języku polskim).
 3. Tytuły czasopism powinny być podawane w cudzysłowie; tytuły książek, rozdziałów, artykułów, itp. należy zapisywać kursywą.
 4. Cytaty do dwóch zdań należy zapisywać w cudzysłowach, pismem prostym. Dłuższe cytaty należy wyodrębnić z tekstu, stosując czcionkę o rozmiarze 10. Opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy trzema kropkami w nawiasie zwykłym: […].
 5. Stosujemy tzw. przypisy dolne, wielkość czcionki – 10. Poszczególne elementy opisów bibliograficznych powinny być oddzielane od siebie średnikiem. Należy stosować następujące warianty skrótów: t. (tom), z. (zeszyt), r. (rocznik), nr, cz., [w:], red. – wszystkie zapisywane małymi literami. Cytowane numery tomów, zeszytów, numerów, części itd. należy zawsze zapisywać cyframi arabskimi, niezależnie od tego, jakie oznaczenia zostały użyte w publikacji. W przypadku pracy zbiorowej przypis należy zaczynać od tytułu publikacji zapisanej kursywą, po którym wymienia się jej redaktorów (inicjały imion i nazwiska) poprzedzonych skrótem red.
  Przypisy odwołujące się do wykorzystanych w artykule archiwaliów powinny zawierać nazwę archiwum, nazwę zespołu archiwalnego, sygnaturę, stronę (lub kartę), np. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW), sygn.253, k.27-28.
 6. Przypisy odwołujące się do tekstów czasopism powinny zawierać inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (pisany kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie), rok, numer, strony, np. K. Bolesta-Modliński, Obrona Płocka, „Mazowsze Płockie i Kujawy” 1930, nr 11, s.71-75 (miesięczniki, kwartalniki, roczniki) lub P. Borniński, Straty materialne i krzywdy moralne, wyrządzone przez najazd bolszewików w Seminarium Duchownym Płockim, „Kurier Płocki”, nr 207 z 2 września 1920 r. , s.2.
 7. Daty: dzień zapisujemy cyfrą arabską, miesiąc - słownie, rok - skrótem, np. 26 kwietnia 1929 r.
 8. Liczebniki do dziesięciu zapisujemy słownie, następnie cyframi arabskimi. Stosujemy skróty: mld, mln, tys. czyli 10 tys. zamiast 10 000. W zapisie liczebników powyżej tysiąca stosujemy spację, np. 2 346.
 9. Tabele: treść tabeli - Times New Roman 11 pkt; tytuł tabeli – nad tabelą - Times New Roman 12 pkt. Pod tabelą zamieszczamy źródła: archiwalne, drukowane, opracowania.
 10. Do artykułu należy dołączyć krótki biogram jego autora.